ابزارهای پژوهشی آموزشی و تحصیلی

پرسشنامه مدیریت رفتار کلاسی
پرسشنامه معیارهای ارزشیابی اثربخشی رفتار معلم
پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی
پرسشنامه اهداف پیشرفت
پرسشنامه رفتار مدنی- تحصیلی گل پرور
پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هلمریچ و اسپنس
مقیاس پیشرفت داینر و همکاران
پرسشنامه انگیزش پیشرفت دئوموهان
آزمون انگیزه پیشرفت باهارگاوا
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگيزش پيشرفت تحصيلی حسينی
مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میجلی (AGS)
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس - 29 سوالی
پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه اهداف پیشرفت
مقیاس اهداف پیشرفت الیوت و همکاران
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)
پرسشنامه نگرش به درس ریاضی (ارزش مثبت در ریاضی)
پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان
پرسشنامه ارزشیابی تدریس التون و پارتینگتون
پرسشنامه نگرش به درس ریاضی (ارزش مثبت در ریاضی)
پرسشنامه نگرش به درس ریاضی (ارزش مثبت در ریاضی)
پرسشنامه ارزشیابی برنامه‌ آموزشی دوره‌ دکتری بر اساس الگوی سیپ
پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان
پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی
پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد
پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی 25 سوالی (TAI)
پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
پرسشنامه خودکشی بک 19 سوالی
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو (فرم کوتاه)
پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند