دانلود پرسشنامه های خانواده و مسائل زناشویی و فرزندپروری

پرسشنامه رفتار مراقبتی بیمار
پرسشنامه سوء رفتار فیزیکی با همسر (همسر آزاری فیزیکی)
مقیاس مشکلات رفتاری کودکان -فرم والدین-
پرسشنامه رضایتمندی همسران
پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام ویژه دختران
پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام برای پسران حسین خانی نائینی
پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسرگزینی
پرسشنامه عملکرد جنسی زناشوئی
پرسشنامه‌ عدالت زناشویی
پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز
پرسشنامه تعارض زناشویی کانزاس
مقیاس پیروی از سنت های زناشویی
پرسشنامه سازگاری زناشوئی دو جانبه یا دونفره (زن و مرد)
آزمون تعارضات زناشوئی
پرسشنامه رضایت زناشویی
مقیاس مردانگی – زنانگی
پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی
پرسشنامه سازگاری زناشوئی لاک والاس
پرسشنامه رضایت زناشویی فرم بلند اینریچ
پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن
پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک
پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران
پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه زنان
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل ( TA ) در بهبود رضایتمندی زناشوئی و سلامت روانی زوجین مسـتعد طلاق
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری در همسران افراد مصرف کننده
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و صمیمیت زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی در اختلال عملکرد جنسی زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش cbt به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر اردبیل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه ناگویی هیجانی و درون - برون گرایی با رضایت زناشویی
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله بر رضایت زناشویی زوجین شهر تهران
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی عملکرد جنسی براساس دلزدگی زناشویی و صفات شخصیت زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل در شهر سیرجان
پرسشنامه الگوی ارتباطی زناشویی کریستنسن و سالاوی
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی 36 سؤالی
پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار -32 سوالی
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر 32 سوالی
پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور
پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز - 21 سؤالی
مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی رومنس 58 سوالی
پرسشنامه شادمانی زناشویی آزرین 10 سؤالی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی اپشتاین و آیدلسون - 40 سوالی
پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج آسان
مقیاس غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج)گاتمن
پرسشنامه بی ثباتی ازدواج
پرسشنامه رغبت سنج ازدواج نسخه دانشجویان (پرساد)
پرسشنامه انتظار از ازدواج
پرسشنامه وفاداری در ازدواج
پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه مردان
مقياس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (MES)
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
دانلود پروپوزال آماده پزشکی با عنوان سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده
پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن
پرسشنامه طلاق عاطفی -24 سؤالی
پرسشنامه رجحان های شوهر گزینی
پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر
پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر - 32 سوالی
پرسشنامه پیوند والدینی پارکر-فرم فرزند
پرسشنامه پیوند والدینی پارکر -فر م مادر
پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده
ابزار سنجش خانواده بی اپشتاین (FAD)
مقیاس توانمندسازی خانواده
پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده بر طبق السون
پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده
پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده
پرسشنامه و مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل
پرسشنامه تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده
مقیاس سلامت خانواده اصلی
آزمون ترسیم خانواده
پرسشنامه تعارض کار و خانواده
ابزار سنجش خانواده مک ماستر
مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی مخصوص دانشجویان دختر
پرسشنامه تضاد کار و خانواده کارلسون و همکاران
پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک
پرسشنامه نقش خانواده در تمایل جوانان و نوجوانان به اعتیاد
پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن
پرسشنامه سنجش کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام
پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاپ
مقياس های مدل فرايند و محتوای خانواده سامانی
پرسشنامه‌ تعارض کارـ خانواده نت‌مير و همکاران
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 124 سوالی
پرسشنامه محیط خانواده - پرسشنامه جو خانواده
پرسشنامه کارکردهای خانواده - 60 سؤالی
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 94 سوالی
پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی 30 سؤالی
پرسشنامه کارکرد خانواده انریچ 47 سوالی
پرسشنامه کارکرد خانواده
پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن
پرسشنامه عملکرد خانواده-60 سوالی(FAD)
پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه
پرسشنامه شناسایی ابعاد مشارکت والدین
پرسشنامه ارزیابی رابطه والد (ولی) – فرزندی
پرسشنامه و مقیاس مهرورزی والدین
پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان
پرسشنامه مذهبی بودن والدین
پرسشنامه استرس تنیدگی والدینی آبیدین
مقیاس ادراک از والدین گرولنیک - 42 سوالی
پرسشنامۀ ميزان استرس‌های والدين 49 سوالی
پرسشنامۀ شاخص تنيدگی والدين آبيدين
پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست - 16 سؤالی
پرسشنامه صلاحیت والدینی - 16 سؤالی
پرسشنامه استرس والدینی - 120 سؤالی
پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی آبیدین - 120 سوالی
پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند آسیب دیده شان
پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ
پرسشنامه رفتار تعاملی والدین هنگام خواباندن
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری
پرسشنامه سنجش تعارضات بین والدین و فرزندان
پرسشنامه سنجش تعارض والد – نوجوان
پرسشنامه نگرشهای مراقبت و ریسک پذیری والدین 33 سؤالی
پرسشنامه فرزندپروری آلاباما(فرم والد) -42 سوالی