پرسشنامه سبک زندگی لعلی

پرسشنامه LSQ از ۱۰ عامل یا مؤلفه شامل ۱- سلامت جسمانی، ۲- ورزش و تندرستی، ۳- کنترل وزن و تغذیه، ۴- پیشگیری از بیماری ها، ۵- سلامت روان شناختی، ۶- سلامت معنوی، ۷- سلامت اجتماعی، ۸- اجتناب از داروها، مواد مخدر، و الكل، ۹- پیشگیری از حوادث و ۱۰- سلامت محیطی تشکیل شده است. نمره بالا در هر کدام از مؤلفه ها و در کل پرسشنامه نشان دهنده سبک زندگی مناسب است.

قیمت: 11000

آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی

آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی برای اندازه گیری استعداد کودک در استفاده از تعميمها و طبقات تهیه شده است. هر سؤال از یک سری کلمه تشکیل شده است. 

در آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی همه کلمات در یک مورد با هم اشتراک دارند به جز یکی از آنها. در  آزمون هوش طبقه بندی کلمات گنجی کودک باید کلمه ای را که اصولا نمی بایستی در بین هر یک از سری ها قرار میگرفت، پیدا کند.

قیمت: 11000

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین

سموعی و همکاران (١٣٨٤) پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین ۲۸ سؤالی را بررسی کردند. همسانی درونی پرسشها حکایت از آن داشت که تعدادی از پرسش ها با نمره کل همبستگی ندارد بنابراین از مقیاس مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین اصلی حذف شدند و شکل نهایی پرسشنامه با ۱۷ سؤال ۳ گزینه ای بله تا حدود و خیر تنظیم و نمره گذاری به صورت 2، یک و صفر بود. ضریب آلفای این پرسشنامه 77/0 و ضریب اعتبار به روش دو نیم سازی 66/0 به دست آمد.

قیمت: 2000

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن در 24 گویه به شکل دو گزینه ای به صورت بلی(1) یا خیر(0) توسط گاتمن(1988، ترجمه جزایری، 1388) تنظیم شده است. پس از جمع کردن پاسخهای مثبت پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، چنان چه تعداد آن برابر ...... پایایی کل پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن در پژوهش.... با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. روایی صوری پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن با نظر متخصصان تایید گردید.

قیمت: 11000

پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ): این مقیاس با هدف سنجش کارکرد تحولی خانواده بر اساس الگوی DIR(1997) توسط عالی و همکاران در سال 1392 ساخته شده است. پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده دارای 43 ماده می باشد که ویژگی های هیجانی-کارکردی خانواده را در 7 مرحله تحولی، ارزیابی می کند، این مراحل شامل توجه و تنظیم، صمیمیت و جذب شدن به انسان ها، ارتباط متقابل دو سویهه ی ارادی، حل مساله اجتماعی مشترک، ایجاد بازنمایی ها و ایده ها، تفکر منطقی و انضباط می باشد.

قیمت: 11000

پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس (KMCS) توسط اگمان ،ماکسلی  و اسچام  (1985) ساخته شده است. پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس از  27 گویه تشکیل شده است که تعارض زناشویی را بین زوجین می سنجد.

قیمت: 11000

پرسشنامه اسلامی حرص- قناعت

پرسشنامه اسلامی حرص- قناعت توسط هراتیان و همکاران (1393) ساخته شده که دارای 4 مولفه و 18 گویه می باشد و هدف اصلی آن سنجش میزان حرص و قناعت افراد از نظر اسلام است . مولفه های این پرسشنامه عبارتند از : احساس محرومیت و نیاز مادی / رضامندی مادی، ضعف معرفت و هیجان دینی/ قوت معرفت و هیجان دینی، مهارگسیختگی مادی / خود مهارگری مادی و دل مشغولی مادی / احساس امنیت مادی.

قیمت: 11000

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج یا شاخص بی ثباتی ازدواج یک ابزار ۱۴ سؤالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات ازدواج توسط بوث، جانسون و ادواردز[1] (1987) تدوین شده است. پرسشنامه بی ثباتی ازدواج یا شاخص بی ثباتی ازدواج به صورت صفر و یک نمره گذاری می شود.

قیمت: 11000

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده مهدوی و صبوری خسروشاهی در سال 1382 توسعه داده شده است. پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده دارای 36 گویه و 3 خرده مقیاس ساخت روابط قدرت (12 سوال)، حوزه ها و قلمرو قدرت (14 سوال) و شیوه های اعمال قدرت (10 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش ساختار قدرت در خانواده و ابعاد آن بکار می رود. 

قیمت: 11000

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال ۱۹۸۹ توسط کنلی شامل ۲۵ عبارت بود. این پرسشنامه شامل ۵ زیرمقیاس: قاطعیت اجتماعی (۵ عبارت)، عملکرد در موقعیتهای اجتماعی (۵ عبارت)، شرکت در گروه های اجتماعی (۵ عبارت)، جنبه های دوستی و صمیمیت (۷ عبارت)، کمک کردن با کمک گرفتن (۳ عبارت) است. آزمودنی در یک طیف هفت درجه ای (از غیر ممکن =1 تا بیش از حد ساده = ۷) باید مشخص سازد که هر یک از عبارت آزمون تا چه حد معرف شخصیت اوست.

قیمت: 11000

پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز

پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز دارای 51 سوال و 10 مولفه رضامندی عاطفی، رضامندی تعاملی، رضامندی نگرشی، رضامندی رفتاری، رضامندی حمایتی - اجتماعی، رضامندی هم اندیشی، رضامندی مشکل گشایی (حل مساله)، رضامندی منشی (شخصیتی)، رضامندی فرزند پروری، رضامندی مطلوب اندیشی می باشد. .......

قیمت: 11000

پرسشنامه رضایت زناشویی

در تلاش برای تعریف و اندازه گیری مشکلات ارتباطی، رضایت زناشویی به عنوان معیار نهایی در نظر گرفته می شود (هالفورد، ۱۳۸۴). برای سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی اولسون 47 سوالی استفاده می شود.

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »