پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

   شخصيت     ابزار سنجش اختلال شخصیت     پنج عامل شخصيت     ويژگی‌های شخصيتی     تيپ شخصيتی  


پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 میلونn

مشخصات فایل پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

نام نویسنده:
میلون
نام لاتین:
MCMI-III
سال انتشار:
1994
تعداد سوالات:
175
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
بلی و خیر
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 14 الگوی بالینی شخصیت و 10 نشانگان بالینی را می سنجد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

روش نمره گذاری پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

نزدیک به اواخر دهه ۱۹۲۰ و بخش اولیه دهه ۱۹۳۰ پیشرفت در روانسنجی به پژوهشگران اجازه داد جهت ساختن ابزارهای شخصیتی چند مقیاسی، جامع تر روشهای آماری پیشرفته را استفاده کنند (گلدبرگ،۱۹۷۱) و از خلال آن پیشرفت ها پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 حاصل شد. ورنون آلپورت و برن راتر(گلدبرگ ۱۹۷۱؛ هانت، ۱۹۹۳) اغلب به عنوان پیشگامان در ایجاد ابزارهای شخصیتی چند مقیاسی در نظر گرفته می شوند. در پی این اقدامات هاتاوی و مک کینلی در سال ۱۹۳۳ پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI) را منتشر کردند. MMPI در فرصتی کوتاه به شهرت رسید و امروزه به عنوان گسترده ترین ابزار ارزیابی بالینی در «سازگاری شخصیت» استفاده می شود (دراماند، ۲۰۰۴) MMPI علی رغم محبوبیتش به دلیل فقدان روشهای آماری پیشرفته و همچنین همخوان نبودن با نظام طبقه بندی DSM مورد انتقاد قرار گرفت. پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3 (MCMI) در به کاربردن معیارهای DSM استفاده از روشهای روانسنجی پیشرفته موجود موفق بود؛ به علاوه، MCMI-III تعدادی نقاط قوت منحصر به فرد دارد که بسیاری از ابزارهای دیگر ندارند.

معرفی پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3، 4( ام.سی.ام.آی-3؛ میلون5، 1994)، یک مقیاس خودسنجی با 175 گویه بلی و خیر است که 14 الگوی بالینی شخصیت و 10 نشانگان بالینی را می سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا که برای درمان یا ارزیابی روان شناختی به مراکز سلامت روان مراجعه می کنند، استفاده می شود. آزمون چند محوری بالینی میلون 3 در آگوست 1994 در گردهمایی انجمن روان شناسی آمریکا معرفی شد. این آزمون نسخه تجدید نظر شده ام.سی.ام.آی-2 ( میلون، 1987) است. ام.سی.ام.آی-3، همانند دو نسخه قبلی، اختلالات شخصیت و اختلالات محور یک راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی-4 (DSM-IV 6، انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994)را می سنجد. آزمون میلون، یکی از مهم ترین ابزارهای سنجش عینی نشانگان بالینی مطرح شده در محور یک و اختلالات شخصیت محور دو DSM-IV است. این آزمون به منظور عملیاتی کردن الگوی آسیب شناسی روانی میلون ( 1969، 1983) ساخته شده و دو بار از زمان انتشار آن به موازات تغییر در نظریه و همچنین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، تجدید نظر شده است.
بنابراین از این آمارها برای تعیین کارایی دسته بندی یا روایی تشخیصی 8 مقیاسهای یک آزمون استفاده می شود و در واقع مکمل روشهای سنتی تعیین روایی ( روایی همگرا، روایی واگرا....) است.
هر چند در راهنمای ام.سی.ام.آی-2، مجموعه کاملی از خصیصه های عامل 9 ارائه شده است و توان پیش بینی مثبت مقیاسها از دامنه0/30تا 0/80است، اما راهنمای ام.سی.ام.آی-3 صرفاً اطلاعاتی در مورد شیوع، حساسیت و ویژگی ارائه کرده است و رتزلاف (1996) با استفاده از این داده ها، مجموعه کاملی از خصیصه های عامل این آزمون را محاسبه کرده است. با محاسبه خصیصه های عامل مشخص شده است که توان پیش بینی مثبت مقیاسها بسیار ضعیف است و در مورد اختلالات شخصیت از دامنه 0/000 تا 0/32می باشد. پائین ترین توان، مربوط به مقیاس دیگرآزاری است و دلالت بر نداشتن هر گونه تشخیص مثبت درست دارد. در مورد مقیاسهای نشانگان بالینی، این آمار در دامنه 0/15 تا 0/58 است. رتزلاف ( 1996) بیان می کند که برای روایی های پایین دو احتمال وجود دارد یا آزمون روایی ندارد و یا مطالعه رواسازی، بد بوده است. وی با بیان دلایل زیر احتمال دوم را قابل قبول تر می داند و پیشنهاد انجام مطالعه ای دقیق تر با شیوه ای قوی تر را مطرح می سازد.
1-ام.سی.ام.آی-3 یک انحراف اساسی از ام.سی.ام.آی-2 ( میلون، 1987) نیست، اگر چه تقریباً نیمی از گویه ها تغییر داده شده است. اکثر تغییرات در گویه ها در امتداد یک رگه محتوایی مشابه بوده است.
2-مقیاسهای ام.سی.ام.آی-3، سازه های مشابه آنچه در ام.سی.ام.آی-2 بوده را منعکس می کنند. در حالی که مقیاسهای ام.سی.ام.آی-2، روایی تشخیص خوبی دارند، چگونه ممکن است که ام.سی.ام.آی-3 یکباره بدون روایی تشخیص شود.
3-با آنکه در مقیاسها تجدید نظر شده، پایایی مقیاسهای آزمون همچنان بسیار بالا و در حد 0/70 و 0/80 باقی مانده اند.
4-روایی همگرا و واگرای مقیاسها در حد مطلوب هستند. مثلاً همبستگی بین مقیاسهای افسرده خوبی و افسردگی اساسی در ام.اس.ام.آی-3 با مقیاس ام.ام.پی.آی-2 به ترتیب 0/68و 0/71است. این داده ها نشان می دهند که با روشهای روایی سنتی مقیاسهای ام.سی.ام.آی-3، قطعاً روایی دارند.
5-جهت محاسبه خصیصه های عامل از متخصصان بالینی خواسته شده است که بر اساس ملاکهای DSM-IV برای هر بیمار تشخیص گذاری کنند. حال آنکه مقیاس اختلال شخصیت افسرده اصلاً در DSM-IV وجود ندارد و دو مقیاس اختلال شخصیت دیگرآزاری و خودآزاری از DSM-IV کنار گذاشته شده اند.
6- متخصصان بالینی با یک برخورد کوتاه با بیمار، اقدام به تشخیص گذاری می کردند، همچنین هیچ گونه ملاک و دستورالعمل مکتوبی برای تشخیص گذاری در اختیار متخصصان بالینی قرار نگرفته است و از این رو دقت تشخیص متخصصان، مورد تردید است.

سوالات پرسشنامه شخصیت چند محوری میلون تحت ۲۸ مقیاس جداگانه و براساس طبقه بندیهای زیر نمره گذاری می شود:
شاخص تغییر پذیری؛ افشاگری مطلوب بودن وانمود بد (بدنمایی)، روایی
الگوهای شخصیت بالینی ،اسکیزوئید اجتنابی ،افسرده ،وابسته، نمایشگر، خودشیفته، ضداجتماعی ،پرخاشگر ،جبری منفی گرا، خود نا کام ساز
آسیب شناسی شدید شخصیت اسکیزوتایپی ،مرزی، پارانویایی
نشانگان های بالینی اضطراب، جسمانی شکل مانیا افسرده خوبی، وابستگی به الکل، وابستگی به دارو، اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) (مارنات ،۱۳۸۴)
از زمان انتشار خصیصه های عامل ام.سی.ام.آی-3 و پیشنهاد رتزلاف ( 1996) برای انجام مطالعات دیگر در خصوص روایی تشخیص مقیاسهای این آزمون، میلون، دیویس و میلون، (1997) و همسو10 (2002) دو مطالعه در آمریکا انجام دادند که نشان دهنده افزایش چشمگیر خصیصه های عامل ( بیش از سه برابر) برای تمام مقیاسها است.
در پرسشنامه بالینی میلون خصیصه های عامل شامل حساسیت، ویژگی، شیوع، توان پیش بینی مثبت، توان پیش بینی منفی و توان تشخیص کل هستند (رتزلاف و گیبرتینی11، 1994). حساسیت نشان می دهد که یک آزمون به وجود یک اختلال چقدر حساس است و از طریق تقسیم تعداد مثبت های درست به تعداد کل موارد دارای اختلال محاسبه می شود. ویژگی، نسبت منفی هایی که آزمون درست تشخیص داده است و از طریق تقسیم تعداد منفی های درست به تعداد کل آزمودنیهای بدون اختلال محاسبه می شود. توان پیش بینی مثبت، احتمال وجود بیماری را با شرط مثبت بودن نتیجه آزمون نشان می دهد و از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت درست بر تعداد کل موارد دارای اختلال محاسبه می شود.

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 تلاش می کند وجود داشتن یا نداشتن اختلالات بالینی را با استفاده از نمرات میزان پایه7 پیش بینی کند. بیماران دارای نمرات بیشتر از 85 به عنوان مبتلا به اختلال معرفی می شوند و کسانی که نمرات کمتر از 85 می گیرند به عنوان بدون اختلال در نظر گرفته می شوند. البته آگاهی واقعی از وجود داشتن یا نداشتن یک اختلال دست نایافتنی است. از این رو قضاوت متخصص بالینی جانشین واقعیت می شود.

نمونه سوالات پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 :

1- من اغلب اوقات افسرده و غمگین هستم.
2- مدتی است غمگین و گرفته ام و نمی توانم از این حالت خلاص شوم.
3- چند سالی است که از زندگی ناامید شده ام.
4- اغلب احساس تنهایی و پوچی می کنم.
5- در یکی دو سال گذشته بسیار غمگین و دلسرد بوده ام.

قیمت به تومان:
16,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: