پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد 14 سوالی
مقیاس خودپنداره کودکان پیرز – هریس
مقیاس خودپنداره راجرز
پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (CSWS)
پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش (1994)
پرسشنامه خود شکوفایی ASAI
پرسشنامه خودکشی بک 19 سوالی
پرسشنامه خودکنترلی تانجنی و همکاران -36 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 19 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی نئو 60 سوالی
پرسشنامه خود پنداره راجرز 30 سوالی
پرسشنامه خود شکوفایی 25 سوالی
پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک- 12 سوالی
پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون
پرسشنامه تمایز یافتگی خود 46 سوالی
پرسشنامه تمایز یافتگی خود -27 سؤالی
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری
پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری ریان و کانل - 32 سوالی
مقیاس خودگزارشی ADHD بزرگسالان- 18 سوالی
پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن - 46 سوالی
پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز- 30 سوالی
پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز- 36 سوالی
پرسشنامه خودسنجی نوجوان -پرسشنامه سنجش مشکلات رفتاری نوجوان- 112 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی- 24 سوالی
پرسشنامه خودتنظیمی خودمختارانه والرند - 26 سوالی
پرسشنامه خودپنداره کودکان پیرس-هریس - 78 سؤالی
پرسشنامه خود سنجی شیدایی آلتمن
پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس
پرسشنامه ميل به خودافزايی يون
پرسشنامه خودافشاسازی کان و هسلینگ
پرسشنامه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران و باور به دنیای عادل عمومی ساتون و داگلاس
مقیاس خوداهمیت دهی هویت اخلاقی آکوئینو و رید - 10 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی اون و فرانمن
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی اون و فرانمن
پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز
آزمون عاطفۀ خودآگاه (تانگنی واگنر و گرمزو، 1992) TOSCA-2
مقیاس حرمت خود روزنبرگ
آزمون عاطفه خود آگاه تانگنی- 16 سوالی
پرسشنامه میل به خودافزایی یون - 6 سوالی
مقیاس احترام به خود جمعی کراکر و لاتنن
پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی کلارک - 20 سوالی
مقياس خود گزارشی اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان آدلر
پرسشنامه خودکارآمدی سالمندان (SEEA)
پرسشنامه دشواری در خود نظم بخشی هيجانی گراتز
پرسشنامه خودتنظيمی عمومی ميلر و براون
پرسشنامه خودکارامدی سبک زندگی
مقياس خودکارآمدی برای موقعيت های اجتماعی
پرسشنامه خود ابرازگری عاطفه منفی
مقياس خودکارآمدی تکاليف روزمره در سالمندان
پرسشنامه خود سنجی نوجوان به لاتین Youth Self-Report
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی
مقیاس خود کار آمدی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه افکار خودکار
پرسشنامه خود کنترلی تانجی
مقیاس احساس خودکفایی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه خود کارآمدی دانش آموز جینک و مورگان
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری پینتریچ و دیگروت
مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری فیشر
پرسشنامه خودناتوان سازی
پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال
پرسشنامه خود ارزیابی استرس
پرسشنامه خود راهبری در یادگیری
پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز
پرسشنامه خودراهبری در یادگیری
پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار
پرسشنامه خود ارزیابی التزام عملی به اعتقادات اسلامی
پرسشنامه سطوح خودانتقادی
پرسشنامه خودشناسی انسجامی
پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود
مقیاس احساس خودکفایی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه تمایز یافتگی خود
مقیاس خود گزارشی فراوانی رفتار مشکل دار- بزهکارانه
پرسشنامه عزت نفس (حرمت خود)
پرسشنامه خود کنترلی
پرسشنامه احترام به خود کودکان و نوجوانان
مقیاس خود کنترلی
پرسشنامه خود تخریبی
پرسشنامه عاطفه خود آگاه
پرسشنامه خودکارآمدی جنسی
پرسشنامه خود توصیفی بدنی
پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی
آزمون خودپنداره (عزت نفس)
مقیاس خودکارآمدی پژوهشی
پرسشنامه خود کارآمدی معلم
مقیاس کنار آمدن با خود
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه خود پنداره
پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان
پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس)
پرسشنامه خود تاب آوری
پرسشنامه خودکارآمدی شغلی
پرسشنامه خود پنداره
پرسشنامه خودپنداره یا مفهوم خویشتن
پرسشنامه خودارزیابی موضوعات و مشکلات مهم در کلاس درس
رسشنامه خودبیمارانگاری اهواز
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
پرسشنامه خودپنداره ریاضی (اعتماد به خود در ریاضی)
پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل
پرسشنامه و مقیاس یادگیری خودراهبر
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی
پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی
پرسشنامه شفقت خود
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
پرسشنامه تمایز یافتگی خود
پرسشنامه و مقیاس انتظار پیامد و خودکارآمدی زایمان
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)
پرسشنامه خودآگاهی هیجانی
پرسشنامه و مقیاس خود سنجی درجه بندی ADHD بزرگسالان
پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی