دانلود پرسشنامه های خانواده و مسائل زناشویی و فرزندپروری

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده
پرسشنامه پیوند والدینی پارکر -فر م مادر
پرسشنامه پیوند والدینی پارکر-فرم فرزند
پرسشنامه فرزندپروری آلاباما(فرم والد) -42 سوالی
ابزار سنجش خانواده بی اپشتاین (FAD)
پرسشنامه عملکرد خانواده-60 سوالی(FAD)
پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن
پرسشنامه کارکرد خانواده
پرسشنامه کارکرد خانواده انریچ 47 سوالی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی اپشتاین و آیدلسون - 40 سوالی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی
پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی 30 سؤالی
پرسشنامه نگرشهای مراقبت و ریسک پذیری والدین 33 سؤالی
پرسشنامه شادمانی زناشویی آزرین 10 سؤالی
پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی رومنس 58 سوالی
پرسشنامه سنجش تعارض والد – نوجوان
پرسشنامه طلاق عاطفی -24 سؤالی
مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز
پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز - 21 سؤالی
پرسشنامه دلزدگی زناشویی هازن و شیور
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 94 سوالی
پرسشنامه اولویت بخشی ملاکهای همسرگزینی
پرسشنامه سنجش تعارضات بین والدین و فرزندان
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری
پرسشنامه رفتار تعاملی والدین هنگام خواباندن
پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ
پرسشنامه کارکردهای خانواده - 60 سؤالی
پرسشنامه محیط خانواده - پرسشنامه جو خانواده
پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپانیر - 32 سوالی
پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند آسیب دیده شان
پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی آبیدین - 120 سوالی
پرسشنامه استرس والدینی - 120 سؤالی
پرسشنامه صلاحیت والدینی - 16 سؤالی
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر 32 سوالی
پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار -32 سوالی
پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست - 16 سؤالی
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 124 سوالی
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی 36 سؤالی
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
پرسشنامۀ شاخص تنيدگی والدين آبيدين
پرسشنامه‌ تعارض کارـ خانواده نت‌مير و همکاران
پرسشنامۀ ميزان استرس‌های والدين 49 سوالی
پرسشنامه الگوی ارتباطی زناشویی کریستنسن و سالاوی
مقياس های مدل فرايند و محتوای خانواده سامانی
مقیاس ادراک از والدین گرولنیک - 42 سوالی
مقياس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (MES)
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل در شهر سیرجان
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی عملکرد جنسی براساس دلزدگی زناشویی و صفات شخصیت زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زناشویی در بین ازدواج های سنتی و مدرن
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر
دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله بر رضایت زناشویی زوجین شهر تهران
دانلود پروپوزال آماده پزشکی با عنوان سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه ناگویی هیجانی و درون - برون گرایی با رضایت زناشویی
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر اردبیل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش cbt به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی در اختلال عملکرد جنسی زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و صمیمیت زنان متاهل
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری در همسران افراد مصرف کننده
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل ( TA ) در بهبود رضایتمندی زناشوئی و سلامت روانی زوجین مسـتعد طلاق
دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین
پرسشنامه استرس تنیدگی والدینی آبیدین
پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه مردان
پرسشنامه سازگاری ازدواج ویژه زنان
پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاپ
پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران
پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک
پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن
پرسشنامه رضایت زناشویی فرم بلند اینریچ
پرسشنامه سازگاری زناشوئی لاک والاس
پرسشنامه سنجش کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام
پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن
پرسشنامه نقش خانواده در تمایل جوانان و نوجوانان به اعتیاد
پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام برای پسران حسین خانی نائینی
پرسشنامه انتخاب همسر از دیدگاه اسلام ویژه دختران
پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک
پرسشنامه تضاد کار و خانواده کارلسون و همکاران
مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی مخصوص دانشجویان دختر
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی
پرسشنامه مذهبی بودن والدین
پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان
پرسشنامه وفاداری در ازدواج
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی
پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان
پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر
ابزار سنجش خانواده مک ماستر
پرسشنامه تعارض کار و خانواده
آزمون ترسیم خانواده
مقیاس سلامت خانواده اصلی
مقیاس مشکلات رفتاری کودکان -فرم والدین-
پرسشنامه تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده
مقیاس مردانگی – زنانگی
پرسشنامه رضایت زناشویی
پرسشنامه سوء رفتار فیزیکی با همسر (همسر آزاری فیزیکی)
پرسشنامه رضایتمندی همسران
آزمون تعارضات زناشوئی
پرسشنامه سازگاری زناشوئی دو جانبه یا دونفره (زن و مرد)
مقیاس پیروی از سنت های زناشویی
پرسشنامه و مقیاس مهرورزی والدین
پرسشنامه و مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل
پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده
پرسشنامه ارزیابی رابطه والد (ولی) – فرزندی
پرسشنامه انتظار از ازدواج
پرسشنامه رغبت سنج ازدواج نسخه دانشجویان (پرساد)
پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)
پرسشنامه رجحان های شوهر گزینی
مقیاس غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج)گاتمن
پرسشنامه تعارض زناشویی
پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده
پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن
پرسشنامه عوامل موثر بر ازدواج آسان
پرسشنامه تعهد زناشویی
پرسشنامه شناسایی ابعاد مشارکت والدین
پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده بر طبق السون
مقیاس توانمندسازی خانواده
پرسشنامه‌ عدالت زناشویی
پرسشنامه عملکرد جنسی زناشوئی
پرسشنامه رفتار مراقبتی بیمار
پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه