پرسشنامه تعادل کار و زندگی

برای سنجش تعادل کار و زندگی از پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو استفاده می شود. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو حاوی 26 سوال می باشد. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو دارای 7 مولفه زمان کافی فراغت از کار داشتن، وفاداری به کار، حمایت محل کار از تعادل کار ـ زندگی، انعطاف پذیری در برنامه کاری، جهت‌گیری زندگی، نگهداری کار و حرفه و کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس توسط ریکتس در سال 2003 طراحی شده است. پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس دارای 33 سوال و در مقیاس 5 درجه ای لیکرت(کاملا مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملا موافقم=5) است. پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس برای سنین 16-21 سال مناسب تر بوده و مدت زمان پاسخگویی به پرسشنامه 10 دقیقه می باشد.

قیمت: 3000

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو برگرفته از کتاب هالدن و رنشاو (1965) در 32  گویه است که برای سنجش تعادل بین کار و  جنبه های مختلف زندگی افراد تهیه شده است.  پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو بر اساس طیف چهاردرجه ای لیکرت تهیه شده است: همیشه، غالبا، به ندرت، هرگز.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو عبارتند از:....

 

قیمت: 8000

پرسشنامه سازگاری کودکان دبستانی

پرسشنامه سازگاری کودکان دبستانی یا سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی درسال 1377 توسط اصغر دخانچی ساخته شد.  پرسشنامه سازگاری کودکان دخانچی دارای 37 سوال چهارگزینه ای با گزینه های هیچ وقت به ندرت، گاهی اوقات و بیشتر اوقات است.  مادران می بایست در هنگام پاسخ به سوالات پرسشنامه سازگاری اجتماعی کودکان دخانچی یکی از گزینه هایی که با رفتار فرزندشان بیشتر مطابقت دارد انتخاب کنند.

قیمت: 8000

پرسشنامه رفتار مدنی- تحصیلی گل پرور

پرسشنامه رفتارهای مدنی - تحصیلی گل پرور برای سنجش رفتارهای مدنی - تحصیلی از پرسشنامه ۲۱ سؤالی استفاده شد که برای دانشجویان ایرانی اعتباریابی شده و مقیاس پاسخگویی آن نیز هفت درجه ای لیکرت (کاملا مخالفم =1 تا کاملا موافقم =۷) است. پرسشنامه رفتارهای مدنی - تحصیلی گل پرور سه عرصه رفتارهای مدنی - تحصیلی، یعنی یاری رسانی و مشارکت اجتماعی....

قیمت: 8000

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک شامل ۵۰ سوال که ۲۲ سوال درباره نگرش کارکنان در مورد اینکه مدیریت ایمنی را چگونه در محل کارشان دنبال می کنند و ۲۸ سوال درباره نگرش کارکنان در مورد اینکه کارکنان، خودشان، چگونه ایمنی را در محل کارشان دنبال می کنند، می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد زناشویی  آدامز و جونز توسط آدامز و جونز (۱۹۹۷) با هدف سنجش تعهد زوجین نسبت به همسر و ازدواج طراحی و در ایران توسط عباسی مولید در سال ۱۳۸۸ هنجاریابی شده است. پرسشنامه تعهد زناشویی  آدامز و جونز  ۴۴ گویه دارد و بر اساس طیف لیکرت (قویا مخالفم تا قویا موافقم) با نمره بندی ۱ تا ۵ تنظیم شده است. نمره ی بالاتر در پرسشنامه تعهد زناشویی  آدامز و جونز به معنای تعهد زناشویی بالاتر است. در پژوهش آدامز و جونز پایایی سؤالات پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. 

قیمت: 8000

پرسشنامه سبک زندگی لعلی

پرسشنامه LSQ از ۱۰ عامل یا مؤلفه شامل ۱- سلامت جسمانی، ۲- ورزش و تندرستی، ۳- کنترل وزن و تغذیه، ۴- پیشگیری از بیماری ها، ۵- سلامت روان شناختی، ۶- سلامت معنوی، ۷- سلامت اجتماعی، ۸- اجتناب از داروها، مواد مخدر، و الكل، ۹- پیشگیری از حوادث و ۱۰- سلامت محیطی تشکیل شده است. نمره بالا در هر کدام از مؤلفه ها و در کل پرسشنامه نشان دهنده سبک زندگی مناسب است.

قیمت: 9000

آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی

آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی برای اندازه گیری استعداد کودک در استفاده از تعميمها و طبقات تهیه شده است. هر سؤال از یک سری کلمه تشکیل شده است. 

در آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی همه کلمات در یک مورد با هم اشتراک دارند به جز یکی از آنها. در  آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی کودک باید کلمه ای را که اصولا نمی بایستی در بین هر یک از سری ها قرار میگرفت، پیدا کند.

قیمت: 8000

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین

سموعی و همکاران (١٣٨٤) پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین ۲۸ سؤالی را بررسی کردند. همسانی درونی پرسشها حکایت از آن داشت که تعدادی از پرسش ها با نمره کل همبستگی ندارد بنابراین از مقیاس مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین اصلی حذف شدند و شکل نهایی پرسشنامه با ۱۷ سؤال ۳ گزینه ای بله تا حدود و خیر تنظیم و نمره گذاری به صورت 2، یک و صفر بود. ضریب آلفای این پرسشنامه 77/0 و ضریب اعتبار به روش دو نیم سازی 66/0 به دست آمد.

قیمت: 2000

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن در 24 گویه به شکل دو گزینه ای به صورت بلی(1) یا خیر(0) توسط گاتمن(1988، ترجمه جزایری، 1388) تنظیم شده است. پس از جمع کردن پاسخهای مثبت پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، چنان چه تعداد آن برابر ...... پایایی کل پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن در پژوهش.... با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. روایی صوری پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن با نظر متخصصان تایید گردید.

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »