پرسشنامه و مقیاس احساس تنهایی افتراقی
پرسشنامه سنجش احساس برابری بین کارکنان
مقیاس احساس هیجان خواهی
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
مقیاس احساس خودکفایی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه احساس گناه موشر
پرسشنامه احساس غربت دانشجویان
مقیاس احساس خودکفایی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه احساس انرژی اتواتر و کارملی
مقاله ترجمه شده همبستگی استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس
پرسشنامه احساس خصومت رادفورد
پرسشنامه احساس تنهایی راسل- 20 سوالی
پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و هیجانی بزرگسالان
پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو- 16 سوالی
پرسشنامه احساس تنهایی پیلوا 20 سؤالی
پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرگ
پرسشنامه تنهایی آشر- 24 سوالی