پرسشنامه امیدواری کودکان

پرسشنامه امیدواری کودکان توسط اسنایدر و همکاران بر اساس نظریه امید طراحی گردید (۲۸). پرسشنامه امیدواری کودکان دارای ۳ خرده مقیاس است و تفکر عاملی، تفکر راهبردی، و امید کلی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هر خرده مقیاس پرسشنامه امیدواری کودکان دارای ۳ گویه است. مقیاس امید برای کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۶ سال قابل کاربرد است. نمره گذاری مقیاس امیدواری کودکان بر اساس طیف ليكرت تنظیم شده است و به همیشه نمره ۶، اغلب نمره ۵، خیلی وقتها نمره ۴، بعضی وقت ها نمره 3، به ندرت نمره ۲ و هیچ وقت نمره ۱ تعلق می گیرد.

قیمت: 7000

پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار

پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم دارای ۲۱ سؤال است که پرخاشگری رابطه ای و آشکار را در کودکان دبستانی می سنجد. پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم توسط معلم  یا والدین تکمیل می شود و گویه ها نشان دهنده درجات متفاوتی از پرخاشگری است (۸). پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار شهیم دارای سه مؤلفه پرخاشگری جسمانی (۷ گویه)، پرخاشگری واکنشی کلامی و فزون کنش (۶ گویه) و پرخاشگری رابطه ای (۸ گویه) است. برای نمره گذاری به گزینه به ندرت ۱ نمره، گزینه یک بار در ماه ۲ نمره، یک بار در هفته ۳ نمره و گزینه اغلب روزها ۴ نمره تعلق می گیرد. 

قیمت: 8000

پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز

پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و امونز

کینگ و امونز (۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سلامت، پرسشنامه ابراز گری هیجان کینگ و امونز را طراحی نمودند. پرسشنامه ابراز هیجانی ۱۶ ماده و سه خرده مقیاس دارد. مواد ...... آن مربوط به زیر مقیاس ابراز هیجان مثبت، مواد ....... آن مربوط به زیر مقیاس ابراز صمیمیت و مواد .......... مربوط به زیر مقياس ابراز هیجان منفی است. 

قیمت: 8000

پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز

پرسشنامه همجوشی شناختی: پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز را گیلاندرز و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از زارع،۱۳۹۳) ارائه دادند که حاوی ۱۳ سوال است که دارای دو زیر مقیاس همجوشی و گسلش می باشد و بر اساس مقیاس ۷ درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است. زارع (۱۳۹۳) جهت هنجاریابی پرسشنامه مذکور، ۳۷۹ نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور و سنتی را مورد آزمون قرار داد. نتایج حاکی از این بود که پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار می باشد، به نحوی که ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس همجوشی و گسلش به ترتیب 76/0 و ۸۵/0 بدست آمد.

قیمت: 8000

مقیاس اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان

مقیاس گزارش شخصی ADHD بزرگسالان(پرسشنامه اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان) ، توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و کار گروهی متشکل از تیم های روانپزشکان و پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی ساخته شده است. سؤالهای مقیاس ASRS سازگار با معیارهای 5- DSM هستند. این مقیاس شامل دو بعد و هجده سؤال است که به دو قسمت A و Bتقسیم می شود. پرسش نامه توسط مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تکمیل می شود. یک نسخه کوتاه شده شش سؤالی نیز برای غربالگری سریع وجود دارد که در پژوهش های مختلف، روایی بالایی برای آن به دست آمده است (۱۰). پرسشنامه اختلال بیش فعالی و کم توجهی بزرگسالان در مقیاس 5 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود که گزینه های آن هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و تقریبا همیشه می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه نگرش به اعتیاد و مواد مخدر

پرسش نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر، از نوع ابزارهای گزارش شخصی است که توسط نظری ساخته شده است و در مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود. در مورد ماده های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد، به هر یک از پاسخ های کاملا موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، مخالفم»، «کاملا مخالفم» به ترتیب نمره های ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ داده می شود. 

قیمت: 8000

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض والدین فرزندان اشتراوس

پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای 15 سوال است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می سنجد و پرسشنامه تاکتیکهای تعارض توسط اشتراوس تهیه شده است(ثنایی، 1387). پنج سوال اول استدلال، پنج سوال دوم پرخاشگری کلامی و پنج سوال سوم پرخاشگری فیزیکی را می سنجد. سوالهای پرسشنامه تاکتیکهای تعارض اشتراوس دارای 5 درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می دهند. نمرات بالا در هر مقیاس نشان دهنده تعارض در آن مقیاس می باشد. پنج سوال پرسشنامه که مقیاس استدلال را می سنجد، به طریق معکوس نمره گذاری میشود. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند فرم دانشجویان

در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند از آزمودنی خواسته می شود که انگیزه خود را از ادامه تحصیل در قالب سوالاتی اعلام نماید. آزمودنی ها در پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یک پیوستار هفت درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. در این پیوستار عدد 1 نشانگر مخالفت کامل، عدد 7 نشانگر موافقت کامل و عدد 4 بیانگر حد وسط است.

قیمت: 8000

پرسشنامه اهمال كاري سازماني صفاری نیا

پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی (۱۳۹۰) با 25 سوال برای سنجش سطح اهمال کاری کارمندان به شیوه خود گزارشی طراحی شده است. هـدف اصـلي پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی اندازه گيري ميزان اهمال كاري و تعلل كارمندان در كارهاي اداري است. چارچوب نظری مورد استفاده در تهیه پرسشنامه اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی تلفیقی از رویکردهای روانکاوی و شناختی رفتاری است.

قیمت: 8000

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی- نسخه والدین

پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دارای ۲ نسخه والدین و نوجوانان است که نسخه والدین این پرسشنامه توسط یارمحمدی و همکاران در سال 1394 مورد آزمون روانسنجی قرار گرفت. نسخه والدین این پرسشنامه شامل ۸۹ پرسش بوده و توسط والدین (یا پدر یا مادر) پاسخ داده میشود. پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به فلج مغزی دارای هفت حیطه سلامت عمومی و مشارکت نوجوان، ارتباطات و سلامت فیزیکی، سلامت مدرسه، سلامت اجتماعی، دسترسی به خدمات، سلامت خانوادگی، کارکرد می باشد که نمره دهی آن از ۱ تا ۹ (خیلی ناراحت تا خیلی خوشحال) می باشد.

قیمت: 8000

پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان

3-TOSCA شامل 16 سناریو است که 10 سناریو، مثبت و 5 سناريو، منفی است. سناریوهای پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان در بر گیرنده ماده هایی هستند که مستعد بودن به صفت شرم (16 ماده)، مستعد بودن به صفت گناه (16 ماده)، برونی کردن (16 ماده)، بی تفاوتی (11 ماده)، غرور آلفا (5 ماده) و غرور بتا (5 ماده) را می سنجند. هر ماده پرسشنامه عاطفه خودآگاهی بزرگسالان بر روی یک مقياس 5 درجه ای لیکرتی از ا(هرگز) تا 5(به احتمال زیاد) درجه بندی می شود.  مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان توسط عطری فرد [17] ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.

قیمت: 8000

پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان

دیکون و همکاران (۲۰۰۲)  پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان را در میان ۳۰۸ دانش آموز دبیرستانی اجرا کردند. هدف از این پژوهش بررسی پایایی و تحلیل عوامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان بود. نتیجه پژوهش نشان داد که مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان به اندازه کافی از ثبات درونی و همبستگی هر گویه پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان با کل گویه ها بهره مند است. تحلیل عامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون دو عامل نگرانی ذهنی و نگرانی جسمی را مشخص کرد. یافته های این پژوهش نشان دادند که نسخه آمریکایی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون خصوصیات روان سنجی مناسبی دارد و برای پژوهش ها بسیار مطلوب ارزیابی شد. پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون یک آزمون ۱۶ سؤالی است که سؤالات آن نگرانی های جسمی و نگرانی های ذهنی را در مقیاس چهار درجه ای لیکرت از نمره صفر اندازه گیری می شود.  پرسشنامه حساسیت اضطرابی نوجوانان برای اولین بار توسط موسوی و همکاران(1393) در ایران هنجاریابی شده است.

قیمت: 8000

« بعدی  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »