دانلود پرسشنامه اعتیاد مواد مخدر و وابستگی به مواد

مقیاس پذیرش اعتیاد وید و همکاران
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
پرسشنامه اعتیاد - 89 سوالی
مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
پرسشنامه سنجش سريع سوء مصرف مواد مخدر (طارميان، 1387)
سياهه بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر (قرباني، 1380)
پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد مخدر - 20 سوالی
پرسشنامه پیش بینی بازگشت به مواد مخدر رایت - 45 سوالی
پرسشنامه میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای
پرسشنامه اعتیاد کودکان به بازی های رایانه ای (نسخه کودک و والدین)
پرسشنامه تمایل به اعتیاد
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل
پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه یا موبایل
پرسشنامه آمادگی و پذیرش اعتیاد
مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز
مقیاس اعتیاد به کار اسپنز
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
پرسشنامه نقش خانواده در تمایل جوانان و نوجوانان به اعتیاد