اثر جو خلاق و مدیریت دانش مشتری بر تاب‌آوری سازمانی در شرکت های صادراتی

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت های نوآوری و تأثیر آن ها بر تاب آوری سازمانی است. جامعه آماری، مدیران شرکت های صادرکننده صنایع غذایی هستند که دفتر مرکزی آن ها در استان تهران واقع شده است. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است

مفهوم توانمندسازی روان‌شناختی و رابطه آن با سرمایه روان‌شناختی معلمان

هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم توانمندسازی روان‌شناختی و رابطه آن با سرمایه روان‌شناختی معلمان بود. روش آماری پژوهش توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان رسمی و تمام وقت مدارس ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تدریس بوده و تعداد آنها 4805 نفر بود. از این تعداد 200 نفر مطابق با روش تعیین حجم نمونه استیونز (1996) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) بود.

اعتباریابی مقیاس رفتار چالش‌انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتباریابی مقیاس رفتار چالش ­انگیز فرزند(CCBS) برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه انجام گرفته است. مطالعه­ ی انجام شده، بررسی توصیفی- پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونه­ ی پژوهش شامل 100 نفر از مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه بود که به شیوه­ ی نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. ....

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی در قالب فایل Word

 هدف: بررسی حوادث نشان می‌دهد که وقوع بیش از90 درصد حوادث صنعتی به عامل انسانی مربوط است و تنها بر پایه‌ی اقدامات فنی مهندسی و وضع قوانین و مقررات ایمنی نمی‌توان رفتارهای ایمن را در صنایع نهادینه نمود. بنابراین با ایجاد یک فرهنگ مثبت و موثر ایمنی است که می‌توان افراد را از خطرات موجود آگاه نموده و حوادث را در محیط کار کاهش داد. برای دستیابی به این هدف در ابتدا می‌بایست شرایط موجود را اندازه‌گیری و ارزیابی کرد. این مطالعه به منظور بررسی پایایی(همسانی درونی) و روایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی انجام پذیرفت.

مقاله کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به نارسایی قلبی: ارزیابی با استفاده از ابزار اختصاصی کیفیت زندگی مینه سوتا (MLHF)

بیماری نارسایی قلبی یک بیماری مزمن است که تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی افراد می گذارد. بررسی کیفیت زندگی اختصاصی معیار مهمی در تاثیر بیماری، درمان و دیگر متغیرهای موثر در زندگی بیماران است. پژوهش حاضر  با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا و به منظور تعیین نمره کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است.

بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سواد دیجیتالی و پیشرفت ریاضی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر دهدشت بود. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت به تعداد470 نفر در سال 1399 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) انجام شد و تعداد 210 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، از پرسشنامه سواد دیجیتالی مبتنی بر چارچوب مهارت های سواد دیجیتال دانشگاه اوپن و پرسشنامه اضطراب ریاضی دانش آموزان، از مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان(MESC) چیو و هنری(1990) استفاده شد. 

بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس هاي MAC-R ,AAS و APS

هدف پژوهش حاضر، بررسي دقت تشخيصي سه مقياس پذيرش اعتياد (AAS)، استعداد اعتياد (APS)، و مقياس تجديد نظر شده مي بارگي مک اندرو (MAC-R)، و تعيين نقطه برش مناسب براي اين سه مقياس بود. تعداد 140 دانشجوي دانشگاه تهران و 81 معتاد داوطلب ترک که با دانشجويان در يک گروه سني قرار داشتند، در دو گروه افراد بهنجار و افراد معتاد مورد بررسي قرار گرفتند. از آنجا که اين مقياس ها از MMPI-2 که براي تشخيص اختلال هاي رواني به کار مي رود، مشتق شده اند، قبل از انجام اين پژوهش، به صورت مقدماتي، دقت تشخيصي اين مقياس ها در مورد افراد داراي اختلال رواني (78 نفر) و افراد معتاد (81 نفر) مورد بررسي قرار گرفت. AAS از دقت تشخيصي خوب و MAC-R از دقت تشخيصي متوسطي در تميز افراد داراي اختلال رواني و افراد معتاد برخوردار بود. پس از اين مطالعه اوليه، .......

سرمایه روانشناختی چیست

 سرمایه روانشناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت گرایی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد معتقد است که روانشناسی مثبت با تکیه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آنها کمک می کند(لوتانز و یوسف، 2007). ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای سلیگمن(1998) که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند، جستجو کرد. پس از آن، این رویکرد به تدریج وارد حوزه رفتار سازمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبت گرا به خود گرفت. رفتار سازمانی مثبت گرا در ابتدا به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه گیری شده، توسعه یافته و مدیریت شوند، تعریف شده است. در این میان عناصر متعددی در سرمایه روانشناختی مدنظر قرار گرفته اند؛ اما بیشتر از همه امیدواری، خوش بینی و تاب آوری مورد بررسی و اجماع بوده است(لوتانز، جنسن و هاپ، 2002؛ به نقل از حیرانی، عیدی، صالح الربیعاوری و خانمرادی، 1395).

مقاله بررسی رابطه بین سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران

چکیده

تصمیم گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیتهای مدیران در تمامی وظایف آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است . مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی ، سازمانی و محیطی انتخاب می کنند . .....

قالب فایل مقاله به صورت word می باشد و دارای 15 صفحه است.