پرسشنامه سنجش نیازهای انگیزشی و بهداشتی هرزبرگ
رسشنامه نیاز های راهنمایی و مشاوره دانشجویان
پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران
پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی
پرسشنامه نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران
پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران
پرسشنامه نیاز
آزمون سنجش سطوح نیاز
پرسشنامه نیازها
پرسشنامه نیازهای GNI
پرسشنامه نیاز اطلاعاتی
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی
پرسشنامه نیاز به شناخت کاسیوپو
پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران لطفی و همکاران
پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر
پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران
پرسشنامه سنجش نیازهای کارکنان - 60 سؤالی
پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک
پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو 60 سوالی
پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان