پرسش نامه وسواس پادوا

پرسشنامه وسواس پادوا با ۳۹ سوال، ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی می باشد. پرسشنامه وسواس پادوا می تواند ۸ عامل مربوط به وسواس فکری-  عملی را تشخیص دهد. پرسش نامه اندازه گیری میزان وسواس فکری-عملی پادوا، یا همان پرسشنامه وسواس پادوا، گرایش فرد برای نگرانی و تردید(وسواس های فکری) را در چهار حیطه عمده ارزیابی می کند: 1- الودگی و کثیف بودن، 2- وارسی کردن، 3-اختلال کنترل در فعالیتهای ذهنی و 4- نگرانی هایی در مورد فقدان کنترل رفتارهای فردی.

قیمت: 11000

پرسشنامه نفوذ اجتماعی

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه نفوذ اجتماعی عبارتند از:

1- در مقابل انجام کار ، از شما می خواهد که از او درخواست انجام کاری را داشته باشید.

2- از تهدید یا هشدار استفاده می کند تا شما را برای انجام کار مجبور سازد.

3- بطور واضح توضیح می دهد که چرا تغییر پیشنهادی برای رسیدن به هدف ضرروی است؟

قیمت: 11000

پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری

اگرچه تعاریف بسیار متعددی در این خصوص وجود دارد، ولی همه توافق نظر دارند که تجربه مشتری باید شامل تعامل با افراد، فرآیندها یا سیستم سازمان باشد. برخی گفته اند تجربه، شامل تعامل با محصول هم می شود و دیگران گفته اند تجربه شامل احساسات یا عکس العملهای عاطفی می شود که حاصل این تعاملات می باشد. روی هم رفته به نظر می رسد که ادراک مشتری در مرکز آن چیزی قرار گرفته است که تجربه مشتری به آن می پردازد. 

قیمت: 11000

پرسشنامه تعادل کار و زندگی

برای سنجش تعادل کار و زندگی از پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو استفاده می شود. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو حاوی 26 سوال می باشد. پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو دارای 7 مولفه زمان کافی فراغت از کار داشتن، وفاداری به کار، حمایت محل کار از تعادل کار ـ زندگی، انعطاف پذیری در برنامه کاری، جهت‌گیری زندگی، نگهداری کار و حرفه و کاهش داوطلبانه ساعات کاری برای رفع نیازهای شخصی می باشد.

قیمت: 11000

پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس توسط ریکتس در سال 2003 طراحی شده است. پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس دارای 33 سوال و در مقیاس 5 درجه ای لیکرت(کاملا مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4 و کاملا موافقم=5) است. پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس برای سنین 16-21 سال مناسب تر بوده و مدت زمان پاسخگویی به پرسشنامه 10 دقیقه می باشد.

قیمت: 3000

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو

پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو برگرفته از کتاب هالدن و رنشاو (1965) در 32  گویه است که برای سنجش تعادل بین کار و  جنبه های مختلف زندگی افراد تهیه شده است.  پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو بر اساس طیف چهاردرجه ای لیکرت تهیه شده است: همیشه، غالبا، به ندرت، هرگز.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشو عبارتند از:....

 

قیمت: 11000

پرسشنامه سازگاری شغلی معلمان

 پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با 36 سوال هفت مولفه دارد. این مولفه ها عبارتند از:  ارزش پيشرفت، ارزش راحتي، ، ارزش پايگاه، ارزش نوع دوستي، ارزش ايمني، ارزش خودمختاري و سبك سازگاری. این پرسشنامه در قالب فایل word همراه با روش نمره گذاری آماده شده است.

قیمت: 11000

پرسشنامه سازگاری کودکان دبستانی

پرسشنامه سازگاری کودکان دبستانی یا سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی درسال 1377 توسط اصغر دخانچی ساخته شد.  پرسشنامه سازگاری کودکان دخانچی دارای 37 سوال چهارگزینه ای با گزینه های هیچ وقت به ندرت، گاهی اوقات و بیشتر اوقات است.  مادران می بایست در هنگام پاسخ به سوالات پرسشنامه سازگاری اجتماعی کودکان دخانچی یکی از گزینه هایی که با رفتار فرزندشان بیشتر مطابقت دارد انتخاب کنند.

قیمت: 11000

پرسشنامه رفتار مدنی- تحصیلی گل پرور

پرسشنامه رفتارهای مدنی - تحصیلی گل پرور برای سنجش رفتارهای مدنی - تحصیلی از پرسشنامه ۲۱ سؤالی استفاده شد که برای دانشجویان ایرانی اعتباریابی شده و مقیاس پاسخگویی آن نیز هفت درجه ای لیکرت (کاملا مخالفم =1 تا کاملا موافقم =۷) است. پرسشنامه رفتارهای مدنی - تحصیلی گل پرور سه عرصه رفتارهای مدنی - تحصیلی، یعنی یاری رسانی و مشارکت اجتماعی....

قیمت: 11000

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک شامل ۵۰ سوال که ۲۲ سوال درباره نگرش کارکنان در مورد اینکه مدیریت ایمنی را چگونه در محل کارشان دنبال می کنند و ۲۸ سوال درباره نگرش کارکنان در مورد اینکه کارکنان، خودشان، چگونه ایمنی را در محل کارشان دنبال می کنند، می باشد.

قیمت: 11000

پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز

پرسشنامه تعهد زناشویی  آدامز و جونز توسط آدامز و جونز (۱۹۹۷) با هدف سنجش تعهد زوجین نسبت به همسر و ازدواج طراحی و در ایران توسط عباسی مولید در سال ۱۳۸۸ هنجاریابی شده است. پرسشنامه تعهد زناشویی  آدامز و جونز  ۴۴ گویه دارد و بر اساس طیف لیکرت (قویا مخالفم تا قویا موافقم) با نمره بندی ۱ تا ۵ تنظیم شده است. نمره ی بالاتر در پرسشنامه تعهد زناشویی  آدامز و جونز به معنای تعهد زناشویی بالاتر است. در پژوهش آدامز و جونز پایایی سؤالات پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. 

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »