پرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل

مقیاس یادگیری مادام العمر پزشکان وتزل جفرسون (SPLL) برای سنجش یادگیری مادام العمر پزشکان طراحی شده است که شامل ۱۴ آیتم و سه خرده مقیاس «باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش»، «مهارت جستجوی اطلاعات» و «توجه به فرصت های یادگیری» استپرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل 

قیمت: 1000

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک نورمن

برای ارزیابی سواد سلامت الکترونیک از پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک نورمن دارای ۸ سوال استفاده گردید، پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک نورمن توسط نورمن (Noman) و همکاران طراحی گردیده است (۵). پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک یک پرسشنامه خود اظهاری بوده که بر دانش و درک اینکه چه منابع اطلاعاتی سلامت در اینترنت وجود دارد، یک فرد کجا می تواند منابع مفید سلامت را جستجو کند، نحوه دسترسی به این منابع، نحوه استفاده از اینترنت به منظور پاسخ به مسائل مرتبط با سلامت، توانایی ارزیابی اطلاعات برخط سلامت و تشخیص منابع بی کیفیت از منابع با کیفیت در اینترنت، تمرکز دارد.

قیمت: 8000

مقیاس رفتار چالش انگیز کودک

مقیاس رفتار چالش انگیز (CCBSجهت سنجش و ارزیابی توانمندی کنترل رفتار چالش انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه برای گروه سنی ۱۸- ۵ سال طراحی شده است. این مقیاس توسط مادر تکمیل می شود و شامل ۱۱ گویه است. ...

قیمت: 8000

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت که به پرسشنامه خودمراقبتی بیماران دیابتی توبرت نیز معروف است، در سال ۲۰۰۰ توسط Toobert و همکاران طراحی شده و شامل ۱۵  سوال است که هر سوال بر اساس مقیاس لیکرت دارای درجه بندی صفر تا ۷ می باشد. در این ابزار چنانچه بیمار رفتار خودمراقبتی مورد نظر را در تمام روزهای هفته انجام دهد، نمره کامل ۷ و اگر رفتار مورد نظر را انجام ندهد، نمره صفر در نظر گرفته میشود. بالاترین نمره ممکن قابل کسب در این ابزار ۱۰۵  میباشد که نشانگر بالاترین درجه توان مراقبت از خود می باشد.

قیمت: 8000

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی 10 سوالی

برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (۲۰۰۲) استفاده می شود. طراحان پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ را بر حسب ضریب آلفای کرونباخ 81/0 گزارش نموده اند و برجعلی لو(۱۳۸۶) پایایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ را از طریق آلفای کرونباخ 63/0 گزارش نموده است

قیمت: 8000

پرسشنامه رفتار مراقبتی بیمار لارسون

پرسشنامه رفتار مراقبتی لارسون توسط لارسون(1987) ساخته شد. این پرسشنامه از ۵۷ گویه و ۶ زیرمقیاس تشکیل شده که عبارت اند از: در دسترس بودن پرستار (۶ گویه)، توضیح دادن به بیمار (۹ گویه)، آسودگی جسمی و عاطفی بیمار (۱۱ گویه)، پیش بینی نیازهای بیمار (۵ گویه)، ارتباط توأم با اعتماد با بیمار (۱۸ گویه)، پایش و پیگیری بیمار (۸ گویه). 

قیمت: 8000

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت: پرسشنامه جو سازمانی یک پرسشنامه استاندارد است که توسط هالپین و کرافت در سال 1963 ساخته شده است. پرسشنامه جو سازمانی شامل 32 سوال است که هشت خرده مقیاس روحیه، صمیمیت، مزاحمت، علاقه مندی، ملاحظه گری، نفوذ، تاکید بر تولید و فاصله گیری در قالب طیف لیکرتی از کاملا مخالف(1) تا کاملا موافق(5) می سنجد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به دست آمده است که در سطح قابل قبول و برابر با 86/0 محاسبه گردیده است(11).

قیمت: 8000

پرسشنامه تجدید نظر شده درد مک گیل

دورکین و همکاران در سال ۲۰۰۹ فرم تجدید نظر شده درد مک گیل را طراحی کردند. در فرم تجدید نظر شده ۱۵ گویه از شماره پیشین را که توانایی تطبیق با ادبیات و تشخیص جامع و فراگیر در مورد توصیفات حسی و عاطفی درد غیر نوروپاتیک تامین می کرده است حفظ شده و بر پایه نتایج تحقیقات درد نوروپاتیک و دیگر تجربیات بالینی هفت گویه به

SF-MPQ اضافه شد که عبارتند از: درد خسته کننده یا تحليل دهنده، شوک برقی، یخ کردن، احساس یخ زدگی، لمس صاعقه یا صاعقه زدگی، خارش، قلقلک یا سوزن سوزن شدن و بی حسی. این گونه ها به ۱۵ گونه توصیف کننده ی درد حسی و عاطفی اضافه شده و با اصلاح چهار چوب پاسخ و تبدیل.....

قیمت: 9000

پرسش نامه وسواس پادوا

پرسشنامه وسواس پادوا با ۳۹ سوال، ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی می باشد. پرسشنامه وسواس پادوا می تواند ۸ عامل مربوط به وسواس فکری-  عملی را تشخیص دهد. پرسش نامه اندازه گیری میزان وسواس فکری-عملی پادوا، یا همان پرسشنامه وسواس پادوا، گرایش فرد برای نگرانی و تردید(وسواس های فکری) را در چهار حیطه عمده ارزیابی می کند: 1- الودگی و کثیف بودن، 2- وارسی کردن، 3-اختلال کنترل در فعالیتهای ذهنی و 4- نگرانی هایی در مورد فقدان کنترل رفتارهای فردی.

قیمت: 8000

پرسشنامه نفوذ اجتماعی

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه نفوذ اجتماعی عبارتند از:

1- در مقابل انجام کار ، از شما می خواهد که از او درخواست انجام کاری را داشته باشید.

2- از تهدید یا هشدار استفاده می کند تا شما را برای انجام کار مجبور سازد.

3- بطور واضح توضیح می دهد که چرا تغییر پیشنهادی برای رسیدن به هدف ضرروی است؟

قیمت: 8000

پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری

اگرچه تعاریف بسیار متعددی در این خصوص وجود دارد، ولی همه توافق نظر دارند که تجربه مشتری باید شامل تعامل با افراد، فرآیندها یا سیستم سازمان باشد. برخی گفته اند تجربه، شامل تعامل با محصول هم می شود و دیگران گفته اند تجربه شامل احساسات یا عکس العملهای عاطفی می شود که حاصل این تعاملات می باشد. روی هم رفته به نظر می رسد که ادراک مشتری در مرکز آن چیزی قرار گرفته است که تجربه مشتری به آن می پردازد. 

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »