مقياس اعتماد رمپل و هولمز

مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز"، ۱۹۸۶) نسخه تجدید نظر شده مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز، ۱۹۸۵) است. مقیاس اعتماد رمپل و هولمز یک ابزار خود گزارشی ۱۸ جمله ای است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۷ درجه ای (از کاملا، مخالفم تا کاملا موافقم) میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات را مشخص کند. مقیاس اعتماد به منظور ارزیابی میزان اعتماد افراد به همسر یا دوستان ساخته شده است. رمپل و هولمز اعتماد را اینگونه تعریف کرده اند: «میزان اطمینانی که هنگام فکر کردن به رابطه تان، احساس می کنید».

قیمت: 10000

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز- فرم کوتاه 15 سوالی

. فرم کوتاه مقیاس بهزیستی اجتماعی مشتمل بر 15 ماده برای سنجش 5 بعد بهزیستی اجتماعی است که بر اساس مقیاسی 7 درجه ای از"کاملا مخالف" تا "کاملا موافق" پاسخ داده می شود. مقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای این مقیاس در پژوهش جوشن لو، رستمی، و نصرت ابادی(1385) بین 59/0 تا 76/0 بود.

 

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- دنيا براي من بسيار پيچيده و مبهم است.

2- احساس مي كنم به هيچ گروه و جماعتي تعلق ندارم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 4

تعداد سوالات:15

نمره گذاری: دارد

مقاله بیس فارسی: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مقالات همراه: 2

قیمت: 10000

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران(23) از 21 گویه تشکیل شده است که سه نیاز روانشناختی خودمختاری، شایستگی، ارتباط را می سنجند. گویه ها بر اساس لیکرت پنج درجه ای از کاملا غلط "1" تا کاملا درست "5" تنظیم شده اند. ضریب آلفای این پرسشنامه در پژوهش دسی و همکاران(18) 83/0 برای کل مقیاس به دست آمد.

 

2- همکلاسیهایم را واقعا دوست دارم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تاریخچه: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 5

تعداد سوالات:21

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تعیین سوالات مربوط به هر مولفه : دارد(خودمختاری، شایستگی، ارتباط)

تعداد مقالات همراه: 3

مقاله بیس لاتین: دارد

قیمت: 10000

مقیاس راهبردهاي مقابله با استرس بیلینگز و موس

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- از تجربیات گذشته خود در موقعیتهای مشابه استفاده می کنم.

2- در برخورد با مشکلات برای نیرو گرفتن یا هدایت خود دعا می خوانم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تاریخچه: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 8

تعداد سوالات:31

نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مقالات همراه: 2

قیمت: 10000

پرسشنامه بهزيستی روان‌شناختی ریف و کیز - فرم کوتاه 18 سوالی

مقیاس بهزیستی روانشناختی فرم کوتاه مشتمل بر 18 ماده برای سنجش ابعاد بهزیستی روانشناختی است که بر اساس مقیاسی هفت درجه ای از "کاملا مخالف" تا "کاملا موافق" پاسخ داده می شود. مقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای این مقیاس در مطالعه اعتبار یابی این مقیاس .....

 

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

 

1- اكثر جنبه‌هاي شخصيتم را دوست دارم.

2- وقتي داستان زندگي‌ام را مرور مي‌كنم، از اتفاقات روي‌داده در زندگي‌ام احساس خرسندي و رضايت مي‌كنم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: 7

تعداد سوالات:18

نمره گذاری: دارد

مقاله بیس لاتین : دارد

مقاله بیس فارسی: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.

تعداد مقالات همراه: 2

 

قیمت: 9000

پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو

تعدادی از نمونه سوالات مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(FTAS-20):

1- برای حل مشکلات شخصی ام بررسی احساساتم را مفید می دانم.

2-- نگاه به معنای پنهان فیلمها و یا نمایشنامه ها مانع لذت بردن از تماشای آنها می شود.

 

مشخصات فایل مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(FTAS-20):

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات:6

تعداد سوالات: 20

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک مولفه ها: دارد(مقیاس دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات، تفکر با جهت گیری خارجی)

 

قیمت: 10000

پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

1- اگر ديابت نداشتم، از فعاليت هاي زمان فراغت خود ...  لذت مي بردم:

 

2-- اگر ديابت نمي داشتم، زندگي شغلي من ... بود.

 

 

مشخصات فایل پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به دیابت

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات:9

تعداد سوالات: 19

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری  : دارد

تعریف مفهومی: دارد

قیمت: 10000

آزمون نظریه ذهن استیرنمن

معرفی آزمون نظریه ذهن

آزمون نظریه ذهن 38 سوالی توسط استیرنمن[18](1999) ساخته شده است. فرم اصلی این آزمون به منظور سنجش نظریه ذهن در کودکان عادی و مبتلا به اختلال فراگیر رشد با سنین 5 تا 12 سال و اطلاعاتی راجع به گستره درک اجتماعی، حساسیت و بینش کودک، همچنین میزان و درجه ای که وی قادر است احساسات و افکار دیگران را بپذیرد، فراهم می آورد...

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 38

مقاله همراه: 1

تعریف مفهومی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

دستورالعمل اجرا: دارد

تعداد صفحات: بیش از 10 صفحه

قیمت: 10000

پرسشنامه خواب آلودگی اپوورث

مشخصات فایل پرسشنامه خواب آلودگی اپوورث:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 10

مقاله همراه: 1

تعریف مفهومی: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

قیمت: 10000

مقياس خود گزارشی اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان آدلر

تعدادی از نمونه سوالات مقياس خود گزارشی اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان:

1- زمانی که مجبور به انجام کار مشکل یا خسته کننده ای هستید چقدر ممکن است به دلیل بی دقتی اشتباه کنید؟

2-- زمانی که در حال انجام یک کار تکراری یا خسته کننده هستید چقدر ممکن است در حفظ تمرکز خود مشکل داشته باشید؟

 

قیمت: 2000

پرسشنامه طرحواره کودکان

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه طرحواره کودکان

1- والدین من همیشه میدانندمن کجا هستم و چه میکنم.

2-- من لیاقت ندارم دوست داشته شوم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه طرحواره کودکان

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات:5

تعداد سوالات: 40

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری  و کلید: دارد

تفکیک مولفه های پرسشنامه : دارد

قیمت: 10000

مقیاس عمل به باورهاي دینی

تعدادی از نمونه سوالات مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

1- نمازهای واجب خود را بجا می آورم.

2-- اگر بیمار نباشم در ماه رمضان تمام روزه های واجب خود را می گیرم.

 

مشخصات فایل مقیاس عمل به باورهای دینی(معبد دو):

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات:6

تعداد سوالات: 65

مقاله همراه: 1

روش نمره گذاری  و کلید: دارد

قیمت: 10000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »