دانلود پرسشنامه های شخصیتی، و سنجش شخصیت

پرسشنامه رغبت ميشل گوكلن
مقیاس عزت نفس ژندا
پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
مقیاس عزت نفس روزنبرگ
پرسشنامه تکانشگری بارات
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو (فرم کوتاه)
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه تجدید نظر شده نئو
پرسشنامه خوش بینی -37 سوالی
پرسشنامه شخصیت نئو NEOPI-R – فرم بلند 240 سوالی
پرسشنامه شخصیتی آیزنک
پرسشنامه شخصیتی بل (فرم بزرگسالان)
پرسشنامه اهمال کاری لی (1986)- 20 سوالی
پرسشنامه شخصیت برن رویتر 125 سوالی
پرسشنامه شخصیت آیزنگ
پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند
پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا
پرسشنامه شخصیتی سیاتل -45 سوالی
پرسشنامه تیپ شخصیتی
پرسشنامه شخصیتی چند بعدی مینه سوتا
پرسشنامه دغدغه های شخصی
پرسشنامه شخصیت مرزی
پرسشنامه تیپ شخصیتی D
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کردنائیچ و همکاران24 سؤالی
پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان - 95 سؤالی
مقیاس افسانه پردازی شخصی -NPFS
پرسشنامه شخصيتی کاليفرنيا گاف
پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصيت (کاستا و مک‌کری، 1989)
پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصيت (کاستا و مک‌کری، 1989)
پرسش‌نامه‌ پنج عامل بزرگ شخصیت نئو 60 سوالی
پرسشنامه صلاحیت حرفه ای، شخصیتی و اخلاقی در اسلام
پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت
پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیت گولد برگ
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو
پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا فرم بلند
پرسشنامه آینده شناسی وشخصیت آینده گرای مدیران
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
پرسشنامه شخصیت سنخ الف
آزمون شخصیتی آیزنک- نوجوانان
پرسشنامه شناخت شخصیت
آزمون ۱۶ عاملی شخصیت
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
پرسشنامه شخصیت ۵ عاملی
پرسشنامه شخصیت ۳ عاملی
تست شخصیتی کالیفرنیا
پرسشنامه شخصیتی بالینی
پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶
پرسشنامه تیپ شخصیتی
پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند
مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان
پرسشنامه ویژگی های شخصیت مرزی کودکان
پرسشنامه شخصیتی
پرسشنامه شخصیت برند
پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس)
پرسشنامه و آزمون ارزیابی شخصیت اینیاگرام
آزمون و شاخص شخصیتی