پرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل
پرسشنامه ارزیابی میزان دانش و توانایی یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده
پرسشنامه دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده
پرسشنامه ارزیابی میزان دانش و توانایی یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه و مقیاس یادگیری خودراهبر
پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار
پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار
پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار
پرسشنامه نگرش سنج یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه سنجش آمادگی برای یادگیری الکترونیک (سواد کامپیوتر)
پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه راهکار های تقویت یادگیری سیار
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه سبک های یادگیری وارک
پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه
پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده
آزمایش یادگیری و انتقال دوجانبه
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه کیفیت جو یادگیری در سازمان
پرسشنامه مشکلات یادگیری
پرسشنامه مشکلات یادگیری
پرسشنامه سیستم انتقال یادگیری
پرسشنامه خودراهبری در یادگیری
پرسشنامه خود راهبری در یادگیری
پرسشنامه انگیزه یادگیری
پرسشنامه راهبردهای یادگیری پنتریچ و دیگروت نسخه انگلیسی
پرسشنامه راهبردهای یادگیری پنتریچ و دیگروت
مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران
پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین
پرسشنامه جو یادگیری ویلیامز و دسی
پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی
پرسشنامه سبک های یادگیری شناختی کلب
پرسشنامه گرایش به یادگیری الیوت و چرچ 18 سوالی به لاتین
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دیگروت فرم کوتاه
پرسشنامه علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه رضایت کاربر از یادگیری الکترونیک (آموزش مجازی)
پرسشنامه کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در یادگیری الکترونیک
پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری ریان و کانل - 32 سوالی
پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب
پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ
آزمایش یاد آوری، بازشناسی و بازآموزی
آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی
پرسشنامه یادگیری سازمانی
پرسشنامه دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده
پرسشنامه و مقیاس قابلیت یا ظرفیت یادگیری سازمانی
پرسشنامه سازمان یادگیرنده مدل سنگه
آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد
آزمایش یادگیری از طریق کوشش و خطا (پیوند گرایی)
آزمایش منبع بعدی – یادگیری های بعدی و یادگیری های قبلی و یادآوری
آزمایش یادگیری ارادی و اتفاقی با ۲ فهرست اسامی
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه و همکاران
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه
پرسشنامه سازمان یادگیرنده - 31 سؤالی
پرسشنامه سازمان یادگیرنده - 30 سؤالی