پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی


پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی n

تعریف مفهومی پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی

معرفی پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی

مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سال 1995 با توجه به همپوشی افسردگی و اضطراب و به منظور تعریف واندازه گیری سازه های اضطراب و افسردگی توسط لویباند ساخته شده است. در واقع این مقیاس مجموعه ای از سه مقیاس خودسنجی می باشد که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی، افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است(کاستلو و کامری، 1967).

این پرسشنامه بر اساس شدت و میزان اضطراب ، افسردگی و استرس نمره گذاری می شود. اگر ازمودنی دچار اضطراب ، افسردگی یا استرس نباشد، نمره 0 و اگر گزینه های کم، زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نماید به ترتیب نمره های 1، 2 و 3 را کشب می کند. در این پرسشنامه هر مقیاس شامل 5 سوال بوده و به این صورت نمره فرد در مقیاسهای اضطراب، افسردگی و استرس محاسبه می شود.

در این پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه DASS که حاوی بیست و یک سوال(7 سوال برای هر مقیاس) است استفاده شده است.

7 ماده مربوط به استرس:  18، 14، 12، 11، 8، 6، 1

7ماده مربوط به اضطراب: 20، 19، 15، 9، 7، 4، 2

7 ماده مربوط به افسردگی: 21، 17، 16، 13، 10، 5، 3

صاحبی و همکاران(1380) در مطالعه ای از طریق محاسبه همسانی درونی و روایی این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی وروایی ملاک با اجرای همزمان آزمونهای افسردگی بک ، اضطراب زندگی و استرس ادراک شده اعتبار این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند. همسانی درونی مقیاسهای DASS با استفاده از آلفای کرونباخ عبارت بودن از: مقیاس افسردگی 77/0، مقیاس اضطراب 79/0 و مقیاس استرس 78/0 . هم چنین به منظور بررسی روایی ملاکی DASS اجرای همزمان آن با آزمون افسردگی بک، اضطراب زونک و استرس ادراک شده انجام شد.همبستگی مقیاس افسردگی DASS با آزمون افسردگی بک 70/0، همبستگی مقیاس اضطراب آن با آزمون اضطرا زونک 67/0 و همبستگی مقیاس تنیدگی آن با استرس ادراک شده 49/0 بود، که تمامی این همبستگی ها در سطح P<0/001 معنادار هستند.

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: