پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين

پرسشنامه رضایت شغلی اسميت، كندال و هالين(JDI) يكي از رايج ترين ابزارهاي اندازه گيري رضايت شغلي است. پرسشنامه رضایت شغلی توسط اسميت، كندال و هالين ساخته شده و در بيش از 400 تحقیق به كار گرفته شده است. پرسشنامه رضایت شغلی(JDI ) براي تعيين رضايت از پنج جنبه شغلي، نفس كار، همكاران، سرپرست، دستمزد و فرصت هاي ترفيع به كار مي رود. ماهيت مقیاس(JDI) بر پايه اين اعتقاد است كه رضايت شغلي در مقايسه با ادراك فرد از شغل هاي جايگزيني كه در دسترس وي قرار دارد، مورد قضاوت قرار مي گيرد (اسميت و همكاران، 1989).

پرسشنامه هیجان های دانشگاهی

پرسشنامه هیجان های دانشگاهی پکران شامل سه مقیاس هیجان های مربوط به کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان است. در پرسشنامه هیجانات دانشگاهی مشارکت کنندگان به هر گویه روی یک طیف پنج درجه ای از ۱- کاملا مخالف تا ۵- کاملا موافق پاسخ می دهند. مقیاس هیجان های مربوط به کلاس شامل هشتاد گویه و هشت زیرمقیاس لذت (۱۰ گویه) امیدواری (۸ گویه)، فخر (۹ گویه)، خشم (۹ گویه)، اضطراب (۱۲ گویه)، شرم (۱۱ گویه)، ناامیدی (۱۰ گویه) و خستگی (۱۱ گویه) است. مقیاس های هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان هر کدام به ترتیب با ۷۵ و ۷۷ گویه مجموعه مشابه ای از هشت نوع هیجان قبل از اندازه گیری می کنند. 

پرسشنامه خطاهای شناختی الیس

پرسشنامه خطاهای شناختی الیس شامل ۲۰ عبارت است که به سنجش خطاهای شناختی مطرح شده توسط Ellis پرداخته و هر تفکر نامعقول تعداد ۲ عبارت را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب عبارات تحریف شماره ا (تفکر هیچ یا همه چیز)، تحریف شماره ۲ (تعمیم مبالغه آمیز)، تحریف شماره ۳ (فیلترذهنی)، تحریف شماره ۴ (بی توجهی به امر مثبت)، تحریف شماره ۵ (نتیجه گیری شتابزده) ذهن خوانی و تفکر اشتباه پیشگو می شود، تحریف شماره ۶ (درشت بینی- ریزبینی)، تحریف شماره ۷ (استدلال احساسی)، تحریف شماره ۸ عبارات (باید؛ بهتر) است، تحریف شماره ۹ (برچسب زدن)، و تحریف شماره ۱۰ (شخص سازی)، را مورد سنجش قرار می دهند.

پرسشنامه سبک پاسخدهی نشخواری نولن هوکسما

پرسشنامه سبک پاسخدهی نشخواری نولن هوکسما، زیرمقیاسی از پرسشنامه سبکهای پاسخ نولن هوکسما و مورو به شمار میرود. نولن هوکسما و مورو (۱۹۹۱)، مقیاس سبک پاسخدهی نشخواری نولن هوکسما را برای دستیابی به نشخوار فکری طراحی کرده اند. 

پرسشنامه خطاهای شناختی برودبنت و همکاران

پرسشنامه خطاهای شناختی برودبنت و همکاران (۱۹۸۲) دارای ۲۵ سوال و سه زیر مقياس (متغیر قابل مشاهده) می باشد استفاده شده است. این پرسشنامه در طیف 5 درجه ای لیکرت بصورت 1-همیشه و ۵- هیچ وقت نمره گذاری شده است. در پرسشنامه خطاهای شناختی برودبنت نمرات بالاتر، نشانگر باورهای فراشناختی و خطاهای شناختی بالاتر می باشد.

پرسشنامه تندرستی هیجانی

پرسشنامه تندرستی هیجانی در سال ۱۹۹۹ به وسیله ی سازمان جهانی بهداشت، برای ارزیابی وضعیت روانی نوجوانان مبتلا به دیابت، تهیه شده است. نمره ی کمتر از  ۵۰ در پرسشنامه تندرستی هیجانی یک شاخص اختلال تندرستی به حساب می آید.

پرسشنامه خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان کویین

پرسشنامه خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان کوین ( CDS) توسط Dozois،Covin و Ogniewicz(۲۰۱۱) طراحی شده است. مقیاس خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان کوین 20 عبارتی جهت سنجش سوگیری شناختی کودکان و نوجوانان ۱۹-۱۱ ساله طراحی شده است

پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس

پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس شامل ۳۰ سوال است که بر پایه مقیاس ۵ درجه ای لیکرت که بر پایه مقیاس ۵ درجه اي(۱=  این فکر اصلاً به ذهن من نرسیده است؛ ۲= این فکرخیلی کم به ذهن من رسیده است؛ ۳=  این فکر گاهی به ذهن من رسیده است؛ ۴= این فکر خیلی زیاد به ذهن من رسیده است؛ و ۵= این فکر همیشه به ذهن من رسیده است) ارزیابی می شود.

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلم نویدی

برای ارزیابی ادراک معلم از منزلت اجتماعی خود، از پرسشنامه منزلت اجتماعی معلم نویدی، برزگر (۱۳۸۲) استفاده می شود. پرسشنامه منزلت اجتماعی معلم نویدی شامل ۴۰  پرسش با طیف ۴ درجه ای لیکرت و شش خرده مقیاس منزلت اجتماعی واقعی معلم، ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت، تأمین امکانات رفاهی، افزایش کارایی نظام آموزشی اصلاح شیوه های تربیت معلم و توسعه مسئولیت و نقش معلمان یا اعمال سیاست مشارکت معلمان است که به مطالعه وضع موجود منزلت اجتماعی معلم رتبه بندی شده است. 

« بعدی  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »