پرسشنامه عوامل استرس زای دیجیتال DSS

پرسشنامه عوامل استرس زای دیجیتال فیشر، روتر و ریدل توسط دکتر جواهرفروش به فارسی برگردانده شده و در ایران هینجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای 50 سوال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت است و دارای 10 مولفه به صورت زیر می باشد:

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی فرایند مطالعه بیگز 20 سوالی

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی فرایند مطالعه بیگز 20 سوالی (R-SPQ-2F، بیگز و همکاران، ۲۰۰۱): بیگز و همکاران (۲۰۰۱) نسخه دوعاملی تجدیدنظر شده پرسشنامه فرایند مطالعه را با هدف استفاده معلمان برای ارزیابی رویکردهای یادگیری دانش آموزان توسعه دادند. 

پرسشنامه ی صمیمیت زناشویی تامپسون و والكرا

پرسشنامه ی صمیمیت زناشویی (MIS): این مقیاس توسط تامپسون و والكرا (۲۰۰۲) ساخته شده که ۱۷ سوال دارد و برای سنجیدن میزان صمیمیت زوجها تنظيم شده است. این مقیاس توسط اعتمادی، نوابی نژاد، احمدی و فرزاد (۱۳۸۵) برای تعیین میزان پایایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

پرسشنامه نگرش نسبت به روابط فرازناشویی واتلی

پرسشنامه نگرش نسبت به روابط فرازناشویی (خیانت): پرسشنامه نگرش نسبت به خیانت توسط مارک واتلی (۲۰۰۶) تهیه شده است.  هدف از این سنجش نوع احساسات و تفکر افراد نسبت به مسائل مربوط به خیانت زناشویی است و در واقع این مقیاس مقدار تمایل، میزان پذیرندگی و یا ردکنندگی خیانت را از دید افراد مختلف می سنجد.

پرسشنامه رضامندي زوجيت افروز

پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز، شامل ۱۱۰ ماده می باشد که روش نمره گذاری آن در طیف ليكرت است که براساس این روش هریک از گزینه های کاملا مخالفم، مخالفم، موافقم، نظری ندارم و کاملا موافقم به ترتیب نمرات(1، 2، 3، 4، 5) را به خود اختصاص می دهند. بالا بودن نمره در این مقیاس نشانه سطح رضایت مندی بیشتر، و پایین بودن آن نشانه میزان رضایت کمتر است. 

پرسشنامه انگیزش مدرسه

پرسشنامه انگیزش مدرسه مک اینرنی توسط على و مک اینرنی (۲۰۰۱) ساخته شده است. این مقیاس از ۴۳ سؤال ۵ گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت (با نمره دهی یک تا پنج از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) تهیه شده است. پرسشنامه انگیزش مدرسه ۴ هدف سطح بالاتر را می سنجد که عبارتند از: توانایی، عملکرد، هدف اجتماعی، و هدف بیرونی. هریک از این ۴ هدف سطح بالاتر به دو هدف جزیی تقسیم می شوند که عبارتند از گرایش به توانایی( انجام تکلیف، تلاش)، عملكرد (رقابت، و شهرت طلبی)، هدف اجتماعی (وابستگی اجتماعی و نوع دوستی)، هدف بیرونی (تشویق و جایزه).

« بعدی  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »