هيجان‌های بيان شده

رابطۀ الکسی‌ تایمیا با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی
مقایسه هوش هیجانی و شناختی مدیران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش و رابطه‌ی آن با عملکرد شغلی آنها در منطقه لنجان اصفهان 1388
بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
رابطۀ ارزشهای سازمانی با استرس شغلی ، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن
رابطه هوش هیجانی با پدیده سرریز شدن مثبت و منفی کار ـ خانواده و خانواده ـ کار در کارخانجات و صنایع کوچک شهرستان نائین
پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
پیش‌بینی اضطراب مرگ براساس راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان
رابطۀ بین ویژگی‌های پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی میانه
تأثیر تم‌های موسیقی افسردگی‌آور و تهدیدزا بر یادآوری و برآورد فراوانی محرک‌های هیجانی و خنثی در دانشجویان
رابطۀ تفکر انتزاعی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در پزشکان و معلمان شهر اصفهان
الگوی ساختاری رابطۀ تناسب فرد ـ شغل، با فرسودگی هیجانی و نگرش‌های شغلی
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر آموزش ابتدایی
مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های هویت در زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی
نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان
مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت حل‌ مسأله و هوش ‌هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی
رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان
مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی‌های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی دانشجویان
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی – حرکتی
مقایسه بلوغ هیجانی در پسران نوجوان با سندروم داون (تحقیقی در مدارس عادی و استثنایی)
پیش بینی تغییرات شاخص های پردازش هیجانی مبتنی بر شناخت واره های مزاحم نگرانی، کمال گرایی و نوع اختلال
خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان
مقایسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی
اثربخشی افشای هیجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان
نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال‌های درونی سازی کودکان
بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی
تأثیر آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسوسه‌ی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعه‌ی تک آزمودنی
نشانگان شناختی/ توجّهی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان: فرآیندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص در اختلال‌های خلقی و اضطرابی
مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین
مقایسه باورهای فراشناختی ودشواری درنظم‌جویی هیجان در افراد وابسته به مواد و بهنجار
مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
رابطه هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان
اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی
اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مؤلفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده
اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر میزان ولع مصرف و دشواری در خود نظم بخشی هیجانی مصرف کنندگان شیشه
مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی
اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان
روابط ساختاری مؤلفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی
بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری
جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان
جانبی شدن، ادراک شوخ‌طبعی و شادکامی: آیا فرآیندهای کلامی سطح بالا و هیجاناتی همچون شادکامی نیز جانبی شده‌اند؟
نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان
تاثیر القای هیجان روی نشانگر های زیستی حرکتی کاربر رایانه «دیدگاه محاسبات احساسی »
تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری
مدل علی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان های تحصیلی
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی و کاهش نشانه‌های کودکان دارای اختلال سلوک
مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی
پیش‌بینی تصمیم‌گیری تحلیلی توسط هیجان شادی و ابعاد سبک‌های شناختی با واسطه‌گری تمایلات فراشناختی چکیده
اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی
اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی- اجتماعی بر مدیریت هیجانی و سلامت روان رانندگان
بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان
حافظه هیجانی کلامی و تصویری در زنان جوان و سالمند
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر واکنشهای هیجانی نوجوانان
تاثیر هیجانات القاشده ی مثبت و منفی بر شادمانی و ناراحتی پس از القای برانگیختگی منفی
تاثیر آموزش مهارت‌های هیجانی- اجتماعی در رشد این مهارت‌ها
ساخت و اعتباریابی نسخه تجدیدنظرشده آزمون تصویری «کاوش نقطه» با استفاده از چهره های هیجانی به عنوان محرک
رابطه سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان
اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی، اضطراب منتشر و افراد عادی
رابطه هویت و هیجان خواهی با اعتیاد اینترنتی
رابطه هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‏آموزان
اثربخشی روان‏درمانگری شناختی- تحلیلی، ‌روان‏درمانگری شناختی و دارو‏درمانگری در کاهش‌بی‌ثباتی هیجانی‌،‌ رفتار تکانشگری و بی‏ثباتی اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی
تاثیر خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی
رابطه نگرانی و نقص در تعدیل هیجانی با سلامت‎روانی و کیفیّت‏ زندگی دانشجویان
بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی
اثربخشی برنامه تقویت هوش‏هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان
ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی
رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین
مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و شیوه‌های فرزندپروری ادراک‎شده در زوجین با سبک‏های مقابله مساله‌مدار و هیجان‌مدار
تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور
تاثیرآموزش مهارت‌های هوش‌هیجانی بر سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی
رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده در کلاس‎های کنکور
اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFCT) بر بهبود عملکرد خانواده
ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان
بررسی واکنش‌پذیری هیجانی در موقعیتهای آزارنده، و تأخیر در بازگشت به خط پایه، در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
اثربخشی درمان فراشناختی در سندرم شناختی/ توجّهی (CAS) و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان (CER) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در نظم‌بخشی هیجانی در اضطراب دانشجویان
نقش طرح‌واره‌های هیجانی در وسوسه سوء مصرف مواد
رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال استرس پس از ضربه
نقش هیجان در رابطه با خلاقیت و شخصیت
مقایسۀ اثربخشی روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ، روش معماهای زندگی واقعی و روش القای هیجان مثبت بر تصمیم‌گیری اخلاقی
تأثیر آموزش به شیوۀ رویکرد هیجان‌مدار بر صمیمیت زوجین
تأثیر آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری بر میزان پرخاشگری و هیجان‌خواهی رزمی کاران زن شهرستان آمل
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خوردن هیجانی در زنان چاق
نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش‌بینی افسردگی
رابطۀ انگیزۀ پیشرفت و سرسختی روان‌شناختی با هیجان‌خواهی و مسؤولیت‌پذیری
رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی
مقایسۀ هیجان‌های بیان شده در شعرهای شاعران مشهور ایران
تأثیر استرس القایی بر میزان خطای حافظه فعال دیداری نسبت به محرک‌های هیجانی ـ غیرهیجانی
مقایسۀ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجانات در اختلالات وسواسی ـ اجباری، اضطراب منتشر و اضطراب اجتماعی
پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت
ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس سبک‌های هیجانی مادرانه
رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران
بررسی تاثیر هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی دانشجویان: با تأکید بر ویژگی های جنسیتی و قومیتی
XML تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی
الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی
تاثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری وخروجی های خدمات
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه ریتم‌های زیستی با هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع اول راهنمایی
مدل‌یابی علی فوبی اجتماعی دانش‌آموزان براساس هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان
ارزیابی تاثیر عوامل فردی (هیجان و عزت نفس) و آگاهی از محصول جدید بر خرید تفننی کالاهای جدید
بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران
بررسی نقش هوش ‌هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران)‎
تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی
بررسی اثر تنظیم هیجان‌های شناختی بر سلامت ذهنی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: بخش ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران)
اثر سرمایة روان‌شناختی کارکنان سازمان بر به‌زیستی هیجانی و روان‌شناختی آن‌ها؛ نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی
رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط
سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد
تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران
مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان
اثر بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه¬ مدت فشرده بر کاهش نشانه¬ها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی
اثربخشی یک جلسه ی دو دقیقه ای افشای هیجانی- نوشتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دچارضربه روانی
نقش راهبردهای نه گانه ی تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری
پیش‌بینی الگوهای شخصیت خوشه ی«ب» براساس هیجان‌خواهی و سیستم‌های مغزی- رفتاری
مقایسه ی بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد سالم
اثربخشی مداخله ی مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان
بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره
ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار
ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی
تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی
اثر بخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک
تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان
رابطه آلکسی‌تیمیا با سبک‌های ابراز هیجان و سلامت عمومی ‌در دانشجویان
ارتباط سبک‌های مقابله‌ای با هوش هیجانی در دانش‌آموزان
هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خود کشی کرده‌اند
پیش‌بینی بهبودی یا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی
تأثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره‌های هیجانی
ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه‌های آسیب‌شناختی کودک: بررسی سازوکار‌های تعدیل‌کننده
ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه‌های آسیب‌شناختی کودک: بررسی سازوکار‌های تعدیل‌کننده
مشکلات رفتاری- هیجانی در فرزندان مبتلایان به اختلال دوقطبی و گروه گواه
آلکسیتیمیا و ارتباط آن با شاخص‌های توانش هیجانی و شکایت از دردهای جسمی در کودکان و نوجوانان
نقش تعارض زناشویی و ایمنی هیجانی خانواده در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک
الگوی علّی هوش هیجانی، اسکیزوتایپی و آسیب روانی
ارتباط اعتیاد، تاب‌آوری و مؤلفه‌های هیجانی
روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه 71گویه‌ای غربال اختلال‌های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک (SCARED-71)
مدل یابی نشانه‌های اختلال‌های هیجانی طیف ترس و پریشانی
نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم‌بخشی هیجانی در پیش‌بینی اهمال‌کاری رفتاری و تصمیم‌گیری
مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی فراتشخیصی و گروه‌درمانی شناختی بر فرایندهای تنظیم هیجانی
مقایسه اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و آموزش مدیریت والدین بر شاخص‌های بینایی- ساختاری، توجهی، رفتاری و هیجانی کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه
نقش ابعاد کمال‌گرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش‌بینی شدت نشانه‌های افسردگی و اضطراب دانشجویان
نقش عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در پیش‌بینی افکار تکرارشونده منفی: یک رویکرد فراتشخیصی
ابعاد دلبستگی، تنظیم هیجانی و شیوه‌های مقابله در دختران فراری
تاثیر سطح آگاهی معلم از ناتوانایی های یادگیری بر نحوه پسخوراند به بازده تحصیلی و واكنش های هیجانی به دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری
رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران بر اساس هوش هیجانی آنان
هوش هیجانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و كاركنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان
نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی
بررسی كمی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و كارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)
سبك های تفكر، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی
رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران
ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان ADHD دختر دارای نشانه های
پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان
تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی
مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط
مقاله پژوهشی اصیل تأثیر هیجانات القاءشده مثبت و منفی بر نگرانی و نشخوار فكری ناشی از هیجانات منفی القاءشده قبلی
مقایسه‌ی اثر بخشی روش‌های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی
نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران
مطالعۀ جنبه های شناختی - هیجانی کار در برخورد با مشتریان و همکاران (رویکرد نمونه برداری از وقایع)
بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان‌نژندی‌گرایی و برون‌گرایی
نقش متغیرهای شناختی، ابعاد فراشناختی و هیجانات در رفتار سوءمصرف مواد
مقایسۀ ناگویی هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
مدل‌یابی ساختاری رابطه خود-تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی
ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان
ارایۀ نقشة شناختی و مدل محاسباتی از عملکرد مغز در استرس هیجانی
مقایسه کارکردهای اجرایی خودتنظیمی هیجان و انگیزش در زیرمجموعه‌های اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی بر اساس مدل بارکلی
آموزش سبک محاوره ی بسط یافته و محتوای غنی هیجانی به مادران و اثر آن بر افزایش حافظه شرح حال و آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی
دست برتری و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان
خطای ادراک زمان در پردازش واژ ه های فارسی دارای بار هیجانی
مقایسه‌ی سیستم بازداری – فعال‌سازی رفتاری و وضوح هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون تجربه تروماتیک
بررسی‌ تاثیر انواع هیجان‌های منفی‌ بر قضاوت‌های اخلاقی‌ در بین دانشجویان
بررسی‌ رابطه سبک دلبستگی و سلامت روان با واسطه گری خلاقیت هیجانی
طبقه بندی هیجانات به کمک تحلیل طیف مرتبهٔ بالای سیگنال مغزی
توانایی باز شناسی‌ حالتهای هیجانی چهره در افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و همتایان بهنجار
بررسی رابطة كنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانشآموزان دختر دورة متوسطة شهر رشت
رابطه هوش هیجانی مادران با توانایی نظریة ذهن كودكان
نقش تعدیل كنندة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین ناگویی هیجانی و مشكلات بین شخصی
بررسی نقش بازشناسی هیجان در چهره به عنوان عملكردی مستقل از كاركردهای شناختی در افراد مبتلا به اسكیزوفرنیا
مقایسۀ نظریۀ ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریشگرا، روان رنجورگرا و عادی
بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر
بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برونگردی / روان رنجورخویی: نقش تعدیل کنندةحافظۀ کاری
تکانشگری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی و افسردگی اساسی
اثر آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر واكنش به خاطرات ناخوانده در افسردگی خفیف
سوگیری توجه به محركهای هیجانی در دو حالت افسردگی و اضطراب
اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت، بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه دوم
بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی
بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ
رابطه بین هوش‌هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان
بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی
تاثیر پردازش کلی چهره ای بر سو گیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در کودکان مضطرب
بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن
تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار
رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی
مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف
مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی – اقتصادی
رابطه هوش هیجانی با میزان كمرویی دانشجویان دانشگاه
تاثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی دختران دبیرستانی
الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش های اخلاقی
تاثیر برنامه مداخله ای-آموزشی جرات ورزی، حل مساله و حرمت خود بر هوش هیجانی
مقایسه رابطه بین مولفه های ابراز گری هیجانی و خود پنداره در دانشجویان دختر و پسر
القای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیر آستانه ای
رابطه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر
كیفیت دلبستگی و مشكلات رفتاری - هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران
الگوی ارتباط عدم تناسب فرد - شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترك خدمت: شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان
مقایسه خودكارآمدی، اختلال هیجانی و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی
نقش واسطه ای مكانیسم های دفاعی در رابطه بین سبك های دلبستگی و ناگویی هیجانی
رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان
رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان
روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام
اثر بخشی گروه درمانگری عقلانی – هیجانی - رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبكهای ابراز هیجان
رابطه هوش هیجانی و مكانیزمهای دفاعی با اعتیاد
سبكهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان
آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی
هوش هیجانی در ورزشكاران معلول
كمال گرایی، مشكلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی
پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/ هیجانی كودكان پیش‌ دبستانی: یك مطالعه روا سازی متقاطع
هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی
هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان
رابطه هوش هیجانی و سبكهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی
تاثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
تنظیم هیجان و اختلال های اضطرابی: مروری یكپارچه نگر
نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی
نقش واسطه ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب
اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبك های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان
نقش واسطه ای راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبك های دلبستگی و ناگویی هیجانی اصل مقاله
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر كنش وری سازشی و اختلال های هیجانی رفتاری دانش آموزان
رابطه سبك های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه ای هوش هیجانی
بررسی رابطه ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی
رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی
مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی
تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان
مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏ های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی
مقایسۀ اثربخشی زوج ­درمانی هیجان­ مدار، شناختی- رفتاری و شناختی- رفتاری- هیجانی بر سیر تغییررضایت­مندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی: با میانجی گری نقش جنسیت
كفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
كفایت شاخص های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس همدلی هیجانی متعادل
نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای سبك والدگری و مشكلات هیجانی
روش های مختلف بازی درمانی و كاربرد آن در درمان اختلالات رفتاری و هیجانی كودكان
رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در كارخانه های لبنی شهر شیراز
رابطه بین هوش هیجانی و مكانیسم های دفاعی در بین زوج های در آستانه طلاق و عادی
بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نقش واسطه گری سبك های مقابله ای در رابطه هوش هیجانی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشكلات خانوادگی
بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه میان والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان
كارایی درمان فراتشخیصی یكپارچه در كاهش شدت عوامل فراتشخیصی و نشانه های اختلالات هیجانی
نقش آلفای فرونتال و ابعاد سرشت منش در پیش بینی مشكلات بین فردی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با واسطه گری توانایی تمایز هیجانی
مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آنها
نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی
مقایسه ویژگی های شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی
رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی