پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر - 20 سؤالی

در بررسی برون داد آموزش کارکنان دانشگاه، از پرسشنامه توانمند سازی که توسط اسپریتز تهیه شده است، استفاده گردیده است. مولفه های مربوط به ادراک توانمندی شامل خودکارآمدی(با 4 سوال)، خودمختاری با (4 سوال)، معناداری با 4 سوال، اثرگذاری با 4 سوال، اعتماد و اطمینان با 4 سوال،  بوده که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه که دارای 20 عبارت می باشد، توسط غیاثی ندوشن(1386) تهیه شده که در جدول زیر آمده است:

سوالات مربوط به هر مولفه

تعداد سوال

مولفه های مربوط به ادراک

؟؟؟؟

4

خودکارآمدی

؟؟؟؟؟

4

خودمختاری

؟؟؟؟

4

معناداری

؟؟؟؟

4

اثرگذاری

؟؟؟؟

4

اعتماد و اطمینان

 

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. کاری را که انجام می دهم برای من مهم است.
  2. برای تصمیم گیری درباره چگونگی انجام دادن کار آزادی عمل زیادی دارم.
  3. اطمینان دارم که همکارانم کاملا با من صادق هستند.

قیمت: 3000

پرسشنامه رضایت شغلی هومن-100سؤالی

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. از میزان کفایت و مناسبت تجهیزات و فضاهای اداری در سازمان
  2. از میزان هماهنگی موجود بین مراجع مختلف تصمیم گیری در سلسله مراتب
  3. از میزان دوام و ثباتی که در مدیریت سازمان وجود دارد.

 

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: 100

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه هوش معنوی کینگ- 24 سؤالی

برای اندازه گیری هوش معنوی از پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کینگ 24 سوالی[1] (2008) استفاده می شود. کینگ پس از وارسی ابزارهای قبلی اندازه گیری هوش معنوی و پی بردن به نواقص آنها طی انجام سه مطالعه آن را ارائه نمود. این پرسشنامه که به صورت خود ایفا و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است(از یک کمترین میزان توافق تا 5 بیشترین میزان توافق)چهار مولفه هوش معنوی شامل تفکر وجودی انتقادی(عبارات 1-3-5-21-.....)، خلق معنای شخصی(عبارات 7-11-23-.......)، آگاهی متعالی(عبارات 2-6-10-14.......) و توسعه حالت آگاهی(عبارات 4-8-.......) را اندازه گیری می کند.

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی ناصری اینجا کلیک کنید

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران اینجا کلیک کنید

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده اینجا کلیک کنید

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر اینجا کلیک کنید.

قیمت: 5000

پرسشنامه هوش معنوی ناصری

این پرسشنامه 108 سوالی بوسیله اسماعیل ناصری در پایان نامه ای با هنوان بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین دانشجویان دانشگاه علامه بر اساس نظر امونز ساخته شده و بر روی 557 نفر اجرا شده است..........

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده اینجا کلیک کنید

برای دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ اینجا کلیک کنید

قیمت: 7000

پرسشنامه اطمینان موقعیتی آنیس و گراهام

از طریق پرسشنامه اطمینان موقعیتی که توسط آنیس و گراهام(1988) ساخته شده است و برای اندازه گیری خودکارآمدی شخصی در موقعیتهای مصرف مواد..............

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 16

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه سبکهای دلبستگی سیمپسون - 13 سوالی

این آزمون بر اساس سه عبارت معروف هازن و شیور ساخته شده است و شامل 13 عبارت در مقیاس لیکرتی است که آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینه های طیف 5 بخشی (از کاملا موافق تا کاملا مخالف ) را انتخاب کند. از این 13 عبارت، 5 عبارت برای ارزیابی "سبک ایمن"  و 8 عبارت برای ارزیابی دو سبک اجتنابی و مضطرب دوسوگرا است. ..........

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 13

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفکیک مولفه ها: ندارد

روش نمره گذاری: ندارد

 

[1] -Carpenter & Kirkpatrick

[2] -Crowll

قیمت: 11000

پرسشنامه خودسنجی نوجوان -پرسشنامه سنجش مشکلات رفتاری نوجوان- 112 سوالی

فرم مشکلات رفتاری نوجوانان، یک مقیاس خودارزیابی برای سنین 11 تا 18 سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیلات در حد پایه پنجم ابتدایی در مدت زمان 15 دقیق قابل پاسخگویی است. این مقیاس 122 سوالی، شامل بخش شایستگیها از چهار قسمت فعالیتها، عملکرد تحصیلی، کارآیی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است...............

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل:Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 112

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

 

قیمت: 11000

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر 32 سوالی

ازدواج در جامعه متغیر امروزی یک پدیده پیچیده است. انسانها به دلایل مختلفی ازدواج می کنند. عشق، امنیت اقتصادی، محافظت، امنیت عاطفی، احساس آرامش، فرار از تنهایی و تمایلات جنسی تعدادی از عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج می شوند. در واقع ازدواج موفق و شروع رابطه زناشویی قادر است بسیاری از نیازهای روانی و جسمانی را در یک محیط امن برآورده سازد و تاثیر به سزایی بر سلامت و بهداشت روانی افراد داشته باشد. رابطه بین دو نفر که با هم ازدواج می کنند در مرکز گروه خانواده قرار می گیرد. رابطه زوجین مشتکل از درهم آمیزی دو شخصیت در یک شخصیت پیوسته زناشویی است که با رابطه فرزند و مادر قابل مقایسه است. یکی از مفاهیم رایج برای نشان دادن میزان شادی و پایداری این رابطه زناشویی مفهوم رضایت زناشویی است

این مقیاس ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر و یاد هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار در سال 1976 توسط اسپنیر برای چند هدف ساخته شده است..................

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: 32

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی

پرسشنامه محقق ساخته مزبور از نوع مداد کاغذی و دارای 90 سوال و چهار عامل (فردی، آموزشی ،اجتماعی و خانوادگی) بود که در اجرای اولیه بر مبنای نتایج حاصل از آلفای کرونباخ و نظریات کارشناسان، تعداد سوالها به 68 سوال تقلیل یافت. پس از آن در مرحله اجرای نهایی در میان سه گروه با توجه به نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی تاییدی ، عامل اجتماعی از کل پرسشنامه حذف گردید. ....

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: 90

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  قبلی »