پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

مقدمات ساخت پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر در اوایل قرن بیستم توسط گودوین واتسون(1925) و ادوارد گلیزر(1937) فراهم شد. هدف واتسون و گلیزر ادغام جنبه های نظری تفکر انتقادی با شاخص های عملی بود که بتواند در محیط های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر فرم بریتانیایی متشکل از پنج بخش است که هر کدام نیازمند کابرد مهارت استدلال تحلیلی است. طی آزمون این مهارت ها بایستی به کار برده شوند.

قیمت: 15000

مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران

پرسشنامه رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (۱۹۹۹) پرسشنامه دارای ۳۲ سؤال بوده و هدف آن ارزیابی رویکردهای یادگیری (اهداف یادگیری، اهداف عملکرد، اهداف ابزاری آینده، ادراک از توانایی، ارزش گذاری درونی و بیرونی) می باشد.

قیمت: 15000

پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریچی

دو نمونه از سوالات پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریجی:

1-رد کردن تقاضای دوستان هنگامی که بخواهند کتابی را از شما قرض کنند

2-تعریف کردن از دوستان

3-تقاضا و یا درخواستی ازدوست یاکسی دیگری داشتن

قیمت: 15000

پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز

کارنز در سال ۱۹۸۸ مقیاس SAST را به عنوان اولین ابزار جهت تشخیص بیمارانی که علائم رفتارهای جنسی اجباری را نشان می دادند طراحی کرد. پژوهش های اولیه نشان دادند که این مقیاس برای تشخیص گذاری مردان دگرجنس خواه مناسب بود. نهایتا کارنز نسخه دوم SAST را با عنوان SAS - TR ارائه کرد. پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز شامل ۴۵ پرسش بله خیر میباشد. پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز دارای یک بخش اصلی (شامل ۲۰ پرسش اول) و دو گروه زیر مقیاس می باشد. که برای افزایش توان غربال معتادان جنسی بخصوص زنان و همجنس بازان طراحی شده است. کارنز و همکاران (۲۰۱۰) روایی پرسشنامه اعتیاد جنسی کارنز را در گروه های گوناگون افراد به روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند که برای مردان دگرجنس خواه ۰ / ۸۲، برای زنان ۰ / ۸۴ و برای مردان همجنس باز 89/0 گزارش شده است...

قیمت: 15000

پرسشنامه خستگی اسمتس

پرسشنامه خستگی اسمتس به عنوان یکی از جامع ترین و کامل ترین ابزارهای سنجش در این زمینه شناخته شده است. پرسشنامه چندبعدی خستگی اسمتس برای نخستین بار توسط اسمتس در سال ۱۹۹۶ ارائه شد 

قیمت: 15000

پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

آزمون راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی 86 سوال دارد که پاسخ نامه آن به صورت یک پیوستار ده قسمتی از 1 تا 5 جلوی هر یک از پرسشها تنظیم شده است........

روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی

بر اساس گزارش کرمی(1384) برای بررسی روایی آزمون راهبردهای یادگیری کرمی از روشهای محتوایی، سازه و روایی عاملی استفاده شده است. در روایی محتوایی  آزمون راهبردهای یادگیری کرمی دو روش صوری و منطقی مورد استفاده قرار گرفته است. روش صوری با نظرخواهی 30 نفر از اساتید صاحب نظر در یادگیری مورد تایید قرار گرفته و روش منطقی با ساتناد به مبانی نظری انجام پذیرفته است. در روایی ملاکی از روش ملاکی همزمان و همبسته کردن معدل دو سال دانش آموزان با نمرات آنان در ابزار ساخته شده استفاده گردید(r=0/29) که در سطح (P<0/001) معنادار بود. روایی سازه از طریق همبستگی بین نمرات راهبردها با نمرات درس ریاضی استفاده شده است(r=0/21) که در سطح (P<0/001) معنادار بوده است. در ببرسی روایی عاملی میزان KMO برابر 948/0 در سطح 001/0 بوده که نشان داد تحلیل عاملی روش مناسبی برای تحلیل پرسشهاست. ماتریس همبستگی حاصل از اجرای تحلیل مولفه های اصلی، همبستگی بالا و معناداری را در بین پرسشها نشان می داد. پایایی ازمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 97/0 و با استفاده از بازآزمایی ضریب 98/0 به دست آمد. همه این موارد نشانگر این است که  آزمون راهبردهای یادگیری کرمی برای اندازه گیری میزان آشنایی و استفاده از مهارتهای مورد نظر کاملا مناسب است.

 

قیمت: 15000

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت

پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) دارای 3 فرم است،که شامل فرم والدین، معلمان و دانش آموز می باشد که برای سه دورۀ تحصیلی پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی و دبیرستان، تهیه شده است. پرسشنامه مهارت های اجتماعی فرم والدین، فراوانی رفتارهای مؤثر بر رشد و کفایت اجتماعی و تطابق دانش آموز را در خانه و مدرسه، اندازه گیری می کند و می تواند برای سرند کردن، طبقه بندی کردن دانش آموزان و برنامه ریزی آموزشی مهارت اجتماعی، مورد استفاده قرارگیرد(گرشام، الیوت،1990؛ گرشام، 1997؛ گرشام، ساگای، هورنر، 2001 ؛ الیوت، مالکی، دماری، 2001، به نقل از رامش، 1388). پرسشنامه مهارت های اجتماعی فرم والدین در مقطع راهنمايي - دبيرستان شامل دو مقياس كلي مهارتهاي اجتماعي و مشكلات رفتاري می باشد.  مـقیاس SSRS بر‌ این نظر استوار است که مشکلات رفتاری مانع رشد مهارت‌ اجتماعی است(گرشام و الیوت، 1990). ایـن نـظر در درک نـقایص مهارت اجتماعی اهمیت‌ دارد. مشکلات رفتاری می‌تواند مـانع بـروز مـهارت‌های اجـتماعی‌ شـود و یـا در بروز آن‌ها تداخل ایجاد کند(شهیم، 1378).

 

قیمت: 15000

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف دارای 25 سوال است که در طیف نمره گذاری 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود و دارای مولفه های -رفتار مبتنی بر اعتماد کردن، تمایلات همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان می باشد.

قیمت: 15000

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف دارای 25 سوال است که در طیف نمره گذاری 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود و دارای مولفه های -رفتار مبتنی بر اعتماد کردن، تمایلات همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان می باشد.

 

قیمت: 15000

پرسشنامه توانمندی من بارون

مقیاس توانمندي من (ESS) توسط بارون در سال 1953 ساخته شده است. نسخه اصلی پرسشنامه توانمندی من بارون دارای 60 سوال بوده که در اصلاحات انجام شده در نسخه ترجمه شده به فارسی نهایتاً 52 گویه باقی مانده است. مقیاس توانمندی من بارون دارای مقیاس نمره گذاری مثبت و منفی است.

قیمت: 15000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »