دانلود ترجمه فارسی مقاله توسعه ی استراتژی گردشگری و تسهیل فرایندهای یکپارچه میان ارزش ویژه ی برند ، بازاریابی و انگیزش Tourism strategy development and facilitation of integrative processes among brand equity, marketing and motivation
پرسش نامه سنجش ارزش ویژه برند(مربوط به بانک ها)
پرسشنامه نگرش افراد به مدیریت ارزش
پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی
پرسشنامه ارزش ویژه برند
پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال
پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری
پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی
پرسشنامه گرایش بازار
پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور
پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان
پرسشنامه فعالیت های بازاریابی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیرونی خدمات
پرسشنامه آمیخته بازاریابی داخلی یا درونی
پرسشنامه قابلیت های منابع انسانی در مدیریت بازاریابی
پرسشنامه ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک
پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و معیارهای مکمل اثرگذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان
پرسشنامه تاثیر شکبه های اجتماعی بر تسهیل فرآیند آمیخته بازاریابی الکترونیکی
پرسشنامه سنجش عوامل بازاریابی داخلی
پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند
پرسشنامه ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع، با رهبری خرده فروشی، قیمت گذاری، تلاش های بازاریابی و عملکرد کانال های توزیع
پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب
پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی
پرسشنامه تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی
پرسشنامه نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات
پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان
پرسشنامه تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری
پرسشنامه تأثیر آمیخته بازاریابی بر فروش ماهیان زینتی
پرسشنامه عوامل موثر در ارزیابی عملکرد مدیران بازاریابی
پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها
پرسشنامه فضایل اخلاقی بازاریابی
پرسشنامه تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت
پرسشنامه اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز در صنعت
پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
پرسشنامه تاثیر انواع نوآوری بر عملکرد بازاریابی
پرسشنامه عوامل بازاریابی اجتماعی