پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب
پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری ریان و کانل - 32 سوالی
پرسشنامه کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در یادگیری الکترونیک
مقیاس رضایت کاربر از یادگیری الکترونیک (آموزش مجازی)
پرسشنامه علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه سازمان یادگیرنده - 30 سؤالی
پرسشنامه سازمان یادگیرنده - 31 سؤالی
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دیگروت 44 سوالی
پرسشنامه گرایش به یادگیری الیوت و چرچ 18 سوالی به لاتین
پرسشنامه سبک های یادگیری شناختی کلب
پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی
پرسشنامه جو یادگیری ویلیامز و دسی
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه
پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه و همکاران
مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری پینتریچ و دیگروت
پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دیگروت
پرسشنامه انگیزه یادگیری
پرسشنامه خود راهبری در یادگیری
پرسشنامه خودراهبری در یادگیری
پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری
پرسشنامه مشکلات یادگیری
پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه مشکلات یادگیری
پرسشنامه کیفیت جو یادگیری
آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی با ۲ فهرست اسامی
آزمایش منبع بعدی – یادگیری های بعدی و یادگیری های قبلی و یادآوری
آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی
آزمایش یادگیری از طریق کوشش و خطا (پیوند گرایی)
آزمایش یاد آوری، بازشناسی و بازآموزی
آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
آزمایش یادگیری و انتقال دوجانبه
پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ
پرسشنامه سازمان یادگیرنده مدل سنگه
پرسشنامه و مقیاس قابلیت یا ظرفیت یادگیری سازمانی
پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده
پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه
پرسشنامه سبک های یادگیری وارک
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه راهکار های تقویت یادگیری سیار
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه سنجش آمادگی برای یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه نگرش سنج یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار
پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار
پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار
پرسشنامه و مقیاس یادگیری خودراهبر
پرسشنامه ارزیابی میزان دانش و توانایی یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده
پرسشنامه دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده
پرسشنامه دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده
پرسشنامه ارزیابی میزان دانش و توانایی یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه ارزیابی یادگیری مادام‌العمر