پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

برای سنجش کیفیت زندگی بیماران قلبی از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا (MLHF) استفاده می شود. این پرسشنامه در سال ۱۹۸۴ توسط Rector طراحی شده است. پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی مینه سوتا شامل ۲۱ گویه است که محدودیت های جسمی، روانی و اجتماعی – اقتصادی ناشی از علایم نارسایی قلبی را در یک ماه گذشته می سنجد. این پرسشنامه درک بیماران اثرات CHF را روی جنبه های فیزیکی، اقتصادی –اجتماعی و روانی زندگی شان را ارزیابی می کند.  .....

قیمت: 11000

پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران با بیمار

 پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران با بیمار دارای 31 سوال و سه مولفه است که این مولفه ها عبارتند از  شروع ارتباط، مهارت های تعاملی و پایان ارتباط می باشد. در  پرسشنامه مهارت های ارتباطی پرستاران با بیماران آزمون دهنده به صورت بلی و خیر جواب می دهد و نمره گذاری آن به این صورت است که اگر بلی انتخاب شود، نمره 1 و اگر خیر انتخاب شود، نمره صغر تعلق می گیرد

برای مشاهده مقاله مربوط به  پرسشنامه مهارت های ارتباط پرستاران اینجا کلیک کنید.

قیمت: 11000

پرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل

مقیاس یادگیری مادام العمر پزشکان وتزل جفرسون (SPLL) برای سنجش یادگیری مادام العمر پزشکان طراحی شده است که شامل ۱۴ آیتم و سه خرده مقیاس «باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش»، «مهارت جستجوی اطلاعات» و «توجه به فرصت های یادگیری» استپرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل 

قیمت: 1000

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک نورمن

برای ارزیابی سواد سلامت الکترونیک از پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک نورمن دارای ۸ سوال استفاده گردید، پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک نورمن توسط نورمن (Noman) و همکاران طراحی گردیده است (۵). پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک یک پرسشنامه خود اظهاری بوده که بر دانش و درک اینکه چه منابع اطلاعاتی سلامت در اینترنت وجود دارد، یک فرد کجا می تواند منابع مفید سلامت را جستجو کند، نحوه دسترسی به این منابع، نحوه استفاده از اینترنت به منظور پاسخ به مسائل مرتبط با سلامت، توانایی ارزیابی اطلاعات برخط سلامت و تشخیص منابع بی کیفیت از منابع با کیفیت در اینترنت، تمرکز دارد.

قیمت: 11000

مقیاس رفتار چالش انگیز کودک

مقیاس رفتار چالش انگیز (CCBSجهت سنجش و ارزیابی توانمندی کنترل رفتار چالش انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه برای گروه سنی ۱۸- ۵ سال طراحی شده است. این مقیاس توسط مادر تکمیل می شود و شامل ۱۱ گویه است. ...

قیمت: 11000

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)

پرسشنامه خودمراقبتی دیابت که به پرسشنامه خودمراقبتی بیماران دیابتی توبرت نیز معروف است، در سال ۲۰۰۰ توسط Toobert و همکاران طراحی شده و شامل ۱۵  سوال است که هر سوال بر اساس مقیاس لیکرت دارای درجه بندی صفر تا ۷ می باشد. در این ابزار چنانچه بیمار رفتار خودمراقبتی مورد نظر را در تمام روزهای هفته انجام دهد، نمره کامل ۷ و اگر رفتار مورد نظر را انجام ندهد، نمره صفر در نظر گرفته میشود. بالاترین نمره ممکن قابل کسب در این ابزار ۱۰۵  میباشد که نشانگر بالاترین درجه توان مراقبت از خود می باشد.

قیمت: 11000

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی 10 سوالی

برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (۲۰۰۲) استفاده می شود. طراحان پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ را بر حسب ضریب آلفای کرونباخ 81/0 گزارش نموده اند و برجعلی لو(۱۳۸۶) پایایی مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ را از طریق آلفای کرونباخ 63/0 گزارش نموده است

قیمت: 11000

پرسشنامه رفتار مراقبتی بیمار لارسون

پرسشنامه رفتار مراقبتی لارسون توسط لارسون(1987) ساخته شد. این پرسشنامه از ۵۷ گویه و ۶ زیرمقیاس تشکیل شده که عبارت اند از: در دسترس بودن پرستار (۶ گویه)، توضیح دادن به بیمار (۹ گویه)، آسودگی جسمی و عاطفی بیمار (۱۱ گویه)، پیش بینی نیازهای بیمار (۵ گویه)، ارتباط توأم با اعتماد با بیمار (۱۸ گویه)، پایش و پیگیری بیمار (۸ گویه). 

قیمت: 11000

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت: پرسشنامه جو سازمانی یک پرسشنامه استاندارد است که توسط هالپین و کرافت در سال 1963 ساخته شده است. پرسشنامه جو سازمانی شامل 32 سوال است که هشت خرده مقیاس روحیه، صمیمیت، مزاحمت، علاقه مندی، ملاحظه گری، نفوذ، تاکید بر تولید و فاصله گیری در قالب طیف لیکرتی از کاملا مخالف(1) تا کاملا موافق(5) می سنجد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به دست آمده است که در سطح قابل قبول و برابر با 86/0 محاسبه گردیده است(11).

قیمت: 11000

پرسشنامه تجدید نظر شده درد مک گیل

دورکین و همکاران در سال ۲۰۰۹ فرم تجدید نظر شده درد مک گیل را طراحی کردند. در فرم تجدید نظر شده ۱۵ گویه از شماره پیشین را که توانایی تطبیق با ادبیات و تشخیص جامع و فراگیر در مورد توصیفات حسی و عاطفی درد غیر نوروپاتیک تامین می کرده است حفظ شده و بر پایه نتایج تحقیقات درد نوروپاتیک و دیگر تجربیات بالینی هفت گویه به

SF-MPQ اضافه شد که عبارتند از: درد خسته کننده یا تحليل دهنده، شوک برقی، یخ کردن، احساس یخ زدگی، لمس صاعقه یا صاعقه زدگی، خارش، قلقلک یا سوزن سوزن شدن و بی حسی. این گونه ها به ۱۵ گونه توصیف کننده ی درد حسی و عاطفی اضافه شده و با اصلاح چهار چوب پاسخ و تبدیل.....

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »