شاخص رتبه بندی منزلت مشاغل

برای نمره گذاری مشاغل والدین از شاخص رتبه بندی منزلت مشاغل استفاده می شود. مبنای شاخص رتبه بندی منزلت مشاغل ۹۷ شغل است که مورد نظر خواهی قرار گرفته و برای هر شغل رتبه منزلت شغلی تعیین گردیده است. با استفاده از تحقيق فوق رتبه های منزلت شغلی در پژوهش به نمره ۹ بخشی تبدیل گردید و نمره متناظر از ۱ تا ۹ (یک برای منزلت پائین و ۹ برای منزلت بالا) به شغل والدین داده شد. هدف از انجام رتبه بندی فوق این است که رتبه های شغلی به عدد یک رقمی تبدیل شود تا هم کار نمره گذاری آسان تر شود و هم شغل های مشابه در یک طبقه قرار گیرند

قیمت: 11000

پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس

پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس (KMSS ( Kansas Marital (Satisfaction Scale یک پرسشنامه ۳ سؤالی است که رضایت زناشویی را می سنجد (9). نقاط قوت این پرسشنامه کم بودن تعداد سؤالات و مطلوب بودن معیارهای پایایی و روایی آن در مطالعات خارج از کشور است (۹). این پرسشنامه در تحقیقات داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است بدون آنکه روایی و پایایی آن در یک مطالعه مستقل ارزیابی شده باشد (5). 

قیمت: 11000

پرسشنامه امیدواری کودکان

پرسشنامه امیدواری کودکان توسط اسنایدر و همکاران بر اساس نظریه امید طراحی گردید (۲۸). پرسشنامه امیدواری کودکان دارای ۳ خرده مقیاس است و تفکر عاملی، تفکر راهبردی، و امید کلی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هر خرده مقیاس پرسشنامه امیدواری کودکان دارای ۳ گویه است. مقیاس امید برای کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۶ سال قابل کاربرد است. نمره گذاری مقیاس امیدواری کودکان بر اساس طیف ليكرت تنظیم شده است و به همیشه نمره ۶، اغلب نمره ۵، خیلی وقتها نمره ۴، بعضی وقت ها نمره 3، به ندرت نمره ۲ و هیچ وقت نمره ۱ تعلق می گیرد.

قیمت: 7000

پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار

پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم دارای ۲۱ سؤال است که پرخاشگری رابطه ای و آشکار را در کودکان دبستانی می سنجد. پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم توسط معلم  یا والدین تکمیل می شود و گویه ها نشان دهنده درجات متفاوتی از پرخاشگری است (۸). پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم دارای سه مؤلفه پرخاشگری جسمانی (۷ گویه)، پرخاشگری واکنشی کلامی و فزون کنش (۶ گویه) و پرخاشگری رابطه ای (۸ گویه) است. برای نمره گذاری به گزینه به ندرت ۱ نمره، گزینه یک بار در ماه ۲ نمره، یک بار در هفته ۳ نمره و گزینه اغلب روزها ۴ نمره تعلق می گیرد. 

قیمت: 11000

پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز

پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و امونز

کینگ و امونز (۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سلامت، پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز را طراحی نمودند. پرسشنامه ابراز هیجانی ۱۶ ماده و سه خرده مقیاس دارد. مواد ...... آن مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان مثبت، مواد ....... آن مربوط به زیر مقیاس ابراز صمیمیت و مواد .......... مربوط به زیر مقياس ابراز هیجان منفی است. 

قیمت: 11000

پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز

پرسشنامه همجوشی شناختی: پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز را گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از زارع،۱۳۹۳) ارائه دادند که حاوی ۱۳ سوال است که دارای دو زیر مقیاس همجوشی و گسلش می باشد و بر اساس مقیاس ۷ درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است. زارع (۱۳۹۳) جهت هنجاریابی پرسشنامه مذکور، ۳۷۹ نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور و سنتی را مورد آزمون قرار داد. نتایج حاکی از این بود که پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار می باشد، به نحوی که ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس همجوشی و گسلش به ترتیب 76/0 و ۸۵/0 بدست آمد.

قیمت: 11000

مقیاس اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان

مقیاس گزارش شخصی ADHD بزرگسالان(پرسشنامه اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان) ، توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و کار گروهی متشکل از تیم های روانپزشکان و پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی ساخته شده است. سؤالهای مقیاس ASRS سازگار با معیارهای 5- DSM هستند. این مقیاس شامل دو بعد و هجده سؤال است که به دو قسمت A و Bتقسیم می شود. پرسش نامه توسط مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تکمیل می شود. یک نسخه کوتاه شده شش سؤالی نیز برای غربالگری سریع وجود دارد که در پژوهش های مختلف، روایی بالایی برای آن به دست آمده است (۱۰). پرسشنامه اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان در مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود که گزینه های آن هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و تقریبا همیشه می باشد.

قیمت: 11000

پرسشنامه نگرش به اعتیاد و مواد مخدر

پرسش نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر، از نوع ابزارهای گزارش شخصی است که توسط نظری ساخته شده است و در مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود. در مورد ماده های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد، به هر یک از پاسخ های کاملا موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، مخالفم»، «کاملا مخالفم» به ترتیب نمره های ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ داده می شود. 

قیمت: 11000

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض والدین فرزندان اشتراوس

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای 15 سوال است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می سنجد و پرسشنامه تاکتیکهای تعارض توسط اشتراوس تهیه شده است(ثنایی، 1387). پنج سوال اول استدلال، پنج سوال دوم پرخاشگری کلامی و پنج سوال سوم پرخاشگری فیزیکی را می سنجد. سوالهای پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای 5 درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می دهند. نمرات بالا در هر مقیاس نشان دهنده تعارض در آن مقیاس می باشد. پنج سوال پرسشنامه که مقیاس استدلال را می سنجد، به طریق معکوس نمره گذاری میشود. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال می باشد.

قیمت: 11000

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند فرم دانشجویان

در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند از آزمودنی خواسته می شود که انگیزه خود را از ادامه تحصیل در قالب سوالاتی اعلام نماید. آزمودنی ها در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یک پیوستار هفت درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. در این پیوستار عدد 1 نشانگر مخالفت کامل، عدد 7 نشانگر موافقت کامل و عدد 4 بیانگر حد وسط است.

قیمت: 11000

پرسشنامه اهمال كاري سازماني صفاری نیا

پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی (۱۳۹۰) با 25 سوال برای سنجش سطح اهمال کاری کارمندان به شیوه خود گزارشی طراحی شده است. هـدف اصـلي پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی اندازه گيري ميزان اهمال كاري و تعلل كارمندان در كارهاي اداري است. چارچوب نظری مورد استفاده در تهیه پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی تلفیقی از رویکردهای روانکاوی و شناختی رفتاری است.

قیمت: 11000

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی- نسخه والدین

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دارای ۲ نسخه والدین و نوجوانان است که نسخه والدین این پرسشنامه توسط یارمحمدی و همکاران در سال 1394 مورد آزمون روانسنجی قرار گرفت. نسخه والدین این پرسشنامه شامل ۸۹ پرسش بوده و توسط والدین (یا پدر یا مادر) پاسخ داده میشود. پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دارای هفت حیطه سلامت عمومی و مشارکت نوجوان، ارتباطات و سلامت فیزیکی، سلامت مدرسه، سلامت اجتماعی، دسترسی به خدمات، سلامت خانوادگی، کارکرد می باشد که نمره دهی آن از ۱ تا ۹ (خیلی ناراحت تا خیلی خوشحال) می باشد.

قیمت: 11000

« بعدی  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »