دانلود پرسشنامه های اختلالات روانی

پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)
پرسشنامه کمال گرایی هیل
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3
پرسشنامه فوبياي اجتماعی
آزمون کمرویی راحله سموعی (1382) - 44 سوالی
پرسشنامه تکانشگری بارات
پرسشنامه اختلال وابستگی راندولف
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار 37 سوالی مهداد (1389)
پرسشنامه تجدید نظر شده نئو
پرسشنامه وسواس فکری و عملی
پرسشنامه افسردگی
پرسشنامه خودکشی بک 19 سوالی
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی
فهرست نشانه‌های روانی ((SCL-90 (دروگاتيس و همکاران، 1973)
مقیاس سندرم شناختی/توجهی
پرسشنامه فشار روانی شغلي موسسه سلامت و ايمني انگليس
مقياس‌ پريشانی روان‌شناختی کسلر
پرسشنامه بهزيستی روان‌شناختی ریف و کیز - فرم کوتاه 18 سوالی
پرسشنامه سلامت عمومی - سلامت روان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان براساس DSM-IV - فرم ویژه معلم
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف
پرسشنامه و چک لیست نشانه های اختلالات روانی
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی
آزمون عصبیت یا روان نژندگرایی
پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه دانشجویی)
پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی
تست روانشناسی سلامت روحی
پرسشنامه استرس (فشار روانی) شغلی
پرسشنامه فشار روانی سازمانی مدیران