پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان
پرسشنامه ارزیابی باورهای ضمنی هوش
پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی
پرسشنامه باورهای هوشی
پرسشنامه‌های باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی
پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه
پرسشنامه باورهای وسواسی
مقیاس باورها و نگرش های ناکارآمد درباره خواب
پرسشنامه باور های معرفت شناختی شومر
آزمون باور های غیر منطقی جونز
پرسشنامه باورهای فراشناختی- فرم نوجوان کااترایات - هاتون و همکاران
مقیاس عمل به باورهاي دینی
پرسشنامه باور به دنیای عادل عمومی ساتون و داگلاس
پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد مخدر - 20 سوالی
پرسشنامه باورهای فراشناختی کارت رایت
پرسشنامه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران و باور به دنیای عادل عمومی ساتون و داگلاس
آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) – نسخه ۲۵ سوالی
پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر-63 سؤالی
پرسشنامه باورهای منطقی کودکان فرم B
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز -100 سوالی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی رومنس 58 سوالی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی اپشتاین و آیدلسون - 40 سوالی
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی