پرسشنامه نگرش معنوی شهیدی

پرسشنامه نگرش معنوی شهیدی توسط شهیدی تهیه شده که شامل ۴۳ گویه و دو مولفه نگرش معنوی و توانایی معنوی است. مولفه اول دارای ۲۴ سوال و مولفه دوم نیز دارای ۱۹ سئوال است...

پرسشنامه امنیت روانی مازلو 62 سوالی

هدف پرسشنامه امنیت روانی مازلو 62 سوالی سنجش امنیت روانی افراد است. که به  این منظور می‌توان از فرم بلند پرسشنامه امنیت روانی 62 سوالی که توسط مازلو طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. 

پرسشنامه سلامت روانی ویت و ویر

پرسشنامه سلامت روانی ویت و ویر یک آزمون ۳۸ سؤالی است که ۱۴ سؤال آن بهزیستی روانشناختی و ۲۴ سؤال درماندگی روان شناختی را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از نمره 1 (كاملا مخالف) تا نمره ۵ (کاملا موافق) می سنجد. پرسشنامه سلامت روانی ویت و ویر، ابتدا توسط محقق ترجمه و با همکاری دو نفر از متخصصان روان شناسی بررسی و اصلاح شد. 

بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس هاي MAC-R ,AAS و APS

هدف پژوهش حاضر، بررسي دقت تشخيصي سه مقياس پذيرش اعتياد (AAS)، استعداد اعتياد (APS)، و مقياس تجديد نظر شده مي بارگي مک اندرو (MAC-R)، و تعيين نقطه برش مناسب براي اين سه مقياس بود. تعداد 140 دانشجوي دانشگاه تهران و 81 معتاد داوطلب ترک که با دانشجويان در يک گروه سني قرار داشتند، در دو گروه افراد بهنجار و افراد معتاد مورد بررسي قرار گرفتند. از آنجا که اين مقياس ها از MMPI-2 که براي تشخيص اختلال هاي رواني به کار مي رود، مشتق شده اند، قبل از انجام اين پژوهش، به صورت مقدماتي، دقت تشخيصي اين مقياس ها در مورد افراد داراي اختلال رواني (78 نفر) و افراد معتاد (81 نفر) مورد بررسي قرار گرفت. AAS از دقت تشخيصي خوب و MAC-R از دقت تشخيصي متوسطي در تميز افراد داراي اختلال رواني و افراد معتاد برخوردار بود. پس از اين مطالعه اوليه، .......

پرسشنامه احساس شرم کوهن

پرسشنامه احساس شرم (کوهن، وولف، پنتر و ایسکو، ۲۰۱۱) تعداد سوالات ۸ گویه، در مقیاس احساس شرم سناریوهایی در مورد موقعیت هایی که افراد در زندگی روزمره با آنها مواجه می شوند و واکنش های آنها به این موقعیت ها ارائه می شود.

پرسش نامه تحول مثبت نوجوانی

برای سنجش تحول مثبت نوجوانی از فرم کوتاه پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی که توسط "موسسه تحقیقات کاربردی در تحول نوجوانان" (۲۰۱۰) تهیه شده استفاده شد. پرسشنامه تحول مثبت نوجوانی دارای ۳۴ ماده است که ۱۲ ماده نخست آن به صورت دو وجهی است و هر وجه دارای طیف کاملا و تاحدودی است.

پرسشنامه آمادگی اعتیاد زرگر

در ایران، زرگر (۱۳۸۵) به ساخت مقیاس آمادگی اعتیاد زرگر با توجه به فرهنگ ایرانی پرداخت. در پژوهش کرمی زاده، زرگر و مهرابی زاده هنرمند(1392) برای ارزیابی میزان آمادگی اعتیاد، از پرسشنامه آمادگی اعتیاد زرگر (۱۳۸۵) استفاده شده است. این مقیاس شامل ۳۶ ماده همراه با ۵ ماده دروغ سنج است

« بعدی  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »