سرمایه روانشناختی چیست

 سرمایه روانشناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت گرایی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد معتقد است که روانشناسی مثبت با تکیه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آنها کمک می کند(لوتانز و یوسف، 2007). ریشه مفهوم سرمایه روانشناختی را باید در کارهای سلیگمن(1998) که او را به عنوان پدر روانشناسی مثبت گرا می شناسند، جستجو کرد. پس از آن، این رویکرد به تدریج وارد حوزه رفتار سازمانی شد و عنوان رفتار سازمانی مثبت گرا به خود گرفت. رفتار سازمانی مثبت گرا در ابتدا به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیتهای روانشناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه گیری شده، توسعه یافته و مدیریت شوند، تعریف شده است. در این میان عناصر متعددی در سرمایه روانشناختی مدنظر قرار گرفته اند؛ اما بیشتر از همه امیدواری، خوش بینی و تاب آوری مورد بررسی و اجماع بوده است(لوتانز، جنسن و هاپ، 2002؛ به نقل از حیرانی، عیدی، صالح الربیعاوری و خانمرادی، 1395).

پرسشنامه سرسختی روانشناختی پل بارتون

مقیاس سخت کوشی[1] پل بارتون[2]  از نسل سوم مقیاسهای سنجش اندازه گیری سرسختی روانشناختی است و 45 سوال یا عبارت دارد که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 4 گزینه ای(از عدد 0 به معنای کاملا نادرست تا عدد 3 به معنای کاملا درست) به آن پاسخ می دهد. البته در این مقیاس نیز برخی سوالات به صورت معکوس نمره گذاری می شود. در ساخت این آزمون از مفهوم سه بعدی سازه سرسختی پیروی شده است و سرسختی را هم به صورت کلی و هم در سه بعد یا خرده مقیاس کنترل؛ تعهد و چالش جویی مورد ارزیابی قرار می دهد. مجموع نمرات آزمودنی در کل سوالات پرسشنامه؛ نمره کل و در سایر خرده مقیاسها(هر کدام 15 سوال) نمره مربوط به آن سخرده مقیاس را به دست می دهد.

 

[1] . The Hardiness Scale

[2] . Paul Bartone

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون :

1- برايمان يافتن فعاليت خانوادگي مشترك آسان باشد……..

2- مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد….

3- در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است……

پرسشنامه خودسنجی خانواده بیورز

پرسشنامه خودسنجی خانواده (SFI) دارای 36 گویه و 5 خرده مقیاس توسط بیورز، روبرت بی. هامپسون و یوسف اف. هولگاس در سال 1985 ساخته شده است. تعارض خانواده، ارتباط خانواده، پیوستگی خانواده، رهبری متضمن و سلامت خانواده تشکیل شده است که برای سنجش کفایت خانواده استفاده می شود.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

1-در خانواده، بزرگسالان رهبران قوی هستند.

2- اعضاء خانواده بیشتر اوقات راه خودشان را می روند.

3- خانواده ما در حل مشکلات با یکدیگر خیلی خوب عمل می کنند.

« بعدی  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »