پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان
پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو 60 سوالی
پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک
پرسشنامه سنجش نیازهای کارکنان - 60 سؤالی
مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران
پرسشنامه سلسله مراتب نیازها
پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران لطفی و همکاران
پرسشنامه نیاز به شناخت کاسیوپو
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی
پرسشنامه نیاز اطلاعاتی
پرسشنامه نیازهای GNI
پرسشنامه نیازها
آزمون سنجش سطوح نیاز
پرسشنامه نیاز
پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران
پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران
پرسشنامه نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان
پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی
پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران
رسشنامه نیاز های راهنمایی و مشاوره دانشجویان
پرسشنامه سنجش نیازهای انگیزشی و بهداشتی هرزبرگ