مقیاس سخت کوشی[1] پل بارتون[2]  از نسل سوم مقیاسهای سنجش اندازه گیری سرسختی روانشناختی است و 45 سوال یا عبارت دارد که آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 4 گزینه ای(از عدد 0 به معنای کاملا نادرست تا عدد 3 به معنای کاملا درست) به آن پاسخ می دهد. البته در این مقیاس نیز برخی سوالات به صورت معکوس نمره گذاری می شود. در ساخت این آزمون از مفهوم سه بعدی سازه سرسختی پیروی شده است و سرسختی را هم به صورت کلی و هم در سه بعد یا خرده مقیاس کنترل؛ تعهد و چالش جویی مورد ارزیابی قرار می دهد. مجموع نمرات آزمودنی در کل سوالات پرسشنامه؛ نمره کل و در سایر خرده مقیاسها(هر کدام 15 سوال) نمره مربوط به آن سخرده مقیاس را به دست می دهد.

 

[1] . The Hardiness Scale

[2] . Paul Bartone

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون :

1- برايمان يافتن فعاليت خانوادگي مشترك آسان باشد……..

2- مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانۀ ما را چه کسی انجام می دهد….

3- در خانوادۀ ما تصمیم گیری با فرزندان است……

پرسشنامه خودسنجی خانواده (SFI) دارای 36 گویه و 5 خرده مقیاس توسط بیورز، روبرت بی. هامپسون و یوسف اف. هولگاس در سال 1985 ساخته شده است. تعارض خانواده، ارتباط خانواده، پیوستگی خانواده، رهبری متضمن و سلامت خانواده تشکیل شده است که برای سنجش کفایت خانواده استفاده می شود.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

1-در خانواده، بزرگسالان رهبران قوی هستند.

2- اعضاء خانواده بیشتر اوقات راه خودشان را می روند.

3- خانواده ما در حل مشکلات با یکدیگر خیلی خوب عمل می کنند.

روش نمره گذاری پرسشنامه به صورت الف، ب و ج می باشد.

روش نمره گذاری پرسشنامه ناامیدی کودکان به صورت صحیح و غلط می باشد.

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »