پرسشنامه رفتار غیر اخلاقی نیواستروم و راچ - 17 سوالی

پرسشنامه رفتار غیر اخلاقی نیواستروم و راچ(1975) دارای 17 ماده می باشد که خرده مقیاسهای آن به سویله آکاه و لوند[1](1994) شناسایی گردید و شامل 17 ماده می باشد. هر بعد از این پرسشنامه یک شکل از رفتار غیر اخلاقی را منعکس می کند و شش بعد از جمله: استفاده شخصی(4 ماده)، سرزنش دیگران(3 ماده)، رشوه(2 ماده)، تحریف(3 ماده)، دستکاری گزارش هزینه ها(2 ماده) و فریب(2 ماده) را می سنجد. به عنوان مثال، یکی از ماده های پرسش نامه مذکور به این صورت است:"برخی از کارکنان این سازمان، هدایا و مساعدتهایی را در ازای انجام کار موردنظر می پذیرند". این پرسشنامه در یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت در محدوده "هرگز" تا "همیشه" اندازه گیری گردید.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات: 17

قالب فایل: pdf

مولفه ها: تفکیک نشده است

نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

 

[1] - Akaah & Lund

قیمت: 11000

آزمون رشد مهارتهای اجتماعی کرامتی - 34 سوالی

آزمون رشد مهارتهای اجتماعی را کرامتی در سال 1386 به منظور سنجش میزان رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان و بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان در زمینه مهارتهای اجتماعی مانند واکر و همکاران(1983) طراحی کرد. ازمون 40 پرسش دارد با سه گزینه پاسخ(بلی، خیر، گاهی اوقات) که در مقیاس فاصله ای نمره گذاری می شود

قیمت: 11000

پرسشنامه خلاقیت ژوژ و جرج 6 سوالی

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- ایده های خلاقانه برای حل مسائل کاری خود پیدا می کنم

2- به ایده های جدیدی برای انجام وظائف شغلی خود می رسم .

3- روشهای خلاقانه ای برای بهبود عملکرد خود پیدا می کنم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:6

پرسشنامه لاتین : دارد

مقاله اصلی لاتین: دارد

نمره گذاری: دارد

تعداد مقالات همراه : 2

 

[1] - Dweck

[2] - Hirst, Knippenberg and Zhou

[3] - Elliot and McGregor

[4] - Lee, Hui, Tinsley and

[5] - VandeWalle, Cron and Slocum

قیمت: 11000

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی استابر

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

1- در دانشگاه برای من مهم است در هر زمینه‌ای که تلاش می­کنم کامل باشد.

2- در دانشگاه احساس می­کنم به کامل بودن نیاز دارم.

3- در دانشگاه تا آنجا که به اهداف تحصیلی­ام مربوط است کمال­گرا هستم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 10

مولفه ها: دارد و مشخص شده است(کمال گرایی منفی و کمال گرایی مثبت)

نمره گذاری: دارد

تعداد مقالات همراه : 1

 

[1] - Perfectionism

[2] - Adaptive Perfectionism

[3] - Maladaptive Perfectionism

[4] - Self-steem

[5] - Lowell & Limke

[6] - Distress

[7] - Mental Illness

[8] - Kelly

[9] - Stoeber

[10] - Striving for Perfection

[11] - Negative Reactions to Imperfection

قیمت: 11000

پرسشنامه گرایش به یادگیری الیوت و چرچ 18 سوالی به لاتین

پرسشنامه گرایش به یادگیری الیوت و چرچ دارای ابعاد و مولفه هایی از جمله جهت گیری عملکردی-اجتنابی، جهت گیری تسلط و جهت گیری عملکردی- اجتنابی است.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

1-I feel very good when I know I have outperformed other colleagues in my company.

2-Completing a tough task is very satisfying.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است.

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

تعداد مقالات همراه : 1

مقاله لاتین اصلی: دارد

قیمت: 11000

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دیگروت فرم کوتاه

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: این پرسشنامه را که پنتریچ و دی گروت(1990) تهیه کرده اند، مقیاس باورهای انگیزشی با سه عامل خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان و مقیاس رفتارهای شناختی با دو عامل راهبردهای شناختی و خودتنظیمی را اندازه گیری می کند.

قیمت: 11000

پرسشنامه الگوی ارتباطی زناشویی کریستنسن و سالاوی

ازدواج تقریبا در تمامی جوامع، رسمی مهم تلقی میشود(مداتیل و بنشف، 2008). برای یک ازدواج رضایت بخش زن و شوهر نیازمند برقراری ارتباطی موثر و کارآمد هستند(کاراهان، 2007). ارتباط یک متغیر اساسی در درک عملکرد زناشویی است و شامل فرآیندی است که در آن زن و شوهر به صورت کلامی و غیرکلامی در قالب گوش دادن، مکث، حالت چهره و ژستهای مختلف به تبادل افکار و احساساتشان می پردازند(رسولی، 1380). ......

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 35

تعداد مقالات همراه : 1

مقاله اصلی فارسی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

 

[1] -communication Pattern Questionnaire

قیمت: 11000

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان گارنفسکی و کرایج - 36 سوالی

این نسخه توسط گارنفسکی و همکاران(35) از روی نسخه اصلی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان به منظور استفاده در جامعه کودکان تدوین شده است. نسخه کودکان این پرسشنامه از نظر شیوه نمره گذاری، تعداد سوال و خرده مقیاس، شبیه نسخه اصلی است ولی محتوای سوالات به گونه ای طراحی شده اند که برای کودکان قابل درک باشند(39، 27).

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 36

تعداد مقالات همراه : 1

مقاله اصلی فارسی: دارد

دستورالعمل اجرا و تفسیر: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

قیمت: 11000

آزمون عاطفه خود آگاه تانگنی- 16 سوالی

"آزمون عاطفه خود آگاه"، يك ابزار خود سنجی و مداد کاغذی است که 16 موقعیت(سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخ های احساسی ،هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعریف مفهومی: دارد

ابعاد و مولفه ها: دارد و مشخص شده است(شرم و گناه)

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 16

تعداد مقالات همراه : 1

 

[1].self-conscious affect

قیمت: 11000

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - 36 سوالی- نسخه کودکان

این نسخه توسط گارنفسکی و همکاران(35) از روی نسخه اصلی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان به منظور استفاده در جامعه کودکان تدوین شده است. نسخه کودکان این پرسشنامه از نظر شیوه نمره گذاری، تعداد سوال و خرده مقیاس، شبیه نسخه اصلی است ولی محتوای سوالات به گونه ای طراحی شده اند که برای کودکان قابل درک باشند(39، 27).

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است

مولفه ها: ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: 36

تعداد مقالات همراه : 1

مقاله اصلی فارسی: دارد

دستورالعمل اجرا: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

قیمت: 11000

پرسشنامه احساس تنهایی راسل- 20 سوالی

مقیاس احساس تنهایی [1]UCLA(راسل، 1996) 20 سئوال دارد که خواننده باید به هر یک از سوالات روی مقیاس لیکرت 4 درجه ای شامل "هرگز"(1)، "به ندرت"(2)، "گاهی"(3) و"اغلب"(4) پاسخ بدهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات: 20

تعداد مقالات همراه : 5


[1] - University of California, Los Angeles

 

قیمت: 11000

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: اندازه گیری ویژگی های هم وابستگی افراد

تعداد ابعاد و مولفه ها: 3

مولفه ها: مقیاس ایثار خود، تمرکز بر خارج از خود،  و واکنش گری

تعیین مولفه ها: دارد

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: WORD

منبع: دارد

تعداد سوالات: 13

تعداد مقالات همراه : 1

قیمت: 3500

« بعدی  ۱۷  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  قبلی »