ابزارهای پژوهشی آموزشی و تحصیلی

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد 14 سوالی
پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران
پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی 25 سوالی (TAI)
پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده
مقیاس اهداف پیشرفت الیوت و همکاران
مقیاس اهداف پیشرفت (AIQ-IV)
پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)
پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس - 29 سوالی
مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)
پرسشنامه انگيزش پيشرفت تحصيلی حسينی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت
آزمون انگیزه پیشرفت باهارگاوا
پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان
پرسشنامه انگیزش پیشرفت دئوموهان
مقیاس پیشرفت داینر و همکاران
پرسشنامه ارزشیابی تدریس التون و پارتینگتون
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هلمریچ و اسپنس
پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
پرسشنامه رفتار مدنی- تحصیلی
پرسشنامه نگرش به درس ریاضی (ارزش مثبت در ریاضی)
پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان
پرسشنامه اهداف پیشرفت
پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
پرسشنامه نگرش به درس ریاضی (ارزش مثبت در ریاضی)
پرسشنامه نگرش به درس ریاضی (ارزش مثبت در ریاضی)
پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
پرسشنامه ارزشیابی برنامه‌ آموزشی دوره‌ دکتری بر اساس الگوی سیپ
پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی
پرسشنامه معیارهای ارزشیابی اثربخشی رفتار معلم
پرسشنامه مدیریت رفتار کلاسی