تأثیر برنامه آموزش مراقبت از خود بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به دیابت

این کارآزمایی بالینی بر روی 70 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2، مراجعه کننده به بخش های غدد بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. بیمارانی که مشخصات ورود به مطالعه را داشتند به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل اختصاص داده شدند. برنامه آموزش برای واحدهای پژوهش در گروه آزمون اجرا شد. این برنامه شامل دو قسمت کلی زمان بستری و مشاوره تلفنی طی 8 هفته بعد از ترخیص بیماران از بیمارستان بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و بیماری، پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی  DMSES بود که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تأیید قرار گرفت و خودکارآمدی بیماران را ارزیابی می نمود،

پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی

پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی دارای 20 سوال می باشد که بر اساس مقیاس لیکرت نمره دهی می شود . پرسشنامه خودکارآمدی بیماران دیابتی دارای چهار مولفه تغذیه 9سوال، اندازه گیری میزان قند خون 4 سوال، فعالیت فیزیکی و کنترل وزن 4 سوال و مراقبت پزشکی 3 سوال می باشد. در مقیاس خودکارآمدی بیماران دیابتی طیف پاسخ هر شرکت کننده بین 0 تا 10 می باشد

قیمت: 10000

پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا

پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا با هدف سنجش میزان استرس تحصیلی دانش‌آموزان ساخته شد. گادزلا (1991) پرسشنامه استرس تحصیلی را به منظور مطالعه عوامل استرس‌زاي زندگي تحصیلی و واکنش نسبت به اين عوامل طراحي کرد.  اين ابزار بر مدل نظري توصيف شده به وسيله موريس (1990) مبتني است. این مدل پنج طبقه عامل استرس‌زا (ناکامي‌ها، تعارضات، فشارها، تغييرات و استرس خود تحميلي) و چهار نوع (بخش) واکنش نسبت به عوامل استرس زا (جسماني، هيجاني، رفتاري و ارزيابي شناختي) را ارزيابي مي‌کند. در هر خرده مقياس براي بدست آوردن يک نمره کلي، سوالات با يکديگر جمع مي‌شوند. مقیاس استرس تحصیلی گادزلا دارای 51 سوال و 9 طبقه است. نمرات بالاتر به ترتيب نشان‌دهنده استرس تحصيلي بيشتر و واکنش‌هاي بيشتر نسبت به استرس است.

 

قیمت: 8000

پرسشنامه خود خاموشی

پرسشنامه خود خاموشی (STSS) دارای 31 سوال با هدف ارزیابی خود خاموشی ساخته شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای بوده و یک مقیاس خود گزارشی می باشد.

قیمت: 1000

پرسشنامه صفات شخصیتی

پرسشنامه صفات شخصیتی PAQ دارای 24 سوال است که به صورت دو قطبی تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای مولفه های خرده مقیاس ابزاری بودن و خرده مقیاس خودبیان گری می باشد

قیمت: 9000

پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ

پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ به منظور اندازه گیری اشتیاق شغلی کارکنان ساخته شده است. پرسشنامه اشتیاق شغلی گالوپ دارای چهار مولفه نیازهای اساسی، حمایت مدیریتی، کارگروهی و احساس پیشرفت است این پرسشنامه شامل 12 سوال در طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد(از 1 کاملا مخالفم تا 5 کاملا موافقم)

قیمت: 9000

پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران

پرسشنامه اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی نوران در سال 2006 توسط نوران با هدف بررسی میزان کارآمد بودن استراتژی کارکنان یک مجموعه ساخته شده است. مولفه های پرسشنامه اثربخشی فرآیند استراتژی نوران عبارتند از: جامعیت، تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک. این پرسشنامه دارای 23 سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم است. 

قیمت: 3000

پرسشنامه سنجش رفتار سازشی

پرسشنامه سنجش رفتار سازشی توسط لامبرت، ويند میلر و فیگو روا در آمریکا در سال 1974 با هدف ارزیابی سازگاری اجتماعی در دانش آموزان 7 تا 13 سال ساخته شده است. پرسشنامه سنجش رفتار سازشی لامبرت دارای ۱۱ خرده مقیاس ۳۸ زیرمجموعه و 260 سؤال است.

برای سنجش سازگاری رفتار افراد از پرسشنامه رفتار سازشی واینلند نیز استفاده می شود که برای دانلود آن اینجا کلیک کنید.

 

قیمت: 2000

پرسشنامه تمایل به طلاق

پرسشنامه تمایل به طلاق با هدف بررسی مفهوم طلاق ساخته شده است. در پرسشنامه طلاق سوالاتی راجع به زندگی فعلی زوجین پرسیده می شود که نشان می دهد به طلاق نیاز دارند یا خیر. مقیاس تمایل به طلاق طلاق دارای 32 می باشد. مقیاس به کاربرده شده در پرسشنامه طلاق بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای به صورت خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استفن کندری

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استفن کندری توسط استفن کندری در سال 2005 با هدف ارزیابی عملکرد کارکنان ساخته شده است.  مقیاس ارزیابی عملکرد کارکنان استفن کندری دارای 12 ماده سوال است که این 12 سوال بر اساس یک طیف لیکرت سه درجه ای که شامل عبارت های  فراتر از حد انتظار، در حد انتظار و نیازمند بهبود می باشد.

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »