پرسشنامه عوامل بازاریابی اجتماعی
پرسشنامه تاثیر انواع نوآوری بر عملکرد بازاریابی
پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
پرسشنامه اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز در صنعت
پرسشنامه تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت
پرسشنامه فضایل اخلاقی بازاریابی
پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها
پرسشنامه عوامل موثر در ارزیابی عملکرد مدیران بازاریابی
پرسشنامه تأثیر آمیخته بازاریابی بر فروش ماهیان زینتی
پرسشنامه تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری
پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان
پرسشنامه نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات
پرسشنامه تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی
پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی
پرسشنامه ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع، با رهبری خرده فروشی، قیمت گذاری، تلاش های بازاریابی و عملکرد کانال های توزیع
پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی بازاریابی رابطه مند
پرسشنامه سنجش عوامل بازاریابی داخلی
پرسشنامه تاثیر شکبه های اجتماعی بر تسهیل فرآیند آمیخته بازاریابی الکترونیکی
پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و معیارهای مکمل اثرگذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان
پرسشنامه ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک
پرسشنامه قابلیت های منابع انسانی در مدیریت بازاریابی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی داخلی یا درونی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیرونی خدمات
پرسشنامه فعالیت های بازاریابی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان
پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور
پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی
پرسشنامه گرایش بازار
پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی
پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی
پرسش نامه سنجش ارزش ویژه برند(مربوط به بانک ها)
پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری
پرسشنامه نگرش افراد به مدیریت ارزش
پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب
پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال
دانلود ترجمه فارسی مقاله توسعه ی استراتژی گردشگری و تسهیل فرایندهای یکپارچه میان ارزش ویژه ی برند ، بازاریابی و انگیزش Tourism strategy development and facilitation of integrative processes among brand equity, marketing and motivation
پرسشنامه ارزش ویژه برند