شاخص رتبه بندی منزلت مشاغل

برای نمره گذاری مشاغل والدین از شاخص رتبه بندی منزلت مشاغل استفاده می شود. مبنای شاخص رتبه بندی منزلت مشاغل ۹۷ شغل است که مورد نظر خواهی قرار گرفته و برای هر شغل رتبه منزلت شغلی تعیین گردیده است. با استفاده از تحقيق فوق رتبه های منزلت شغلی در پژوهش به نمره ۹ بخشی تبدیل گردید و نمره متناظر از ۱ تا ۹ (یک برای منزلت پائین و ۹ برای منزلت بالا) به شغل والدین داده شد. هدف از انجام رتبه بندی فوق این است که رتبه های شغلی به عدد یک رقمی تبدیل شود تا هم کار نمره گذاری آسان تر شود و هم شغل های مشابه در یک طبقه قرار گیرند

پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس

پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس (KMSS ( Kansas Marital (Satisfaction Scale یک پرسشنامه ۳ سؤالی است که رضایت زناشویی را می سنجد (9). نقاط قوت این پرسشنامه کم بودن تعداد سؤالات و مطلوب بودن معیارهای پایایی و روایی آن در مطالعات خارج از کشور است (۹). این پرسشنامه در تحقیقات داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است بدون آنکه روایی و پایایی آن در یک مطالعه مستقل ارزیابی شده باشد (5). 

پرسشنامه امیدواری کودکان

پرسشنامه امیدواری کودکان توسط اسنایدر و همکاران بر اساس نظریه امید طراحی گردید (۲۸). پرسشنامه امیدواری کودکان دارای ۳ خرده مقیاس است و تفکر عاملی، تفکر راهبردی، و امید کلی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هر خرده مقیاس پرسشنامه امیدواری کودکان دارای ۳ گویه است. مقیاس امید برای کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۶ سال قابل کاربرد است. نمره گذاری مقیاس امیدواری کودکان بر اساس طیف ليكرت تنظیم شده است و به همیشه نمره ۶، اغلب نمره ۵، خیلی وقتها نمره ۴، بعضی وقت ها نمره 3، به ندرت نمره ۲ و هیچ وقت نمره ۱ تعلق می گیرد.

پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار

پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم دارای ۲۱ سؤال است که پرخاشگری رابطه ای و آشکار را در کودکان دبستانی می سنجد. پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم توسط معلم  یا والدین تکمیل می شود و گویه ها نشان دهنده درجات متفاوتی از پرخاشگری است (۸). پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم دارای سه مؤلفه پرخاشگری جسمانی (۷ گویه)، پرخاشگری واکنشی کلامی و فزون کنش (۶ گویه) و پرخاشگری رابطه ای (۸ گویه) است. برای نمره گذاری به گزینه به ندرت ۱ نمره، گزینه یک بار در ماه ۲ نمره، یک بار در هفته ۳ نمره و گزینه اغلب روزها ۴ نمره تعلق می گیرد. 

پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز

پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و امونز

کینگ و امونز (۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سلامت، پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز را طراحی نمودند. پرسشنامه ابراز هیجانی ۱۶ ماده و سه خرده مقیاس دارد. مواد ...... آن مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان مثبت، مواد ....... آن مربوط به زیر مقیاس ابراز صمیمیت و مواد .......... مربوط به زیر مقياس ابراز هیجان منفی است. 

پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز

پرسشنامه همجوشی شناختی: پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز را گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از زارع،۱۳۹۳) ارائه دادند که حاوی ۱۳ سوال است که دارای دو زیر مقیاس همجوشی و گسلش می باشد و بر اساس مقیاس ۷ درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است. زارع (۱۳۹۳) جهت هنجاریابی پرسشنامه مذکور، ۳۷۹ نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور و سنتی را مورد آزمون قرار داد. نتایج حاکی از این بود که پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار می باشد، به نحوی که ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس همجوشی و گسلش به ترتیب 76/0 و ۸۵/0 بدست آمد.

مقیاس اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان

مقیاس گزارش شخصی ADHD بزرگسالان(پرسشنامه اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان) ، توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و کار گروهی متشکل از تیم های روانپزشکان و پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی ساخته شده است. سؤالهای مقیاس ASRS سازگار با معیارهای 5- DSM هستند. این مقیاس شامل دو بعد و هجده سؤال است که به دو قسمت A و Bتقسیم می شود. پرسش نامه توسط مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تکمیل می شود. یک نسخه کوتاه شده شش سؤالی نیز برای غربالگری سریع وجود دارد که در پژوهش های مختلف، روایی بالایی برای آن به دست آمده است (۱۰). پرسشنامه اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان در مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود که گزینه های آن هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و تقریبا همیشه می باشد.

پرسشنامه نگرش به اعتیاد و مواد مخدر

پرسش نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر، از نوع ابزارهای گزارش شخصی است که توسط نظری ساخته شده است و در مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود. در مورد ماده های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد، به هر یک از پاسخ های کاملا موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، مخالفم»، «کاملا مخالفم» به ترتیب نمره های ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ داده می شود. 

« بعدی  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »