پرسشنامه رهبری خدمتگزار 23 سوالی
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری 22 سوالی
پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگذار-66 سوالی
پرسشنامه مدل رضایت مشتری از خدمات آموزشی ایزدی
پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل- تمایل به ترک خدمت
پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها
پرسشنامه رهبری خدمتگزار
پرسشنامه عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار
پرسشنامه انگیزش شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و عوامل آن
پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان
پرسشنامه رهبری خدمتگزار
پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیرونی خدمات
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل ترک خدمت کارکنان
پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر
پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات
پرسشنامه تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل لایب کوال