پرسشنامه سنجش نیازهای انگیزشی و بهداشتی هرزبرگ
پرسشنامه انگیزش شغلی
مقیاس رفتار چالش انگیز کودک
پرسشنامه انگیزه ورزش
پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی
پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی
پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان
پرسشنامه انگیزش تحصیلی
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی
رسشنامه خودبیمارانگاری اهواز
پرسشنامه عوامل انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ
پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ
پرسشنامه انگیزش شغلی
مقیاس انگیزش تحصیلی
مقیاس مردانگی – زنانگی
پرسشنامه انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته
پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان
پرسشنامه انگیزه یادگیری
پرسشنامه انگیزش شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و عوامل آن
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هلمریچ و اسپنس
پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی
پرسشنامه انگیزش پیشرفت دئوموهان
پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند
پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی
آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی جونز
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر
آزمون انگیزه پیشرفت باهارگاوا
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
مقاله ترجمه شده همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس
پرسشنامه انگيزش شغلی بر اساس نظريه دوعاملی انگيزش
پرسشنامه انگيزش يادگيری (نو و ويلک، 1993)
پرسشنامه انگيزش پيشرفت تحصيلی حسينی
پرسشنامه فشار روانی شغلي موسسه سلامت و ايمني انگليس
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دیگروت فرم کوتاه
پرسشنامۀ راهبردهاي انگيزشی برای يادگيری پينتريچ و دی‌گروت
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس - 29 سوالی
پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی "فرم دبیرستانی"
پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی "فرم دبیرستانی" - 53 سوالی
پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر
پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)