هوش

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران
واکاوی اثر مؤلفه‌های هوش عاطفی بر روش‌های مدیریت استرس شغلی
بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی
بررسی تاثیر هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی دانشجویان: با تأکید بر ویژگی های جنسیتی و قومیتی
XML تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی
مدل ساختاری مولفه های رهبری تحول گرا، غنی سازی شغل و رفتارهای مدنی سازمانی
طراحی مدل چابکی عملیاتی در جهت بهبود فعالیت رقابتی
برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری پیش‌گویانه ایستگاه‌های گاز با رویکرد ترکیبی PCA و شبکه‌های عصبی فازی
طراحی سیستم تصمیم‌گیرنده خبره در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی
رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی
رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی
بررسی تأثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی
بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی
نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی (مورد مطالعه صنعت هتلداری شهر
بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران
الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران
رابطه تعامل فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده (مطالعه‎ی موردی: لوازم صوتی و تصویری)
هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی
سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران
بررسی رابطه‎ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی در بین بانک‎های دولتی و خصوصی استان زنجان
هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی
ارائۀ مدلی برای سنجش هوشمندی برون‎سازمانی: دیدگاهی از هوشمندی رقابتی
بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونة ایران در سال 1390)
ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران
شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی
ارائه راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهرستان سیرجان
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان
نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی)
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش
تاثیر پیش‌سازمان‌دهنده ی مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان
نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل
تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه به هوش‌های چندگانه
رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی– تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان
رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز
الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه
رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد
رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان
رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت
رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز
تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی
اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز
رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اعضای هیات علمی
رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
طراحی ا لگو ی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها
تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی
استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان
تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان
ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی
بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی
بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی
تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه
بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی
نقش روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی
تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک
شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران
طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی
تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران)
چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی
مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه
بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل
بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه‌ی معلمان
مدل‌یابی علی فوبی اجتماعی دانش‌آموزان براساس هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی
مدل پیشنهادی برای ارزیابی سطح هوشمندی مورد نیاز ساختمان
مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی
ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند با تلفیقی از درخت رگرسیونی و نقشه‌ی خودسازمانده بهینه‌شده برای تقسیم‌بندی بهینه‌ی مشتریان
پیش‌بینی روند پژوهش‌های مهندسی صنایع با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی
به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز
بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن
به‌کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک (مطالعه‌ی موردی سازمان فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده‌های بخش عوارض و نوسازی)
ارائه ساختار کارکردهای نظام ملی هوشمندی فناوری؛ مورد به کارگیری، فناوری های پیشرفته پیل‌سوختی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وکیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان
بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران
بررسی تأثیر اجرای روش‎های بهبود (S.S، ISO و EFQM) بر جوِّ سازمانی و نگرش‎های شغلی کارکنان*
بررسی نقش هوش ‌هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران)‎
سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانة کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم
تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی
طراحی مدل سازمان هولوگراف با استفاده از مدل‎سازی ساختاری تفسیری با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی
بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان
کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطه بین هوش عاطفی با رفتارمدنی سازمانی و تعهد سازمانی
نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم
ارتقای خلق دانش سازمانی:تبیین نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی ( شرکت سایپا یدک)
به‌کارگیری سیستم خبره فازی - آماری در آنالیز و مدیریت جریان‌های وجوه نقد تحت شرایط عدم اطمینان
طراحی مدلی برای اندازه‌گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های استفاده‌کننده از نرم‌افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران)
هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تجزیه و تحلیل قابلیت های وب2 در صنعت بیمه: ارائه مدل مفهومی
تاثیر مهارت های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران (مورد مطالعه: کارکنان استانداری )
مدل مفهومی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری: مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
معیارهای انتخاب کارکنان در محیط فازی روش رتبه‌بندی توسط نزدیک به راه‌حل آرمانی
بررسی رابطه ابعاد هوش معنوی با فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی)
بررسی نقش هوش فرهنگی در ارتقا هوشمندی رقابتی
ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت‌های تولیدی
تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان
پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی
تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت
هوش پیش‌بینی‌کننده رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین
رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط
سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد
تأثیر هوش‌ هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران شعب بانک ‌ملت در شهر تهران
شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های طرح‌های کلان فناوری اطلاعات
هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض
طراحی مدل هوشمندی رقابتی سازمان مبتنی بر هوشیاری کارآفرینانه
اثر بخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر
مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و کودکان عادی
تعیین سهم متغیرهای خودپنداره، کنترل تکانه و بدشکلی هراسی بر اختلالات خوردن
مهارت حل مسأله اجتماعی در دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری
پیامدهای شناختی کودک‌آزاری در دختران نوجوان
شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان دبستانی
آیا زمان اجرای آسکی در روانپزشکی رسیده است؟
ارتباط سبک‌های مقابله‌ای با هوش هیجانی در دانش‌آموزان
هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خود کشی کرده‌اند
پیش‌بینی بهبودی یا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی
بررسی مجموعه آزمون‌های عصب- روان‌شناختی در تشخیص رانندگان اتوبوس بین شهری متخلف و شایسته
بهوشیاری و نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران قلبی- عروقی
میزان همدلی در دستیاران تخصصی رشته‌های بالینی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران
الگوی علّی هوش هیجانی، اسکیزوتایپی و آسیب روانی
حساسیت، ویژگی و نقطه برش مقیاس تجدیدنظرشده هوشی وکسلر کودکان
بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت درکودکان با و بدون حساب‌نارسایی
گزارش یک مورد ابتلای هم‌زمان به اختلال دوقطبی و پارافیلیاهای متعدد
مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی
رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه الگویی مناسب برای مدیریت زمان مدیران بر اساس هوش هیجانی آنان
تاثیر تكالیف نوشتاری مبتنی بر اصول تدریس ساختن گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه
بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران
مقایسه مهارت های اجتماعی مثبت و منفی دختران پیش دانشگاهی مدارس دولتی، تیزهوشان و غیر انتفاعی
عوامل موثر در اجرای طرح مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان های استان مازندران
هوش هیجانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی تراز توانایی های شناختی ریاضی (طبقه بندی و اندازه گیری) و همبستگی آن با پیشرفت تحصیلی و سن عقلی و جنسیت بر اساس تئوری پیاژه در استان مازندران
رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و كاركنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان
تاثیر چند رسانه ای آموزشی در درمان اختلال املا دانش آموزان ویژه یادگیری شهر كرمانشاه در سال تحصیلی 87-86
بررسی و تحلیل پرسش های شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی
نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی
بررسی اثرات خلاقیت، هوش و ویژگی های شخصیتی بر میزان درك و فهم جوانان 17 تا 18 ساله مجرد و مذكر در دو كشور ایران و آذربایجان نسبت به دو بیتی های شهریار و وهاب زاده
بررسی كمی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و كارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان كارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)
اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر بهبود نگرش های دانشجویان نسبت به مهارت های زندگی
رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران
مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی
نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان
مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانشآموزان تیز- هوش و عادی
مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان
الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هد فهای پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی
مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط
مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان
تأثیر علوم شناختی بر روانشناسی معاصر
اثر بازآموزی اسنادی بر باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستانی دارای تجدیدی
تاب‌آوری و هوش معنوی به منزله‌ی متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی
نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران
حافظه بینایی كودكان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-كم‌توجهی در مقایسه با افراد طبیعی
مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش¬دبستانی دچار ناتوانی¬های یادگیری عصب روان شناختی/ تحولی با کودکان عادی
مقایسۀ ناگویی هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
مدل‌یابی ساختاری رابطه خود-تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میانجیگری خودکارآمدی
مقایسه نیم‌رخ حافظة کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری در املا، ریاضی و روخوانی
اثر مداخلات عصب‌ روان شناختی بر بهبود عملكرد تحصیلی كودكان دچار ناتوانی های یادگیری ریاضی
هنجاریابی خرده مقیاس های شناختی تصویری آزمون توانایی های شناختی میكر و بررسی رابطۀ آن با عملکرد دانش آموزان
رابطه هوش هیجانی مادران با توانایی نظریة ذهن كودكان
آموزش حافظه كاری، برنامه آموزش والدینی باركلی و تركیب این دو مداخله بر بهبود حافظه كاری كودكان مبتلا به ADHD
تأثیرات سن و جنسیت بر حافظة آینده نگر زمان محور
بررسی نقش بازشناسی هیجان در چهره به عنوان عملكردی مستقل از كاركردهای شناختی در افراد مبتلا به اسكیزوفرنیا
مقایسۀ نظریۀ ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریشگرا، روان رنجورگرا و عادی
مقایسۀ کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختلال خواندن با دانش آموزان عادی
مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان
عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظۀ کاذب
تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی
مقایسه برخی فرایندهای شناختی در بیماران صرعی قبل و پس از درمان
مقایسه توانایی‌های هماهنگی دیداری - حرکتی، دقت و توجه، هوش، اختلالات یادگیری و اختلالات رفتاری کودکان نارس و عادی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی خرده‌آزمون‌های حافظه میکر در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک، ریتالین و درمان ترکیبی در کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حافظه وکسلر (نسخه سوم WMS-III) در دانشجویان
رابطه بین هوش‌هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان
تأثیر تکنیک خودآموزش‌دهی در کاهش مشکلات خواندن و کاهش افسردگی دانش‌آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی
بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی
رابطه بین مصرف متیل فنیدات و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی
تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خودپنداره دانشجویان دختر ورزشکار
رابطه هوش هیجانی، شیوه‌های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی
XML اثر بخشی بازی‌های توجهی بر میزان عملکرد حافظه و یادگیری کودکان پیش دبستانی با ناتوانی‌های یادگیری عصب روانشناختی
مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف
اثر مداخله های نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی نوع زنان شناختی: مطالعه موردی
مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی – اقتصادی
وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان كم توان ذهنی مرزی در مدارس عادی
رابطه هوش هیجانی با میزان كمرویی دانشجویان دانشگاه
تاثیر برنامه مداخله ای-آموزشی جرات ورزی، حل مساله و حرمت خود بر هوش هیجانی
رابطه بین هوش سیال، ابعاد شخصیت (برون گرایی، روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
اثربخشی تحول راهبرد خود نظم دهی بر عملكرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال كمبود توجه بیش فعالی
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان
اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملكرد خواندن كودكان نارساخوان
نقص یادگیری توالی حركتی ضمنی در كودكان نارساخوان
رابطه بین زمان واكنش با هوش و سطح اضطراب
رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان
روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام
رابطه هوش هیجانی و مكانیزمهای دفاعی با اعتیاد
اثربخشی وسیله آموزشی سینا در كاهش خطاهای خواندن كودكان نارساخوان
سبكهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان
تاثیر آموزش خودآموزی كلامی بر كاهش نشانه های برانگیختگی در كودكان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون كنشی
آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی
توهم یا واقعیت؟
هوش هیجانی در ورزشكاران معلول
نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی
تعامل های اجتماعی، ارتباطی و رفتارهای قالبی: مقایسه كودكان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر اصل مقاله
هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی
هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان
رابطه هوش هیجانی و سبكهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی
تاثیر آموزش موسیقی در مهارتهای پایه ریاضی كودكان پیش دبستان
نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در كودكان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی
رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش و كسلر كودكان
شیوع ناتوانی های خاص خواندن و نوشتن در دانش آموزان دوره ابتدایی
تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مساله ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی هوشی تحولی
مهارت های بنیادی در كودكان دارای ناتوانی ریاضی و ناتوانی توام ریاضی و خواندن
شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی
ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش سیال كتل در دانش آموزان تیزهوش
سبك های فرزندپروری ادراك شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی
پیش بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه های شخصیت دانش آموزان تیزهوش
خلاقیت و ناراستگویی: توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی
رابطه سبك های دلبستگی و سازگاری اجتماعی: نقش واسطه ای هوش هیجانی
بررسی رابطه ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی
رابطه تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کُنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال شخصیت مرزی
اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان
رابطۀ هوش معنوی باراهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی دردانشجویان متأهل شهرتهران
بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‏ های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل
كفایت شاخص های روان سنجی مقیاس هوش سازمانی
رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش هیجانی و رفتارهای ضدتولید در كارخانه های لبنی شهر شیراز
رابطه بین هوش هیجانی و مكانیسم های دفاعی در بین زوج های در آستانه طلاق و عادی
بررسی اثر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نقش واسطه گری سبك های مقابله ای در رابطه هوش هیجانی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشكلات خانوادگی
ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش چندگانه زمینه ای بر اساس نظریه پنتاگون
مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آنها
رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری در دانش آموزان: نقش میانجی گری هوش هیجانی
مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت‌های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت
اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد
اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی
بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری
نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان
اثر بخشی قصه گویی بر مؤلفه های هوش اخلاقی کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان
مدل علی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان های تحصیلی
بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان
رابطه سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان
رابطه هوش هیجانی و رضایت از تحصیل در دانش‏آموزان
اثربخشی برنامه تقویت هوش‏هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان
رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه
رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین
تاثیرآموزش مهارت‌های هوش‌هیجانی بر سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی
رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی با سلامت روانی در دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده در کلاس‎های کنکور
مقایسه اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری و کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی هوشی تحولی
رابطۀ هوش معنوی و باورهای مذهبی با احساس حقارت و خشونت در دانشجویان
مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر، آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی‌مت
پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون اتریس‌های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
معرفی سندرم ایمپاستر (بیماری افراد موفق)، نشانه‌ها، علل و پیامدها
رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی
بی‌تصمیمی مسیر شغلی در پسران: نقش عوامل فردی و سبک‌های فرزندپروری والدین
تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان
رابطۀ الکسی‌ تایمیا با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر
مقایسه هوش هیجانی و شناختی مدیران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش و رابطه‌ی آن با عملکرد شغلی آنها در منطقه لنجان اصفهان 1388
رابطه هوش سازمانی و مؤلفه های آن با رفتارهای شهروندی سازمانی‌کارکنان شرکت احیاء گستران اسپادان
رابطۀ تیپ‌های شخصیتی (درونگرا و برونگرا)، هوش و جنسیت با شرطی‌سازی معنایی
بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
رابطه هوش هیجانی با پدیده سرریز شدن مثبت و منفی کار ـ خانواده و خانواده ـ کار در کارخانجات و صنایع کوچک شهرستان نائین
پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
رابطۀ بین ویژگی‌های پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی میانه
مقایسۀ اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان
رابطۀ تفکر انتزاعی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در پزشکان و معلمان شهر اصفهان
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر آموزش ابتدایی
مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های هویت در زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی
نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان
بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه ی بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی درکارخانه ذوب آهن اصفهان
مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت حل‌ مسأله و هوش ‌هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی
رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی دانشجویان
اثربخشی بازی‌های واجی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر نارساخوان
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی – حرکتی
بررسی تاثیر تطبیق منزل بر سطح تکامل در کودکان فلج مغزی 15 تا 60 ماهه
مشکلات حرکتی دختران با نشانگان داون در مقایسه با دختران کم توان ذهنی در کودکان سنین مدرسه
مقایسه بلوغ هیجانی در پسران نوجوان با سندروم داون (تحقیقی در مدارس عادی و استثنایی)
کارآمدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه مدت شنیداری کودکان آموزش پذیر 8-5 سال مبتلا به نشانگان داون
تحلیل رابطه بین تعارض بین‌فردی در کار و صلاحیت‌های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی براساس الگوی معادلات ساختاری
مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای تصویر سازی ذهنی، تفکر بلند، بازنمایی کتبی و بازنمایی حرکتی بر عملکرد دانش‌آموزان ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی