پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان (ASC) برای اولین بار به وسیله چن یی یسن در سال ۲۰۰۴ پس از اجرا روی ۱۶۱۲ دانش‌آموز تایوانی دوره دبستان ساخته شد. این ابزار دارای ۱۵ سوال می‌باشد و خودپنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی می‌سنجد. 

قیمت: 8000

پرسشنامه روابط موضوعی بل

پرسشنامه روابط موضوع بل(BORI) بخشی از پرسشنامه 90 گزینه ای روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل(BORRTI) است. پرسشنامه روابط موضوع بل هم برای جمعیت بالینی و هم غیربالینی استاندارد شده است و در پژوهشهای بسیاری در حوزه روابط بین فردی و در تشخیص و پیش بینی آسیب های روانی به کار رفته است. 

قیمت: 8000

پرسشنامه سرسختی روانشناختی پل بارتون

مقیاس سخت کوشی[1] پل بارتون[2]  از نسل سوم مقیاسهای سنجش اندازه گیری سرسختی روانشناختی است و 45 سوال یا عبارت دارد که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 4 گزینه ای(از عدد 0 به معنای کاملا نادرست تا عدد 3 به معنای کاملا درست) به آن پاسخ می دهد. البته در این مقیاس نیز برخی سوالات به صورت معکوس نمره گذاری می شود. در ساخت این آزمون از مفهوم سه بعدی سازه سرسختی پیروی شده است و سرسختی را هم به صورت کلی و هم در سه بعد یا خرده مقیاس کنترل؛ تعهد و چالش جویی مورد ارزیابی قرار می دهد. مجموع نمرات آزمودنی در کل سوالات پرسشنامه؛ نمره کل و در سایر خرده مقیاسها(هر کدام 15 سوال) نمره مربوط به آن سخرده مقیاس را به دست می دهد.

 

[1] . The Hardiness Scale

[2] . Paul Bartone

قیمت: 8000

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون :

1- برايمان يافتن فعاليت خانوادگي مشترك آسان باشد……..

2- مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد….

3- در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است……

قیمت: 8000

پرسشنامه خودسنجی خانواده بیورز

پرسشنامه خودسنجی خانواده (SFI) دارای 36 گویه و 5 خرده مقیاس توسط بیورز، روبرت بی. هامپسون و یوسف اف. هولگاس در سال 1985 ساخته شده است. تعارض خانواده، ارتباط خانواده، پیوستگی خانواده، رهبری متضمن و سلامت خانواده تشکیل شده است که برای سنجش کفایت خانواده استفاده می شود.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

1-در خانواده، بزرگسالان رهبران قوی هستند.

2- اعضاء خانواده بیشتر اوقات راه خودشان را می روند.

3- خانواده ما در حل مشکلات با یکدیگر خیلی خوب عمل می کنند.

قیمت: 8000

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی 36 سوالی

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی شریفی با هدف سنجش رشد اعتقادی و ابعاد آن در افراد طراحی شده است. مقیاس رشد اعتقادی شریفی با 36 سوال دارای مولفه های عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، آثار دینی و اعمال دینی می باشد که سوالات آن تفکیک شده است.

قیمت: 1500

پرسشنامه راهکارهای آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان

پرسشنامه راهکارهای آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان در قالب 20 سوال توسط خانوردی (1382) ساخته شده است. سوالات پرسشنامه راهکارهای آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.

 

قیمت: 8000

پرسشنامه ارزیابی شخصیت اینیاگرام

آزمون ارزیابی شخصیت اینیاگرام توسط ریز و هادسون(1991) ابداع شد. آزمون ارزیابی شخصیت اینیاگرام دارای 144 جفت سوال است که به صورت درجمله ای گزینه بایست می باشد. آزمودنی در هر سوال یکی از جملاتی را که رفتار او را در بیشتر در طول زندگی توصیف کرده، انتخاب می کند. هر جمله نشانگر یکی از 9 تیپ شخصیتی می باشد که در نهایت به وسیله کلید، تیپ شخصیتی فرد را می توان تعیین کرد و نمره هر تیپ شخصیتی در 32 ماده از کل پرسشنامه مشخص می گردد.

قیمت: 7000

پرسشنامه سندرم پای بیقرار

پرسشنامه سندرم پای بی قرار(IRLSS) که توسط انجمن بین المللی مطالعات سندرم پاهای بی قرار(International Restless Legs Syndrome) پیشنهاد شده، شامل:1-حرکت مکرر پاها همراه با احساس غیرطبیعی در پوست پاها 2-تسکین موقتی علائم ناخوشایند با حرکت دادن پاها 3- شروع یا تشدید علائم با استراحت یا عدم حرکت پاها 4- شروع یا تشدید علائم در غروب یا شب است. جواب سوالات این پرسشنامه به صورت بله یا خیر است(12).

قیمت: 8000

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

برای سنجش کیفیت زندگی بیماران قلبی از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا (MLHF) استفاده می شود. این پرسشنامه در سال ۱۹۸۴ توسط Rector طراحی شده است. پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی مینه سوتا شامل ۲۱ گویه است که محدودیت های جسمی، روانی و اجتماعی – اقتصادی ناشی از علایم نارسایی قلبی را در یک ماه گذشته می سنجد. این پرسشنامه درک بیماران اثرات CHF را روی جنبه های فیزیکی، اقتصادی –اجتماعی و روانی زندگی شان را ارزیابی می کند.  .....

قیمت: 8000

پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران با بیمار

 پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران با بیمار دارای 31 سوال و سه مولفه است که این مولفه ها عبارتند از  شروع ارتباط، مهارت های تعاملی و پایان ارتباط می باشد. در  پرسشنامه مهارت های ارتباطی پرستاران با بیماران آزمون دهنده به صورت بلی و خیر جواب می دهد و نمره گذاری آن به این صورت است که اگر بلی انتخاب شود، نمره 1 و اگر خیر انتخاب شود، نمره صغر تعلق می گیرد

برای مشاهده مقاله مربوط به  پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران اینجا کلیک کنید.

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »