پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ


پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اولسون انریچn

مشخصات فایل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

نام نویسنده:
اولسون انریچ
نام لاتین:
ENRICH
سال انتشار:
تعداد سوالات:
47
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ دارای مولفه های پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی و...می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

ازدواج، به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطه بشری توصیف شده است زیرا ساختاری اولیه برای بنانهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می سازد (لارسون و هلمن، ۱۹۹۴). این در حالی است که یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند (تانی گوچی و همکاران، ۲۰۰۹) و اصولا برای افراد متأهل رضامندی زناشویی یکی از مهم ترین شاخص های رضایت از زندگی محسوب می شود(صالحی فدردی، ۱۳۷۸). بر طبق تعریف، «رضایت زناشویی، حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سينها و ماکرجی، به نقل از میراحمدی زاده و همکاران، ۱۳۸۲). مطابق با نظر اسپانیر (۱۹۷۹) رضایت زناشویی برآوردی از میزان شادکامی و خشنودی موجود در رابطه و نیز فراوانی تعارضات تجربه شده در آن، همچنین میزان امید به آینده ازدواج و تلاش در جهت موفقیت آن است و مطابق با نظر هادسن (۱۹۹۲، به نقل از ثنایی، ۱۳۷۹) ادراک زن با شوهر از میزان شدت و دامنه مشکلات موجود در رابطه، منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آنهاست.

برای سنجش رضایت زناشویی ابزارهای مختلفی وجود دارد که پرسشنامه رضامندی زناشویی افروز و  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سوالی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی از جمله آنها می باشد.

معرفی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

برای بررسی میزان رضایت زناشویی ، پرسشنامه ENRICH انتخاب شده است. این پرسشنامه که با نام پرسشنامه کارکرد خانواده انریچ هم معروف است، به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

اولسون از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس، مربوط می شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید ، حساس است. هریک از موضوع های این پرسشنامه ، در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی ، می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف کند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئی خود هستند، استفاده شود.

این مقیاس در ابتدا برای توصیف پویایی های ازدواج ، جهت پژوهش ایجاد شد. اما اندک زمانی نگذشت که به عنوان یک ابزار تشخیص ، برای زوج های متأهلی که به دنبال مشاوره ازدواج و غنی سازی آن بودند به کار گرفته شد. (السون، 1989).

نسخه اصلی آزمون دارای ۱۱۵ سؤال است که شامل ابعاد و موضوعات شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مسایل مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده اصلی و دوستان، نقش های همسری و جهت گیری مذهبی و معنوی می باشد. با توجه به طولانی بودن سؤالات مقياس ، فرمهای متعددی از آن استخراج شده است. اولین بار السون ، فرم ۲۵ سؤالی آن را معرفی نمود و سپس فرم ۴۷ سؤالی آن ساخته شد السون و فوور، ۱۹۹۳ و در اواخر فرم ۲۵ سؤالی آن ایجاد گردید (وادسپای، ۱۹۹۸).

۱۲ مقياس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده است:

  1. پاسخ قراردادی : این مقیاس ، تمایل شخصی برای ارایه پاسخ غیر متعارف یا غیرواقعی به سؤالات پرسشنامه را اندازه گیری می کند. این مقیاس فرعی در فرم ۴۷ سؤالی حذف شده است.

۲- رضایت زناشویی: این مقیاس ، رضایت و انطباق افراد با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی را که در ادامه می آید، اندازه گیری می کند.

  1. موضوعات شخصیتی : این مقیاس ، درک شخص از رفتارها و ویژگیها همسرش و سطح رضایت یا عدم رضایت او از این موضوعات را ارزیابی می کند. نمره پایین ، نشان دهنده سطح پایین پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت و رفتار همسر است و نمره بالا ، نشان دهنده سازگاری و رضایت نسبت به شخصیت همسر است.

 ۴- ارتباط زناشویی: این مقیاس ، احساسات، اعتقادات و نگرش های شخص نسبت به میزان و چگونگی روابط زناشویی را می سنجد. نمره بالا ، نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان است و نمره پایین ، نشان دهنده فقدان رضایت در ارتباطشان است.

۵- حل تعارض. این مقیاس ، نگرش ها، احساسات و اعتقادات شخصی همسر را در به وجود آوردن یا حل تعارض و نیز روش های زوجین را در پایان دادن به جر و بحث ها ، ارزیابی می کند. نمره بالا ، نشان دهنده نگرش های واقع گرایانه درباره تعارضات موجود در روابط زناشویی است و نمره پایین ، نشان دهنده عدم رضایت از شیوه حل تعارضات است.

 ۶- مدیریت مالی : این مقیاس ، علایق و نگرش های زن شوهر را در زمینه شیوه اداره و مدیریت مسایل اقتصادی خانواده می سنجد، نمره بالا ، نشان دهنده رضایت از چگونگی اداره مالی خانواده و نگرش واقع بینانه نسبت به موضوعات مالی خانواده است و نمره پایین نشان دهنده وجود نگرانی های گوناگون در زمینه اداره مالی خانواده.

7- فعالیت های اوقات فراغت: این مقیاس ، ترجیحات شخصی هرکدام از زوجین را ، برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت ارزیابی می کند. نمره بالا ، نشان دهنده سازگاری، انعطاف پذیری و توافق درباره نحوه گذرانیدن اوقات فراغت است و نمره پایین ، نشان دهنده نارضایتی از چگونگی گذراندن اوقات فراغت در روابط زن و شوهر است.

 ۸- روابط جنسی: این مقیاس، احساسات و نگرانی های فرد را درباره روابط جنسی و صمیمت عاطفی با همسر ارزیابی می کند. مواد این مقیاس ، منعکس کننده میزان رضایت از ابراز عواطف و احساس راحتی در بحث های مربوط به روابط جنسی است، نمره بالا ، نشان دهنده رضایت از ابراز عواطف و نگرش مثبت درباره مسایل جنسی در روابط زناشویی یا توافق درباره تصمیمات مربوط به حاملگی است.

 9- ازدواج و فرزندان این مقیاس ، نگرش ها و احساسات شخصی را درباره داشتن فرزند و توافق روی تعداد فرزندان ارزیابی می کند. نمره بالا ، نشان دهنده توافق در مورد بچه دار شدن و تعداد فرزندان و همچنین نشان دهنده درک واقع بینانه از تأثیری است که فرزندان از روابط زناشویی می بینند و رضایت از نحوه مشخص شدن نقش ها و مسؤولیت های والدینی است. نمره پایین ، نشان دهنده عدم رضایت از تصمیمات مربوط به بچه دار شدن و تعداد آنها است.

۱۰- اقوام و دوستان : این مقیاس ، احساسات و علایق مربوط به روابط با خویشاوندان و اقوام همسر و دوستان را ارزیابی می کند. سؤالات این مقیاس ، نشان دهنده نگرش دوستان و بستگان نسبت به ازدواج و انتظارات مربوط به میزان صرف وقت با دوستان و بستگان است. نمره پایین نشان دهنده ناسازگاری در روابط فامیلی و دوستان میباشد و دلالت بر وجود زمینه هایی از تعارض دارد.

۱۱- نقش های مربوط به برابری زن و مرد: این مقیاس ، نگرش ها، احساسات و اعتقادات فرد را درباره نقش های مختلف زناشویی ارزیابی می کند، نمره بالا ، نشان دهنده ارزش های برابر گرایانه است و نمره پایین ، نشان دهنده تبعیض جنسیتی در روابط زناشویی و زندگی است. در فرم ۴۷ سوالی این مقیاس حذف شده است.

 ۱۲- جهت گیری مذهبی: این مقیاس ، نگرش ها، احساسات و علایق فرد را درباره اعتقادات و اعمال مذهبی در زندگی زناشویی ارزیابی می کند. نمره بالا ، نشان دهنده این دیدگاه است که مذهب یک بخش مهم در ازدواج است و نمره پایین ، نشان دهنده بی اهمیت دانستن نقش مذهب در ازدواج و روابط زناشویی است. 

نسخه اصلی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ دارای ۱۱۵ سوال است که شامل ابعاد و موضوعات شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مسایل مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده اصلی و دستان، نقش های همسری و جهت گیری مذهبی و معنوی می باشد.اما پرسشنامه کارکرد خانواده انریچ که با عنوان پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ هم معروف است، دارای 47 سوال می باشد. 

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه کارکرد خانواده انریچ دارای نمره گذاری لیکرت 5 درجه ای می باشد که توضیحات و تفسیر پرسشنامه در داخل فایل ارائه شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :

1 من و همسرم يكديگر را كاملاً درك مي كنيم .
2 همسرم خلق و خوي مرا كاملاً درك مي كند و با آن سازگاري دارد.
3 هرگز حتي براي يك لحظه از رابطه با همسرم ﺗﺄسف نخورده ام .
4 از ويژگيهاي شخصيتي و عادات شخصي همسرم راضي نيستم .
5 از اينكه در زندگي مشتركمان مسئوليتهاي خود را خوب ايفا مي كنيم ، خوشحاليم .
6 روابط با همسرم رضايت بخش نيست و احساس مي كنم وي مرا درك نمي كند .
7 از نحوه تصميم گيري ها در مورد چگونگي حل و فصل اختلافاتمان بسيار خوشنود هستم .
8 از وضعيت اقتصادي خانواده و نيز شيوه تصميم گيريهاي مربوط به آن راضي نيستم .
9 از نحوه برنامه ريزي براي اوقات فراغت و نيز صرف اوقات در كنار همسرم بسيار خوشنود هستم .
10 از نحوه ابراز عشق و احساسات و نيز رابطه جنسي با همسرم بسيار خشنود هستم .
11 از نحوه ايفاي نقش و مسئوليت خود و همسرم به عنوان والدين راضي نيستم .
12 گاهي اوقات همسرم قابل اطمينان نيست و هميشه خط مشي خود را دنبال مي كند .
13 همسرم گاهي اوقات حرف هايي مي زند كه باعث تحقير مي شود .
14 هنگام در ميان گذاشتن مشكلات با همسرم معمولاً فكر مي كنم كه او مرا درك نمي كند .
15 در تصميم گيريهاي مالي مشكل داريم . 
16 از اينكه نمي توانم بدون اجازه همسرم پول خرج كنم باعث آزارم است .
17 تا زمانيكه همسرم در كنارم نباشد به من خوش نمي گذرد .
18 از اينكه همسرم نزديكي را بصورت غير منصفانه قبول يا رد كند ناراحت مي شود .
19 من احساس مي كنم والدينمان مشكلاتي را در زندگي زناشويي ما بوجود مي آورند .
20 من و همسرم در اينكه چگونه به اعتقادات مذهبي مان عمل كنيم اختلاف نظر داريم .
21 اختلاف نظر راجع به اينكه تا چه اندازه بايد به فرزندانمان برسيم براي ما بصورت مشكلي در آمده است .
22 گاهي اوقات همسرم خيلي گله شق است .
23 گاهي اوقات مي ترسم نياز خود را از همسرم درخواست كنم.
24 گاهي اوقات درباره مسايل جزيي ، جر و بحث هاي جدي داريم .
25 از نحوه تصميم گيري راجع به ميزان پس اندازمان بسيار راضي هستم .
26 به نظر مي رسد من و همسرم به مهمانيها و فعاليتهاي اجتماعي يكساني علاقمند باشيم .
27 از ميزان ابراز عشق و محبت ( پيش از نزديكي ) از سوي همسرم راضي هستم.
28 من و همسرم در چگونگي كنترل رفتار فرزندانمان توافق داريم .
29 ما بقدر كافي با اقوام و دوستانمان وقت صرف مي كنيم .
30 من معتقدم كه در زندگي زناشويي يمان دچار اختلاف عقيدتي هستيم .
31 دير آمدن همسرم به منزل مرا آزار مي دهد .
32 اي كاش همسرم بيشتر مايل بود مرا شريك احساساتش كند .
33 براي اجتناب از درگيري با همسرم دست به هر كاري مي زنم .
34 من و همسرم هر دو از بدي هاي اصلي مطلعيم ودر نتيجه آنها براي مامشكل جدي بشمار نمي آيند.
35 تصور نمي كنم همسرم براي تفريح و گذراندن اوقات بيكاريش همراه من فرصت يا توان كافي داشته  باشد . 
36 مابه دنبال يافتن راههايي هستيم تا از طريق آن بتوانيم روابط جنسيمان راجالبتر ولذت بخش ترسازيم
37 به نظر مي رسد كه بچه ها علت اصلي ايجاد مشكلات در روابط ما هستند .
38 از اينكه وقتم را با بعضي از بستگان همسرم صرف كنيم ، لذت نمي برم .
39 من و همسرم درباره بعضي از آموخته هاي مذهبي من توافق نداريم .
40 گاهي اوقات همسرم خيلي مستبد است .
41 گاهي اوقات باور كردن تمام حرفهاي همسرم برايم مشكل است .
42 گاهي اوقات فكر مي كنم كشمكش هاي بين من وهمسرم همچنان ادامه دارد و پايان نخواهد يافت .
43 از اينكه همسرم علائق و سرگرميهاي شخصي كافي ندارد ، نگران هستم .
44 هنگام صحبت راجع به مسائل جنسي با همسرم كاملاً احساس راحتي مي كنم 
45 از زمانيكه صاحب فرزند شده ايم بعنوان يك زوج براي با هم بودن بندرت فرصت كافي داريم .
46 همسرم زيادي وقتش را با دوستان و اقوامش مي گذراند.
47 من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبي مان احساس محدوديت مي كنيم .

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: