پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ): این مقیاس با هدف سنجش کارکرد تحولی خانواده بر اساس الگوی DIR(1997) توسط عالی و همکاران در سال 1392 ساخته شده است. پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده دارای 43 ماده می باشد که ویژگی های هیجانی-کارکردی خانواده را در 7 مرحله تحولی، ارزیابی می کند، این مراحل شامل توجه و تنظیم، صمیمیت و جذب شدن به انسان ها، ارتباط متقابل دو سویهه ی ارادی، حل مساله اجتماعی مشترک، ایجاد بازنمایی ها و ایده ها، تفکر منطقی و انضباط می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس (KMCS) توسط اگمان ،ماکسلی  و اسچام  (1985) ساخته شده است. پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس از  27 گویه تشکیل شده است که تعارض زناشویی را بین زوجین می سنجد.

قیمت: 8000

پرسشنامه اسلامی حرص- قناعت

پرسشنامه اسلامی حرص- قناعت توسط هراتیان و همکاران (1393) ساخته شده که دارای 4 مولفه و 18 گویه می باشد و هدف اصلی آن سنجش میزان حرص و قناعت افراد از نظر اسلام است . مولفه های این پرسشنامه عبارتند از : احساس محرومیت و نیاز مادی / رضامندی مادی، ضعف معرفت و هیجان دینی/ قوت معرفت و هیجان دینی، مهارگسیختگی مادی / خود مهارگری مادی و دل مشغولی مادی / احساس امنیت مادی.

قیمت: 8000

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج یا شاخص بی ثباتی ازدواج یک ابزار ۱۴ سؤالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات ازدواج توسط بوث، جانسون و ادواردز[1] (1987) تدوین شده است. پرسشنامه بی ثباتی ازدواج یا شاخص بی ثباتی ازدواج به صورت صفر و یک نمره گذاری می شود.

قیمت: 8000

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال ۱۹۸۹ توسط کنلی شامل ۲۵ عبارت بود. این پرسشنامه شامل ۵ زیرمقیاس: قاطعیت اجتماعی (۵ عبارت)، عملکرد در موقعیتهای اجتماعی (۵ عبارت)، شرکت در گروه های اجتماعی (۵ عبارت)، جنبه های دوستی و صمیمیت (۷ عبارت)، کمک کردن با کمک گرفتن (۳ عبارت) است. آزمودنی در یک طیف هفت درجه ای (از غیر ممکن =1 تا بیش از حد ساده = ۷) باید مشخص سازد که هر یک از عبارت آزمون تا چه حد معرف شخصیت اوست.

قیمت: 8000

پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز

پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز دارای 51 سوال و 10 مولفه رضامندی عاطفی، رضامندی تعاملی، رضامندی نگرشی، رضامندی رفتاری، رضامندی حمایتی - اجتماعی، رضامندی هم اندیشی، رضامندی مشکل گشایی (حل مساله)، رضامندی منشی (شخصیتی)، رضامندی فرزند پروری، رضامندی مطلوب اندیشی می باشد. .......

قیمت: 9000

پرسشنامه رضایت زناشویی

در تلاش برای تعریف و اندازه گیری مشکلات ارتباطی، رضایت زناشویی به عنوان معیار نهایی در نظر گرفته می شود (هالفورد، ۱۳۸۴). برای سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی اولسون 47 سوالی استفاده می شود.

قیمت: 8000

پرسشنامه سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان

پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان توسط دکتر بنی هاشمی تهرانی و همکاران اعتبارسنجی شده است. این پرسشنامه در اصفهان نیز توسط رئیسی و همکاران برای سالمندان اعتبار سنجی شده است که پایایی پرسشنامه برای بخش محاسبات 79/0 و برای بخش خواندن 88/0 به دست آمده است....

قیمت: 8000

پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن

پرسشنامه ی استاندارد حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن توسط Lutzen و همکاران در سوئد تدوین شد (۲۷) و سپس در کشورهای مختلف از جمله ایران به کار گرفته شده است. پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن دارای ۲۵ سؤال است که وضعیت تصمیم گیری اخلاقی پرستاران را در هنگام ارائه ی خدمات بالینی اندازه گیری می کند. در پرسشنامه ی حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن امتیاز هر سؤال به روش لیکرت به صورت کاملا موافق [۴]، نسبتا موافق [۳]، نسبتا مخالف [۲]، کاملا مخالف [۱] و بی نظر [0] در نظر گرفته می شود. 

قیمت: 8000

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

بی توجهی حالتی است که در آن دقت متمرکز نیست و توجه شخص از چیزی به چیز دیگر منحرف می شود، بدون این که انتخابی در بین باشد. توجه به عنوان تمرکز یا عمل متمرکز کردن فعالیت ذهنی تعریف می شود.
آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز  بمنظور بررسی تأثیر حواسپرتی و کار مضاعف بر عملکرد افراد صورت گرفته است . به عبارت ديگر انسان هنگامي که دو کار را با هم انجام مي دهد يا حين انجام دادن کاري دچار حواس پرتي مي شود؛ نسبت به زماني که فقط يک کار انجام مي دهد يا حواس پرتي پيدا نمي کند بازدهي کمتري خواهد داشت يا خير؟ و آیا اصلا در عملکرد او تغیری ایجاد میشود؟

قیمت: 8000

پرسشنامه تحمل ابهام مک لین نوع دوم

برای سنجش تحمل ابهام از پرسشنامه تحمل ابهام مک لین نوع ۲ McLain استفاده شد. پرسشنامه تحمل ابهام مک لین دارای ۱۳ آیتم می باشد و بر روی طیف لیکرت پنج گزینه ای از دامنه ۱ (بسیار مخالفم) تا ۵(بسیار موافقم) نمره گذاری می شود. بر اساس پرسشنامه تحمل ابهام مک لین افرادی که نمره تحمل ابهام آنها از ۴۵ بالاتر باشد دارای سطح مناسبی از تحمل ابهام هستند. McLain با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه را ۰ / ۸۲ گزارش کرده است. فیضی، محبوبی، زارع و مصطفایی  در پژوهش خود روایی پرسشنامه تحمل ابهام نوع 2 را از طریق روایی سازه ۴۸/0 و ضریب پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ ۸۵/0 گزارش دادند.

قیمت: 8000

پرسشنامه خشونت محل کار در بخش سلامت

پرسشنامه "خشونت محل کار در بخش سلامت" توسط "اداره بین المللی کار"(International Labor Office)، سازمان جهانی بهداشت(World Health organization) و شورای بین المللی پرستاران(International Council of Nurses ICN) تهیه شده است.  پرسشنامه خشونت محل کار در بخش سلامت در چهار قسمت شامل خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت نژادی می باشد. در انتهای پرسشنامه خشونت محل کار در بخش سلامت سه سئوال باز با عنوان "دیدگاه و عقیده در مورد خشونت محل کار" طرح شده است.

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »