پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

امروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فناوریهای ارتباطی نو، اعتیاد به استفاده از فناوریهای جدید یا وابستگی افراطی به آنهاست، بخصوص در زمینه اینترنت که روز به روز بر شمار افراد علاقه مند به استفاده از آن افزوده میشود. مطالعه جلالی، آقابابایی و باقری(2008) میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده است.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات :20

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری : دارد

قالب فایل:WORD

تعداد مقالات همراه: 1

 

قیمت: 11000

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ به منظور سنجش میزان امتیاز خلاقیت پژوهشگران استفاده شد. این پرسشنامه توسط رندسیپ ابداع و در سال ۱۹۷۹م. در مجله کارکنان به چاپ رسیده است. ایوان سیوچ و ماتسون در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی به نام “تصمیم گیری” پرسش نامه خلاقیت رند سیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت عنوان کرده اند.

سوالات پرسشنامه خلاقیت رندسیپ به همراه روش نمره گذاری و تفسیر  پرسشنامه خلاقیت رندسیپ در قالب فایل Word و در 8 صفحه اختیار شما قرار گرفته است.

مشخصات  پرسشنامه خلاقیت رند سیپ

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات:8

تعداد سوالات: 50

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی، نقش به سزایی در برخورد فرد با مسائل زندگی دارد و به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده قادر است در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی عاملی تاثیرگذار باشد. دانش آموزانی که با ورهای خودتنظیم و تحصیلی قوی را رشد می دهند، بهتر می توانند یادگیریشان را اداره کنند و موانع و فشارهای اجتماعی را تحمل کنند و .....

مشخصات فایل پرسشنامه خودکارآمدی موریس:

تعداد سوالات: 23                   

روایی و پایایی: دارد

مقاله اصلی فارسی: دارد

مقاله اصلی لاتین: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تفکیک مولفه ها : دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج 36 سوالی

مشخصات فایل پرسشنامه

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

مقاله اصلی و پرسشنامه به زبان انگلیسی: دارد

تعداد مقالات همراه: 43(10فارسی و 33 انگلیسی)

نوع فایل: Word

ضمنا برای مشاهده پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نسخه 18 سوالی( فرم کوتاه ) اینجا کلیک کنید

قیمت: 11000

پرسشنامه شانزده عاملی کتل - 187 سؤالی

آزمون شانزده عاملی کتل(16PF) یک ابزار اندازه گیری تخصصی عوامل نخستین شخصیت است که:1-کلیه سوالات  آن از لحاظ عواملی که می خواهند اندازه گیری کنند، اشباعند.2-هر یک از عوامل آن با عوامل نخستین شخصیت مطابقت می کند، عواملی که در ارزشیابیها مشخص می شوند و می توان ضمن یک کاوش منظم، معنا و اهمیت آنها را در طیف وسیع موفقیتهای زندگی بازیافت.............

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 187

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

 

[1] -R.B.Cattel0

قیمت: 11000

پرسشنامه پیش بینی بازگشت به مواد مخدر رایت - 45 سوالی

مقیاس پیش بینی بازگشت یک مقیاس خودسنجی 45(رایت[1]، 1993) سوالی است و هر سوال شامل یک موقعیت می شود که آزمودنی باید خود را در آن تصور کند. ..

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 45

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

 

[1] -Whright

قیمت: 11000

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی 36 سؤالی

این پرسشنامه دارای 36 سوال است و توسط مرادی (1379) ساخته شده است. پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی با توجه به مهارتهای گوش کردن و بیان کردن(شامل دوری از گمان و پیشداوری، بردباری، احترام به عقاید همسر، برخورد غیر تدافعی، بازگویی شنیده ها، آگاهی از معانی گوناگون واژه ها، حساسیت و توجه لازم به احساسها، گوش کردن به خود یا درک احساس خود در ارتباط با دیگران، بیان خواسته ها همراه با انعکاس دیدگاه و احساس فرد با تکیه بر توصیف خود به جای انتقاد و سرزنش دیگران، خودآشکارسازی، واضح و به دور از ابهام سخن گفتن و بی اثر کردن خشم و انتقاد)، ابتدا در 47 پرسش و پس از بررسی نهایی در 36 سوال تنظیم و آماده شد(مرادی، 1379).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 36

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه آگاهی فراشناخت اسکرا و دنیسون - 52 سؤالی

پرسشنامه آگاهی فراشناخت[1] (MAI) شامل 52 عبارت (8 موولفه) خوداظهاری است که توسط اسکرا و دنیسون [2](1994) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 8 مولفه مشاهده دشه به شرح زیر است: دانش اخباری(8 عبارت)، دانش روش(4 عبارت)، دانش موقعیتی(5 عبارت)،برنامه ریزی(7 عبارت)، مدیریت اطلاعات(10 عبارت)، راهبردهای حذف اشتباه(5 عبارت)، ارزشیابی(6 عبارت) و نظارت ادراکی(7 عبارت) و به صورت مقیاس دو گزینه ای درست و نادرست(1 و0 ) اجرا می شود. مولفه های پرسشنامه فراشناخت در جدول آمده است.............

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 52

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

 

[1] -Metacognitive Awareness Inventory(MAI)

[2] -Schraw & Dennison

قیمت: 11000

پرسشنامه هویت سازمانی آشفورت و مائل

پرسشنامه هویت سازمانی که به وسیله آشفورت و مائل(1992) تهیه شده است، برای اندازه گیری هویت سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه یکی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری هویت سازمانی طی 10 سال گذشته است(پین، 2007). پرسشنامه هویت سازمانی آشفورت و مائل 6 آیتم می باشد و به سنجش درجه تمایل افراد برای شناخته شدن و احساس تعلق به سازمانشان می پردازد. برای هر عبارت 5 پاسخ در نظر گرفته شده است که عبارتند از:"کاملا مخالف"، "مخالف"، "بی نظر"، "موافق" و "کاملا موافق".

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 6

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه مدیریت تغییر- 35 سؤالی

پرسشنامه مدیریت تغییر از سی و پنج سؤال تشکیل شده و با توجه به اینکه مدیریت تغییر از پنج مؤلفه:

1-توانایی ریشه یابی و تشخیص نیاز و تبیین آن به صورت مسأله با استفاده از روش منطقی حل مسأله(قدرت تشخیص حل مسأله و پیداکردن راه حل)2- توانایی استفاده از فرصتها و داشتن ایده نو برای تغییر (قدرت ایجاد زمینه پذیرش تغییر)3-فراهم کردن جو مناسب برای ارائه طرحهای نو و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری طرحهای تغییر (به کار گیری روش آزاد منشانه در مدیریت) 4- داشتن نگرش سیستمی و آگاهی نسبت به وضع موجود و مطلوب(آگاهی و وسعت دید مدیر) 5-توانایی تهیه منابع انسانی و مادی و امکانات در جهت اجرای طرحای تغییر(مهرات در به کارگیری منابع) تشکیل شده است. هر هفت سؤال آن به یکی از مؤلفه ها پرداخته است. سؤالات پنج گزینه ای و بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. این پرسشنامه توسط قناد رضایی(1370) و همچنین محمدیاری(1380) مورد استفاده قرار گرفته است.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 35

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه کنترل درونی- بیرونی جولیان راتر

این مقیاس از 10 عبارت به شیوه گزینه –بایست(جفت سؤال)تشکیل شده که در واقع کوتاه شده ی مقیاس اصلی منبع کنترل جولیان راتر[1] می باشد.

لازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(1377) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ ذکر شده است.

این پرسشنامه پس از بازبینی توسط استاد راهنما از نظر تخصصی توسط هفت نفر از اساتید گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی این پرسشنامه پس از اجرای مقدماتی روی 25 نفر، توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. آلفای کرونباخ طبق برونداد نرم افزار SPSS برابر با 63/0، بود.

ضریب روایی آزمون اصلی منبع کنترل راتر که دارای 29 سؤال می باشد،…………& hellip;.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 10

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

 

[1] -Rotter,J.

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  قبلی »