پرسشنامه صلاحیت والدینی - 16 سؤالی

یک پرسشنامه 16 سوالی است که احساس والدین را از والد بودن آنها ارزیابی می کند و اینکه آیا به باور خود توانایی لازم را برای والد بودن دارند یا خیر. این مقیاس دارای دو شاخص فرعی رضایت(9 ماده) و کارآمدی(7 ماده) می باشد. .............

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 16

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده گرولنیک - 42 سؤالی

این پرسشنامه توسط گرولینک و همکاران(1997) تدوین شده است. این مقیاس دارای دو نسخه کودکان و دانشجویان کالج است. مقیاس برای استفاده آزمودنیهایی که در سالهای پایانی نوجوانی یا کمی بزرگتر طراحی شده است و دارای 42 گویه، 21 گویه برای مادر و 21 گویه برای پدر دارد(گویه ها در دو نیمه برای مادر و پدر تکرار شده اند) که 6 خرده مقیاس را می سنجد....

قیمت: 3500

پرسشنامه عادتهای مطالعه پالسان-شارما

پرسشنامه عادتهای مطالعه پالسان-شارما(1989) مقیاسی است حاوی 45 سوال و 8 خرده مقیاس که عادتهای مطالعه فراگیران را می سنجد. مقیاس عادتهای مطالعه دارای 45 سوال می باشد و بر اساس 8 حیطه مدیریت زمان(حداکثر نمره 10)، وضعیت فیزیکی(حداکثر نمره 12)، توانایی خواندن(حداکثر نمره 16)، یادداشت کردن(حداکثر نمره 6)، انگیزش یادگیری(حداکثر نمره 12)، حافظه (حداکثر نمره 8)، برگزاری امتحانات(حداکثر نمره 20) و تندرستی(حداکثر نمره 6) طراحی شده است. ................

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 45

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز مورگان-جینکز(جینکز و مورگان، 1999) گسترده ترین سیاهه ای است که از سطوح گزارش خود به عنوان یک متغیر وابسته استفاده می کند. این پرسشنامه دارای 30 سوال و 3 خرده مقیاس است:................

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 30

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

پرسشنامه اصلی به زبان لاتین: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی آبیدین - 120 سوالی

این شاخص توسط آبیدین ساخته شده است و پرسشنامه ای است که بر اساس آن می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین و کودک را ارزشیابی کرد و بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدینی می تواند از پاره ای ویژگیهای کودک، برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدینی بطور متسقیم مرتبط هستند، ناشی شود. ...........

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 120

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قیمت: 11000

فرم گزارش معلم از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ - 110 سؤالی

 منبع اطلاعات در فرم گزارش معلم از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ است معلم می باشد. این شیوه بر اساس رویکرد سنجش رفتاری سازگار است و به تغییرپذیری میان موقعیتها و شرایط نیز توجه دارد و از این رو در سنجش کودکان از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده می کند. این شیوه که آخنباخ و مک کوناگی آن را ابداع کرده اند............

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 110

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

 

[1] -Achenbach System of Empirically Based Assessment(ASEBA)

قیمت: 11000

پرسشنامه پرخاشگری کودکان شهیم - 21 سوالی

 این پرسشنامه توسط شهیم در سال 1385 ساخته شده است. پرسشنامه با توجه به فرهنگ ایرانی و دارای 21 گویه در زمینه پرخاشگری با چهار گزینه(به ندرت=1، یک بار در ماه=2، یک بار در هفته=3 و اغلب روزها=4) تهیه شده است. ....

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 21

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

قیمت: 11000

مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و رومر

در پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی خرده مقیاس "عدم پذیرش" در برگیرنده آیتمهای 11، 12، 21، 23، 25، 29؛ خرده مقیاس دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند"(اهداف) در برگیرنده آیتمهای 13، 18، 20، 26، 33؛ خرده مقیاس "دشواری های کنترل تکانه"(تکانه) در برگیرنده آیتمهای 3، 14، 19، 24، 27 و 32؛ خرده مقیاس "فقدان آگاهی هیجانی" (آگاهی)در برگیرنده آیتمهای 2، 6، 8، 10، 17 و 34؛ خرده مقیاس" دستیابی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان"(راهبردها) دربرگیرنده آیتمهای 15، 16، 22، 28، 30، 31، 35، 36 و خرده مقیاس "فقدان شفافیت هیجانی"(شفافیت) دربرگیرنده آیتمهای 1، 4، 5، 7 و 9 می باشد.

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  قبلی »