مقاله کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به نارسایی قلبی: ارزیابی با استفاده از ابزار اختصاصی کیفیت زندگی مینه سوتا (MLHF)

بیماری نارسایی قلبی یک بیماری مزمن است که تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی افراد می گذارد. بررسی کیفیت زندگی اختصاصی معیار مهمی در تاثیر بیماری، درمان و دیگر متغیرهای موثر در زندگی بیماران است. پژوهش حاضر  با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا و به منظور تعیین نمره کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است.

پرسشنامه سواد دیجیتال محقق ساخته

تعریف مفهومی سواد دیجیتالی: سواد دیجیتال یک مفهوم وسیعی است که برای توسعه آن فهرستی از مهارت های سودمند از شایستگی های تولیدی و استراتژیک تا مهارت های شناختی باید کسب شود (کالوانی، فینی، رابینز و پیس ۳، ۲۰۱۲).

بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سواد دیجیتالی و پیشرفت ریاضی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر دهدشت بود. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت به تعداد470 نفر در سال 1399 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) انجام شد و تعداد 210 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، از پرسشنامه سواد دیجیتالی مبتنی بر چارچوب مهارت های سواد دیجیتال دانشگاه اوپن و پرسشنامه اضطراب ریاضی دانش آموزان، از مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان(MESC) چیو و هنری(1990) استفاده شد. 

پرسشنامه اضطراب ریاضی کودکان

تعریف مفهومی اضطراب ریاضی: کاز لسكيس (۱۹۹۸) اضطراب ریاضی به عنوان ترس، احساس عدم سازمان دهی ذهنی و گونه ای درماندگی تعریف می کند که در برخی افراد، هنگامی که با یک تکلیف ریاضی مواجه می شوند، دیده می شود و این ترس هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ عاطفی-هیجانی، نسبت به مفاهیم و تکالیف ریاضی، اتفاق می افتد (کاز لسکیس ۱، ۱۹۹۸).

تعریف عملیاتی اضطراب ریاضی: میانگین نمره ای است که معلمان ریاضی از پرسشنامه ریاضی کودکان چيو و هنری)، کسب می کنند (چيو و هنری ۲، ۱۹۹۰).

مفهوم سرمایه روانشناختی و ریشه های آن

مفهوم سرمایه روان‌شناختی به تازگی وارد ادبیات رفتار سازمانی شده است و ریشه در نهضت روان­شناسی مثبت گرا دارد. قبل از ظهور این نهضت برای سالیان متمادی روان­شناسان بر ابعاد بیمارگونه عملکرد و رفتار بشر متمرکز بودند و کمتر ویژگی­های مثبت انسان را مورد توجه قرار می دادند اما با ظهور روانشناسی مثبت گرا جنبشی در این زمینه به وقوع پیوست که با تمرکز بر جنبه های مثبت رفتاری در جستجوی رشد و توسعه فرد، سازمان و جامعه برآمد. هدف روانشناسی مثبت گرا شناسایی سازه ها و شیوه هایی است که در نهایت باعث بهزیستی انسان می­گردد و با تکیه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آن ها کمک می کند (لوتانز و جنسن[6]، 2001). روانشناسی مثبت گرا، جهت تسهیل رشد به مطالعه علمی تجارب مثبت و ویژگی های فردی می پردازد تا چارچوبی مفهومی برای شادمانی بسازد. (دوک ورث، استین و سلیگمن[7]، 2005). برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه‌ استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) استفاده می شود.

توانمندی روانشناختی چیست

یکی از دغدغه ­های مهم بنگاه­های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورز می باشد که قادر به ایجاد تغیر و تحولات مثبت در سازمان های مربوط باشند. پس تجهیز و آماده سازی منابع مزبور به منظور مواجه با تحولات و زمینه سازی تغییرات مثبت در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بسیاری از اندیشمندان راه حل این مساله (آماده­سازی منابع انسانی برای رویارویی با تحولات و پیشرفت سازمان) را توانمند سازی[1] نیروی انسانی تشخیص داده­اند و تلاش کرده­اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. توانمند سازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد می باشد تا حس اعتماد به نفس خویش را تقویت نمایند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند که منجر به بسیج انگیزه های درونی افراد خواهد شد(وتن و کمرون[2]، 2000). توانمندسازی عبارت است از توسعه و گسترش قابلیت­ها و شایستگی های افراد به منظور نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان(نیازی و کارکنان نصرآبادی، 1388). توانمندسازی به این معناست که به افراد کمک شود تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند، بر ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه های درونی آن ها را برای انجام دادن وظیفه بسیج نمود(اورعی یزدانی، 1381).برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1997) استفاده می شود.

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک شامل 90 سؤال دو گزینه ای از نوع (بله - خیر) است. پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک توسط ثورپ، کلارک و تیکز در سال ۱۹۳۹ (به نقل از خدایاری فرد و همکاران، ۱۳۸۱) برای اولین بار منتشر شد و در سال ۱۹۵۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت.

پرسشنامه اخلاق تحصیلی گل پرور

پرسشنامه اخلاق تحصیلی گل پرور دارای مقیاس پاسخ گویی هفت درجه ای لیکرت (کام مخالفم =1 تا کاملا موافقم =۷) است. این پرسشنامه تمایلات و پایبندی به ارزش های اخلاقی در حین تحصیل، نظير تكيه بر تلاش ها و کوشش های شخصی برای پیشرفت در تحصیل را اندازه گیری می کند. 

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »