دانلود پرسشنامه حالات روانی

پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر
پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)
پرسشنامه کمال گرایی هیل
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی 25 سوالی (TAI)
مقیاس خودپنداره کودکان پیرز – هریس
پرسشنامه رغبت ميشل گوكلن
مقیاس خودپنداره راجرز
پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (CSWS)
آزمون کمرویی راحله سموعی (1382) - 44 سوالی
پرسشنامه تکانشگری بارات
پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر
پرسشنامه اختلال وابستگی راندولف
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو (فرم کوتاه)
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار 37 سوالی مهداد (1389)
آزمون هوش هیجانی بار- آن
مقیاس تجدیدنظر شده سیاهه رفتارهای مستقیم و غیر مستقیم زندانیان ایرلند (DIPC-R)
پرسشنامه خود شکوفایی ASAI
پرسشنامه افسردگی
پرسشنامه خوش بینی -37 سوالی
پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی
پرسشنامه سنجش روابط ولی- فرزندی - 24 سوالی
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 94 سوالی
پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس 20 سوالی
پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن - 46 سوالی
مقیاس خلاصه ارزیابی روانپزشکی اورال و گورهام- 18 ماده ای
فرم تجدید نظر شده پرسشنامه سنجش تجارب روابط نزدیک برنین - 36 سؤالی
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 124 سوالی
پرسشنامۀ مالکيت روان‌شناختی ون‌داين و پيرس
فهرست نشانه‌های روانی ((SCL-90 (دروگاتيس و همکاران، 1973)
پرسشنامه مالکیت روان شناختی وین داین و پیرس 12 سوالی
پرسشنامه فشار روانی شغلي موسسه سلامت و ايمني انگليس
مقياس‌ پريشانی روان‌شناختی کسلر
پرسشنامه بهزيستی روان‌شناختی ریف و کیز - فرم کوتاه 18 سوالی
مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران
مجموعه درمانهای موج سوم روانشناسی
پرسشنامه سلامت عمومی - سلامت روان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان براساس DSM-IV - فرم ویژه معلم
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف
پرسشنامه رضایت مراجع از مشاوره و روان درمانی
پرسشنامه و چک لیست نشانه های اختلالات روانی
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو
پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود
پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی
پرسشنامه کیفیت روابط
آزمون عصبیت یا روان نژندگرایی
پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه دانشجویی)
پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی
پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع
پرسشنامه و آزمون آسایش روانی
تست روانشناسی سلامت روحی
پرسشنامه و شاخص روابط با همسالان
پرسشنامه استرس (فشار روانی) شغلی
پرسشنامه سنجش رشد روانی
پرسشنامه فشار روانی سازمانی مدیران