پرسشنامه سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان

پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان توسط دکتر بنی هاشمی تهرانی و همکاران اعتبارسنجی شده است. این پرسشنامه در اصفهان نیز توسط رئیسی و همکاران برای سالمندان اعتبار سنجی شده است که پایایی پرسشنامه برای بخش محاسبات 79/0 و برای بخش خواندن 88/0 به دست آمده است....

قیمت: 11000

پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن

پرسشنامه ی استاندارد حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن توسط Lutzen و همکاران در سوئد تدوین شد (۲۷) و سپس در کشورهای مختلف از جمله ایران به کار گرفته شده است. پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن دارای ۲۵ سؤال است که وضعیت تصمیم گیری اخلاقی پرستاران را در هنگام ارائه ی خدمات بالینی اندازه گیری می کند. در پرسشنامه ی حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری لوتزن امتیاز هر سؤال به روش لیکرت به صورت کاملا موافق [۴]، نسبتا موافق [۳]، نسبتا مخالف [۲]، کاملا مخالف [۱] و بی نظر [0] در نظر گرفته می شود. 

قیمت: 11000

آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز – پیرون

بی توجهی حالتی است که در آن دقت متمرکز نیست و توجه شخص از چیزی به چیز دیگر منحرف می شود، بدون این که انتخابی در بین باشد. توجه به عنوان تمرکز یا عمل متمرکز کردن فعالیت ذهنی تعریف می شود.
آزمون سطوح کارآیی یا خط زنی تولوز  بمنظور بررسی تأثیر حواسپرتی و کار مضاعف بر عملکرد افراد صورت گرفته است . به عبارت ديگر انسان هنگامي که دو کار را با هم انجام مي دهد يا حين انجام دادن کاري دچار حواس پرتي مي شود؛ نسبت به زماني که فقط يک کار انجام مي دهد يا حواس پرتي پيدا نمي کند بازدهي کمتري خواهد داشت يا خير؟ و آیا اصلا در عملکرد او تغیری ایجاد میشود؟

قیمت: 11000

پرسشنامه تحمل ابهام مک لین نوع دوم

برای سنجش تحمل ابهام از پرسشنامه تحمل ابهام مک لین نوع ۲ McLain استفاده شد. پرسشنامه تحمل ابهام مک لین دارای ۱۳ آیتم می باشد و بر روی طیف لیکرت پنج گزینه ای از دامنه ۱ (بسیار مخالفم) تا ۵(بسیار موافقم) نمره گذاری می شود. بر اساس پرسشنامه تحمل ابهام مک لین افرادی که نمره تحمل ابهام آنها از ۴۵ بالاتر باشد دارای سطح مناسبی از تحمل ابهام هستند. McLain با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه را ۰ / ۸۲ گزارش کرده است. فیضی، محبوبی، زارع و مصطفایی  در پژوهش خود روایی پرسشنامه تحمل ابهام نوع 2 را از طریق روایی سازه ۴۸/0 و ضریب پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ ۸۵/0 گزارش دادند.

قیمت: 11000

پرسشنامه خشونت محل کار در بخش سلامت

پرسشنامه "خشونت محل کار در بخش سلامت" توسط "اداره بین المللی کار"(International Labor Office)، سازمان جهانی بهداشت(World Health organization) و شورای بین المللی پرستاران(International Council of Nurses ICN) تهیه شده است.  پرسشنامه خشونت محل کار در بخش سلامت در چهار قسمت شامل خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت نژادی می باشد. در انتهای پرسشنامه خشونت محل کار در بخش سلامت سه سئوال باز با عنوان "دیدگاه و عقیده در مورد خشونت محل کار" طرح شده است.

قیمت: 11000

پرسشنامه امنیت روانی مازلو 18 سوالی

پرسشنامه امنیت روانی مازلو 18 سوالی (فرم کوتاه) به صورت بله و خیر پاسخ داده می شود که گزینه بله 1 نمره و گزینه خیر 0 نمره تعلق می گیرد. ضمن اینکه تعدادی از سوالات نمره گذاری معکوس دارند یعنی اگر آزمودنی گزینه خیر را انتخاب کند نمره 1 و اگر گزینه بله را انتخاب کند نمره 0 تعلق می گیرد. 

قیمت: 11000

پرسشنامه سنجش عمومی سطح سواد دیجیتال

 پرسشنامه سنجش عمومی سطح سواد دیجیتال در 64 سوال پنج گزینه ای سطح اطلاعات افراد را در زمینه کار با کامپیوتر و نرم افزارهای کاربردی به خصوص آفیس، امنیت داده ها، حفاظت از اطلاعات شخصی و ..... را می سنجد. این پرسشنامه توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهاد دانشگاهی خراسان شمالی طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۷ زیر مقیاس و ۶۴ عبارت می باشد. 

قیمت: 11000

پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی

نمره گذاری پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نه مخالفم نه موافقم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود. پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران (1998) 12 گویه ای برای سنجش خلاقیت در سازمان استفاده می شود. پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی، لاملی و کارترایت (1998) در قالب فایل Word، به همراه تعریف مفهومی، روش نمره گذاری، روایی و پایایی در قالب 15 صفحه آماده شده است.

قیمت: 11000

پرسشنامه فرهنگ ایمنی نوری

عبارت فرهنگ ایمنی پس از حادثه چرنوبیل رایج شد. نخستین بار، این عبارت در سال ۱۹۸۶ به وسيلة آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش حادثه چرنوبیل به صورت رسمی به کار برده شد[۲]. در این گزارش، عبارت فرهنگ ایمنی برای توجیه خطاهای سازمانی و نقص در عملکرد افرادی بیان شد که شرایط را برای ایجاد آن فاجعه فراهم کردند. برای سنجش ایمنی محل کار از پرسشنامه فرهنگ ایمنی نوری استفاده می شود.

قیمت: 11000

پرسشنامه شنود موثر

گوش دادن، یک تعهد و یک اقدام به منظور خوش آمدگویی و توافق است. تعهدی که برای فهمیدن و رسیدن به درک همدلانه لازم می باشد. از این رو، گوش دادن مؤثر عبارت است از مشارکت فعال در یک گفت و شنود؛ فعالیتی که گوینده را در انتقال منظور خویش یاری می دهد (زالوفسکی، ۲۰۰۷). برای سنجش ارتباط موثر از پرسشنامه شنود موثر  گلن و پود استفاده می شود. پرسشنامه شنود موثر گلن و پود با 15 سوال به منظور سنجش شنود موثر افراد در ارتباطات خود طراحی شده است.

قیمت: 11000

پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان هیوبنر

پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS)، ابزار خود گزارشی ۴۰ سوالی چهار گزینه ای می باشد که در سال ۲۰۰۱ توسط هوبنر جهت استفاده در گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شد. پرسشنامه مذکور می تواند به صورت گروهی و فردی مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی خانواده، دوستان، مدرسه، خود و محیط زندگی و نیز به محاسبه ارزیابی کلی کیفیت زندگی ادراک شده PQOL با استفاده از ترکیب تمامی گزینه ها با یکدیگر می پردازد. این مقیاس برای گروه سنی ۸ تا ۱۸ سال طراحی شده است (گیلمن و هوبنر، ۲۰۰۶).  

قیمت: 11000

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل در قالب 20 سوال،​ در صدد سنجش عوامل فردی، سازمانی، محیطی بر تعلل می باشد. پرسشنامه عوامل موثر بر تعلل شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش عوامل گوناگون بر تعلل (فردی، سازمانی و محیطی ) می باشد. پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعلل به صورت مقیاس 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طراحی شده است. 

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »