پرسشنامه خستگی اسمتس

پرسشنامه خستگی اسمتس به عنوان یکی از جامع ترین و کامل ترین ابزارهای سنجش در این زمینه شناخته شده است. پرسشنامه چندبعدی خستگی اسمتس برای نخستین بار توسط اسمتس در سال ۱۹۹۶ ارائه شد 

قیمت: 8000

پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی

آزمون راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی 86 سوال دارد که پاسخ نامه آن به صورت یک پیوستار ده قسمتی از 1 تا 5 جلوی هر یک از پرسشها تنظیم شده است........

روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری کرمی

بر اساس گزارش کرمی(1384) برای بررسی روایی آزمون راهبردهای یادگیری کرمی از روشهای محتوایی، سازه و روایی عاملی استفاده شده است. در روایی محتوایی  آزمون راهبردهای یادگیری کرمی دو روش صوری و منطقی مورد استفاده قرار گرفته است. روش صوری با نظرخواهی 30 نفر از اساتید صاحب نظر در یادگیری مورد تایید قرار گرفته و روش منطقی با ساتناد به مبانی نظری انجام پذیرفته است. در روایی ملاکی از روش ملاکی همزمان و همبسته کردن معدل دو سال دانش آموزان با نمرات آنان در ابزار ساخته شده استفاده گردید(r=0/29) که در سطح (P<0/001) معنادار بود. روایی سازه از طریق همبستگی بین نمرات راهبردها با نمرات درس ریاضی استفاده شده است(r=0/21) که در سطح (P<0/001) معنادار بوده است. در ببرسی روایی عاملی میزان KMO برابر 948/0 در سطح 001/0 بوده که نشان داد تحلیل عاملی روش مناسبی برای تحلیل پرسشهاست. ماتریس همبستگی حاصل از اجرای تحلیل مولفه های اصلی، همبستگی بالا و معناداری را در بین پرسشها نشان می داد. پایایی ازمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 97/0 و با استفاده از بازآزمایی ضریب 98/0 به دست آمد. همه این موارد نشانگر این است که  آزمون راهبردهای یادگیری کرمی برای اندازه گیری میزان آشنایی و استفاده از مهارتهای مورد نظر کاملا مناسب است.

 

قیمت: 8000

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت

پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) دارای 3 فرم است،که شامل فرم والدین، معلمان و دانش آموز می باشد که برای سه دورۀ تحصیلی پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی و دبیرستان، تهیه شده است. پرسشنامه مهارت های اجتماعی فرم والدین، فراوانی رفتارهای مؤثر بر رشد و کفایت اجتماعی و تطابق دانش آموز را در خانه و مدرسه، اندازه گیری می کند و می تواند برای سرند کردن، طبقه بندی کردن دانش آموزان و برنامه ریزی آموزشی مهارت اجتماعی، مورد استفاده قرارگیرد(گرشام، الیوت،1990؛ گرشام، 1997؛ گرشام، ساگای، هورنر، 2001 ؛ الیوت، مالکی، دماری، 2001، به نقل از رامش، 1388). پرسشنامه مهارت های اجتماعی فرم والدین در مقطع راهنمايي - دبيرستان شامل دو مقياس كلي مهارتهاي اجتماعي و مشكلات رفتاري می باشد.  مـقیاس SSRS بر‌ این نظر استوار است که مشکلات رفتاری مانع رشد مهارت‌ اجتماعی است(گرشام و الیوت، 1990). ایـن نـظر در درک نـقایص مهارت اجتماعی اهمیت‌ دارد. مشکلات رفتاری می‌تواند مـانع بـروز مـهارت‌های اجـتماعی‌ شـود و یـا در بروز آن‌ها تداخل ایجاد کند(شهیم، 1378).

 

قیمت: 8000

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف دارای 25 سوال است که در طیف نمره گذاری 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود و دارای مولفه های -رفتار مبتنی بر اعتماد کردن، تمایلات همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف دارای 25 سوال است که در طیف نمره گذاری 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری میشود و دارای مولفه های -رفتار مبتنی بر اعتماد کردن، تمایلات همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان می باشد.

 

قیمت: 8000

پرسشنامه توانمندی من بارون

مقیاس توانمندي من (ESS) توسط بارون در سال 1953 ساخته شده است. نسخه اصلی پرسشنامه توانمندی من بارون دارای 60 سوال بوده که در اصلاحات انجام شده در نسخه ترجمه شده به فارسی نهایتاً 52 گویه باقی مانده است. مقیاس توانمندی من بارون دارای مقیاس نمره گذاری مثبت و منفی است.

قیمت: 8000

پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی توسط على و مک اینرنی (۲۰۰۱) ساخته شده است. این مقیاس از ۴۳ سؤال ۵ گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت (با نمره دهی یک تا پنج از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) تهیه شده است. پرسشنامه انگیزش تحصیلی ۴ هدف سطح بالاتر را می سنجد که عبارتند از: توانایی، عملکرد، هدف اجتماعی، و هدف بیرونی. هریک از این ۴ هدف سطح بالاتر به دو هدف جزیی تقسیم می شوند که عبارتند از گرایش به توانایی( انجام تکلیف، تلاش)، عملكرد (رقابت، و شهرت طلبی)، هدف اجتماعی (وابستگی اجتماعی و نوع دوستی)، هدف بیرونی (تشویق و جایزه).

قیمت: 5000

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند

در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند از آزمودنی خواسته می شود که انگیزه خود را از ادامه تحصیل در قالب سوالاتی اعلام نماید. آزمودنی ها در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یک پیوستار هفت درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. در این پیوستار عدد 1 نشانگر مخالفت کامل، عدد 7 نشانگر موافقت کامل و عدد 4 بیانگر حد وسط است.

قیمت: 8000

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت

پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت دارای 20 سوال است که از روی پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت اصلی به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شده است(در هر نوبت به وسیله ی 3 نفر).روایی پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت پس از ترجمه به روش بازترجمه به وسیله ی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید شده و پایایی آن در یک مطالعه پایلوت.....

قیمت: 8000

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

آزمون حافظه بصری کیم کاراد برای برآورد حافظه ی بصری به کار می رود. این آزمون شامل یک صفحه مقوایی ۲۰ خانه ای که در هر خانه تصویری رنگی وجود دارد که بین برخی از آنها شباهت هایی از لحاظ رنگ، شکل و جهت وجود دارد)، یک صفحه ۲۰ خانه ای سفید و ۲۰ قطعه ی مقوایی (که روی هر یک از آنها یکی از تصاویر صفحه اصلی وجود دارد) است. از آزمون بصری کیم کاراد در سه مرحله برای بررسی حافظه ی بصری مورد استفاده قرار می گیرد:

قیمت: 2500

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

مقدمات ساخت پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر در اوایل قرن بیستم توسط گودوین واتسون(1925) و ادوارد گلیزر(1937) فراهم شد. هدف واتسون و گلیزر ادغام جنبه های نظری تفکر انتقادی با شاخص های عملی بود که بتواند در محیط های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر فرم بریتانیایی متشکل از پنج بخش است که هر کدام نیازمند کابرد 

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »