پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای 15 سوال است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می سنجد و پرسشنامه تاکتیکهای تعارض توسط اشتراوس تهیه شده است(ثنایی، 1387). پنج سوال اول استدلال، پنج سوال دوم پرخاشگری کلامی و پنج سوال سوم پرخاشگری فیزیکی را می سنجد. سوالهای پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای 5 درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می دهند. نمرات بالا در هر مقیاس نشان دهنده تعارض در آن مقیاس می باشد. پنج سوال پرسشنامه که مقیاس استدلال را می سنجد، به طریق معکوس نمره گذاری میشود. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال می باشد.

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند فرم دانشجویان

در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند از آزمودنی خواسته می شود که انگیزه خود را از ادامه تحصیل در قالب سوالاتی اعلام نماید. آزمودنی ها در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یک پیوستار هفت درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. در این پیوستار عدد 1 نشانگر مخالفت کامل، عدد 7 نشانگر موافقت کامل و عدد 4 بیانگر حد وسط است.

پرسشنامه اهمال كاري سازماني صفاری نیا

پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی (۱۳۹۰) با 25 سوال برای سنجش سطح اهمال کاری کارمندان به شیوه خود گزارشی طراحی شده است. هـدف اصـلي پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی اندازه گيري ميزان اهمال كاري و تعلل كارمندان در كارهاي اداري است. چارچوب نظری مورد استفاده در تهیه پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی تلفیقی از رویکردهای روانکاوی و شناختی رفتاری است.

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی- نسخه والدین

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دارای ۲ نسخه والدین و نوجوانان است که نسخه والدین این پرسشنامه توسط یارمحمدی و همکاران در سال 1394 مورد آزمون روانسنجی قرار گرفت. نسخه والدین این پرسشنامه شامل ۸۹ پرسش بوده و توسط والدین (یا پدر یا مادر) پاسخ داده میشود. پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دارای هفت حیطه سلامت عمومی و مشارکت نوجوان، ارتباطات و سلامت فیزیکی، سلامت مدرسه، سلامت اجتماعی، دسترسی به خدمات، سلامت خانوادگی، کارکرد می باشد که نمره دهی آن از ۱ تا ۹ (خیلی ناراحت تا خیلی خوشحال) می باشد.

پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان

3-TOSCA شامل 16 سناریو است که 10 سناریو، مثبت و 5 سناريو، منفی است. سناریوهای پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان در بر گیرنده ماده هایی هستند که مستعد بودن به صفت شرم (16 ماده)، مستعد بودن به صفت گناه (16 ماده)، برونی کردن (16 ماده)، بی تفاوتی (11 ماده)، غرور آلفا (5 ماده) و غرور بتا (5 ماده) را می سنجند. هر ماده پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان بر روی یک مقياس 5 درجه ای لیکرتی از ا(هرگز) تا 5(به احتمال زیاد) درجه بندی می شود.  مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان توسط عطری فرد [17] ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان

دیکون و همکاران (۲۰۰۲)  پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان را در میان ۳۰۸ دانش آموز دبیرستانی اجرا کردند. هدف از این پژوهش بررسی پایایی و تحلیل عوامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان بود. نتیجه پژوهش نشان داد که مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان به اندازه کافی از ثبات درونی و همبستگی هر گویه پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان با کل گویه ها بهره مند است. تحلیل عامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون دو عامل نگرانی ذهنی و نگرانی جسمی را مشخص کرد. یافته های این پژوهش نشان دادند که نسخه آمریکایی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون خصوصیات روان سنجی مناسبی دارد و برای پژوهش ها بسیار مطلوب ارزیابی شد. پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون یک آزمون ۱۶ سؤالی است که سؤالات آن نگرانی های جسمی و نگرانی های ذهنی را در مقیاس چهار درجه ای لیکرت از نمره صفر اندازه گیری می شود.  پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان برای اولین بار توسط موسوی و همکاران(1393) در ایران هنجاریابی شده است.

پرسشنامه مقابله با موقعیتهای تنش زا اندلر و پارکر

پرسشنامه مقابله با موقعیت های تنش زا (CISS): اندلر و پارکرپرسشنامه مقابله با موقعیتهای تنش زا را در سال ۱۹۹۰ به منظور سنجش روش های مقابله با استرس نوجوانان و بزرگسالان در موقعیت های فشارزا و بحرانی ساخته اند. طراحان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای تنش زا با استفاده از تحلیل عاملی سه روش مقابله ای عمده را استخراج کردند که عبارت بودند از «مقابله مسأله مدار»، «مقابله هیجان مدار» و «مقابله اجتناب مدار». 

پرسشنامه عوامل حمایت کننده فردی اسپرینگر و فیلیپس

پرسشنامه عوامل حمایت کننده فردی، توسط اسپرینگر و فیلیپس (۱۹۹۷) (۲۰) ساخته شده است. پرسشنامه عوامل حمایت کننده فردی برای دوران نوجوانی طراحی گردیده است. نسخه اصلی پرسشنامه عوامل حمایت کننده فردی، شامل ۷۱ عبارت و دارای سه مقیاس تعهد اجتماعی، صلاحیت فردی و صلاحیت اجتماعی می باشد. 

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان (ASC) برای اولین بار به وسیله چن یی یسن در سال ۲۰۰۴ پس از اجرا روی ۱۶۱۲ دانش‌آموز تایوانی دوره دبستان ساخته شد. این ابزار دارای ۱۵ سوال می‌باشد و خودپنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی می‌سنجد. 

پرسشنامه روابط موضوعی بل

پرسشنامه روابط موضوع بل(BORI) بخشی از پرسشنامه 90 گزینه ای روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل(BORRTI) است. پرسشنامه روابط موضوع بل هم برای جمعیت بالینی و هم غیربالینی استاندارد شده است و در پژوهشهای بسیاری در حوزه روابط بین فردی و در تشخیص و پیش بینی آسیب های روانی به کار رفته است. 

« بعدی  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »