پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان

3-TOSCA شامل 16 سناریو است که 10 سناریو، مثبت و 5 سناريو، منفی است. سناریوهای پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان در بر گیرنده ماده هایی هستند که مستعد بودن به صفت شرم (16 ماده)، مستعد بودن به صفت گناه (16 ماده)، برونی کردن (16 ماده)، بی تفاوتی (11 ماده)، غرور آلفا (5 ماده) و غرور بتا (5 ماده) را می سنجند. هر ماده پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان بر روی یک مقياس 5 درجه ای لیکرتی از ا(هرگز) تا 5(به احتمال زیاد) درجه بندی می شود.  مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان توسط عطری فرد [17] ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.

قیمت: 15000

پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان

دیکون و همکاران (۲۰۰۲)  پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان را در میان ۳۰۸ دانش آموز دبیرستانی اجرا کردند. هدف از این پژوهش بررسی پایایی و تحلیل عوامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان بود. نتیجه پژوهش نشان داد که مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان به اندازه کافی از ثبات درونی و همبستگی هر گویه پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان با کل گویه ها بهره مند است. تحلیل عامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون دو عامل نگرانی ذهنی و نگرانی جسمی را مشخص کرد. یافته های این پژوهش نشان دادند که نسخه آمریکایی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون خصوصیات روان سنجی مناسبی دارد و برای پژوهش ها بسیار مطلوب ارزیابی شد. پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون یک آزمون ۱۶ سؤالی است که سؤالات آن نگرانی های جسمی و نگرانی های ذهنی را در مقیاس چهار درجه ای لیکرت از نمره صفر اندازه گیری می شود.  پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان برای اولین بار توسط موسوی و همکاران(1393) در ایران هنجاریابی شده است.

قیمت: 15000

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان (ASC) برای اولین بار به وسیله چن یی یسن در سال ۲۰۰۴ پس از اجرا روی ۱۶۱۲ دانش‌آموز تایوانی دوره دبستان ساخته شد. این ابزار دارای ۱۵ سوال می‌باشد و خودپنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی می‌سنجد. 

قیمت: 15000

پرسشنامه روابط موضوعی بل

پرسشنامه روابط موضوع بل(BORI) بخشی از پرسشنامه 90 گزینه ای روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل(BORRTI) است. پرسشنامه روابط موضوع بل هم برای جمعیت بالینی و هم غیربالینی استاندارد شده است و در پژوهشهای بسیاری در حوزه روابط بین فردی و در تشخیص و پیش بینی آسیب های روانی به کار رفته است. 

قیمت: 15000

پرسشنامه سرسختی روانشناختی پل بارتون

مقیاس سخت کوشی[1] پل بارتون[2]  از نسل سوم مقیاسهای سنجش اندازه گیری سرسختی روانشناختی است و 45 سوال یا عبارت دارد که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 4 گزینه ای(از عدد 0 به معنای کاملا نادرست تا عدد 3 به معنای کاملا درست) به آن پاسخ می دهد. البته در این مقیاس نیز برخی سوالات به صورت معکوس نمره گذاری می شود. در ساخت این آزمون از مفهوم سه بعدی سازه سرسختی پیروی شده است و سرسختی را هم به صورت کلی و هم در سه بعد یا خرده مقیاس کنترل؛ تعهد و چالش جویی مورد ارزیابی قرار می دهد. مجموع نمرات آزمودنی در کل سوالات پرسشنامه؛ نمره کل و در سایر خرده مقیاسها(هر کدام 15 سوال) نمره مربوط به آن سخرده مقیاس را به دست می دهد.

 

[1] . The Hardiness Scale

[2] . Paul Bartone

قیمت: 15000

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون :

1- برايمان يافتن فعاليت خانوادگي مشترك آسان باشد……..

2- مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد….

3- در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است……

قیمت: 15000

پرسشنامه خودسنجی خانواده بیورز

پرسشنامه خودسنجی خانواده (SFI) دارای 36 گویه و 5 خرده مقیاس توسط بیورز، روبرت بی. هامپسون و یوسف اف. هولگاس در سال 1985 ساخته شده است. تعارض خانواده، ارتباط خانواده، پیوستگی خانواده، رهبری متضمن و سلامت خانواده تشکیل شده است که برای سنجش کفایت خانواده استفاده می شود.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

1-در خانواده، بزرگسالان رهبران قوی هستند.

2- اعضاء خانواده بیشتر اوقات راه خودشان را می روند.

3- خانواده ما در حل مشکلات با یکدیگر خیلی خوب عمل می کنند.

قیمت: 15000

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی 36 سوالی

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی شریفی با هدف سنجش رشد اعتقادی و ابعاد آن در افراد طراحی شده است. مقیاس رشد اعتقادی شریفی با 36 سوال دارای مولفه های عواطف دینی، باورهای دینی، دانش دینی، آثار دینی و اعمال دینی می باشد که سوالات آن تفکیک شده است.

قیمت: 15000

پرسشنامه راهکارهای آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان

پرسشنامه راهکارهای آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان در قالب 20 سوال توسط خانوردی (1382) ساخته شده است. سوالات پرسشنامه راهکارهای آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.

 

قیمت: 15000

پرسشنامه ارزیابی شخصیت اینیاگرام

آزمون ارزیابی شخصیت اینیاگرام توسط ریز و هادسون(1991) ابداع شد. آزمون ارزیابی شخصیت اینیاگرام دارای 144 جفت سوال است که به صورت درجمله ای گزینه بایست می باشد. آزمودنی در هر سوال یکی از جملاتی را که رفتار او را در بیشتر در طول زندگی توصیف کرده، انتخاب می کند. هر جمله نشانگر یکی از 9 تیپ شخصیتی می باشد که در نهایت به وسیله کلید، تیپ شخصیتی فرد را می توان تعیین کرد و نمره هر تیپ شخصیتی در 32 ماده از کل پرسشنامه مشخص می گردد.

قیمت: 15000

پرسشنامه سندرم پای بیقرار

پرسشنامه سندرم پای بی قرار(IRLSS) که توسط انجمن بین المللی مطالعات سندرم پاهای بی قرار(International Restless Legs Syndrome) پیشنهاد شده، شامل:1-حرکت مکرر پاها همراه با احساس غیرطبیعی در پوست پاها 2-تسکین موقتی علائم ناخوشایند با حرکت دادن پاها 3- شروع یا تشدید علائم با استراحت یا عدم حرکت پاها 4- شروع یا تشدید علائم در غروب یا شب است. جواب سوالات این پرسشنامه به صورت بله یا خیر است(12).

قیمت: 15000

« بعدی  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »