دانلود پرسشنامه خلاقیت، هوش، توانایی های شناختی و روانی

مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج نسخه کوتاه 18 سوالی
آزمون هوش هیجانی بار- آن
آزمون خواندن بدیعیان (1375)
پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون(CREE)
آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ فرم کوتاه
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون
پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد
پرسشنامه حل مسئله -16 وسالی
پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز
پرسشنامه تنظیم شناختي هيجان فرم فارسی- 36 سوالی(CERQ-P)
پرسشنامه حل مساله هپنر - 35 سوالی(PSI)
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی
پرسشنامه مثلث شناختی
پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی 30 سؤالی
مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی- 19 سؤالی
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه
پرسشنامه حل تعارض - 40 سوالی
پرسشنامه حل مساله هپنر -35 سوالی
پرسشنامه تفکر غیر منطقی الیس- 66 سوالی
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه فراشناخت پانوئورا و فیلیپو - 30 سوالی
پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر-63 سؤالی
پرسشنامه آگاهی فراشناخت اسکرا و دنیسون - 52 سؤالی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج 36 سوالی
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی فرم فارسی نسخه کودکان
پرسشنامۀ مالکيت روان‌شناختی ون‌داين و پيرس
پرسشنامه باورهای فراشناختی کارت رایت
مقیاس سندرم شناختی/توجهی
پرسشنامه‌ نياز به شناخت کاسيوپو نسخه کوتاه 18 سوالی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - 36 سوالی- نسخه کودکان
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان گارنفسکی و کرایج - 36 سوالی
پرسشنامه مالکیت روان شناختی وین داین و پیرس 12 سوالی
پرسشنامه حالت فراشناختی انیل و عابدی 20 سوالی
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر - 61 سوالی
پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی دزوریلا و همکاران -25 سوالی
پرسشنامه بهزيستی روان‌شناختی ریف و کیز - فرم کوتاه 18 سوالی
مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران
پرسشنامه باورهای فراشناختی- فرم نوجوان کااترایات - هاتون و همکاران
پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی
مقاله بررسي وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390( به صورت Word)
رسش نامه ی حل تعارض پرسشنامه ویکز ( 1994 )
آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی جونز
پرسشنامه باور های معرفت شناختی شومر
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
پرسشنامه سبک های یادگیری شناختی کلب
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر
آزمون های تفکر خلاق فیلیپ کارتر
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
پرسشنامه نیاز به شناخت کاسیوپو
پرسشنامه حل مسئله هپنر
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی
پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن
پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری
پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری
پرسشنامه فراشناخت
پرسشنامه شناخت ارزش ها
پرسشنامه تفکر استراتژیک
پرسشنامه حل مساله
پرسشنامه خطاهای شناختی
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی
پرسشنامه اضطراب شناختی
پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
پرسشنامه سبک های حل مسأله
پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی
آزمون آگاهی واج شناختی
پرسشنامه همدلی – بهر و تحلیل – بهر کودکان
پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی
مقیاس گرایش به تفکر انتقادی
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت
پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری
پرسشنامه مثلث شناختی
پرسشنامه آگاهی فراشناختی
پرسشنامه مثلث شناختی