دانلود پرسشنامه های شخصیتی، و سنجش شخصیت

پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصيت (کاستا و مک‌کری، 1989)
پرسشنامه شخصيتی کاليفرنيا گاف
مقیاس افسانه پردازی شخصی -NPFS
پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان - 95 سؤالی
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کردنائیچ و همکاران24 سؤالی
پرسشنامه تیپ شخصیتی D
پرسشنامه شخصیت مرزی
پرسشنامه دغدغه های شخصی
پرسشنامه شخصیتی چند بعدی مینه سوتا
پرسشنامه تیپ شخصیتی
پرسشنامه شخصیتی سیاتل -45 سوالی
پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا
پرسشنامه شخصیت آیزنگ
پرسشنامه شخصیت برن رویتر 125 سوالی
پرسشنامه شخصیتی بل (فرم بزرگسالان)
پرسشنامه شخصیتی آیزنک
پرسشنامه شخصیت نئو NEOPI-R – فرم بلند 240 سوالی
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو (فرم کوتاه)
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
پرسشنامه رغبت ميشل گوكلن
پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
مقیاس عزت نفس روزنبرگ
مقیاس عزت نفس ژندا
پرسشنامه تجدید نظر شده نئو
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه تکانشگری بارت
پرسشنامه طرحواره یانگ فرم بلند
پرسشنامه خوش بینی -37 سوالی
پرسشنامه اهمال کاری لی (1986)- 20 سوالی
آزمون و شاخص شخصیتی
پرسشنامه ارزیابی شخصیت اینیاگرام
پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس)
پرسشنامه شخصیت برند
پرسشنامه شخصیتی
پرسشنامه ویژگی های شخصیت مرزی کودکان
مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان
پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند
پرسشنامه تیپ شخصیتی
پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶
پرسشنامه شخصیتی بالینی
تست شخصیتی کالیفرنیا
پرسشنامه شخصیت ۳ عاملی
پرسشنامه شخصیت ۵ عاملی
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
آزمون ۱۶ عاملی شخصیت
پرسشنامه شناخت شخصیت
آزمون شخصیتی آیزنک- نوجوانان
پرسشنامه شخصیت سنخ الف
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت
پرسشنامه آینده شناسی وشخصیت آینده گرای مدیران
پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا فرم بلند
پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو
پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیت گولد برگ
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت
پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه صلاحیت حرفه ای، شخصیتی و اخلاقی در اسلام
پرسش‌نامه‌ پنج عامل بزرگ شخصیت نئو 60 سوالی
پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصيت (کاستا و مک‌کری، 1989)