تعارض

XML بررسی رابطه قواعد ساختاری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قواعد ماهوی این نظام
XML تحلیل تأثیر هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی بر تعارضات سازمانی: مطالعه موردی
رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و رفتارهای انحرافی با توجه به نقش تعدیل کننده نیازهای روانی- اجتماعی
رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA
XML تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)
بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان
تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی
بررسی عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تأمین‌کنندگان صنعتی در ایران مورد پژوهی بازار جرثقیل صنعتی
بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصی بر روابط کاری مدیران بازاریابی و فروش
تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزشها و هنجارها برای دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی
تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان بر اساس متغیرهای همبسته؛ تعارض نقش،گرانباری و قرارداد روانی
رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه
روشی برای برنامه‌ریزی تولید سیستم‌های گسسته‌ی چندمنظوره‌ی چند ذی‌نفعه
بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند
رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی(بین فردی) در سازمان‌های دولتی
تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران)
کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان
نگاهی اجمالی به مدیریت تعارض در سیرۀ عملی حضرت علی(ع) از منظر نهج‌البلاغه
تأثیر راهبردهای بازاریابی ارتباطی بر افزایش رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک سامان در فرآیند ارائه خدمات اینترنتی
تأثیر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک سازمان؛ مقایسه‌ تطبیقی بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی
رابطه‏ی بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت‏های کوچک و متوسط
سنجش رابطه‏ی هوش هیجانی و سبک‏های همکاری و مصالحه در سرپرستان بیمارستان میلاد
هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض
تدوین مدلی برای اثربخشی استراتژی¬های بازاریابی رابطه¬مند در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه بانک¬ کشاورزی تبریز
چگونگی تاثیر تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان
تاکتیک های حل تعارض در انواع سبک های دلبستگی زوجین
رابطه ی سلامت خانواده ی اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه ای سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده
لزوم تغییر اندیشه و رفتار در مدیریت مجلات علمی
ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه‌های آسیب‌شناختی کودک: بررسی سازوکار‌های تعدیل‌کننده
ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه‌های آسیب‌شناختی کودک: بررسی سازوکار‌های تعدیل‌کننده
نقش تعارض زناشویی و ایمنی هیجانی خانواده در سلامت جسمانی و روانی- اجتماعی کودک
تاثیر آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر بر افزایش عزت نفس و كاهش كم رویی معلولان جسمی - حركتی استان تهران
رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی دبیران، پرستاران و كاركنان اداره آب و برق شهرستان بهبهان
بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله به شیوه دزوریلاو و گلدفرید بر تعارضات والد- فرزند در بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان شهرستان بهبهان
رابطه بین سبك رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران مدارس متوسطه
بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان تازه كار
عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها
نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی کودک با تعارض و مزاج وی در سلامت کودک
بررسی‌ تعارض‌ نقش‌های‌ شغلی‌ - خانوادگی‌ و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر
اثرجنسیت بر اخلال درقضاوت اخلاقی با تحریک الکتریکی مستقیم ازروی جمجمه قشر پیش پیشانی پشتی-جانبی
برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده
ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران اداره‌های تربیت‌بدنی استان خوزستان
آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی – یک الگوی چند میانجیگر
تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی
اثزبخشی زوج درمانی رفتاری در بهبود عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین دارای عضو معتاد
نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی
ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس
ناهماهنگی شناختی: تاثیر تمركز بر خود بر تعدیل كنندگی عزت نفس در تغییر نگرش
مروری بر مبانی فراتحلیل
تعارض زناشویی و نقش مزاج كودك
فشار شغلی و بهزیستی عاطفی در محیط كار
آموزش مدیریت تعارض كار خانواده: یك بررسی تجربی در كارمندان زن
نقش واسطه ای روان بنه های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه های مقابله با تعارض
كیفیت روابط مادر-كودك و نشانگان اضطرابی در كودكان پیش بستانی
نقش رابطه مادر- فرزند و متغیرهای مرتبط با درد در میزان افسردگی مادران مبتلا به بیماری های مزمن
تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی: اثر واسطه ای هسته ارزشیابی های خود
بررسی نقش میانجی‌گر تعارض کار- خانواده در رابطه‌ میان تعارض بین کارکنان و بارکاری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز
بررسی و مقایسه‎ی‌ عدالت بین زوجین رضایت‌مند و دارای تعارض
تحلیل ساختاری تعارض کار-خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی
مطالعه ای بر تعارض تکالیف کار با تکالیف خانواده در مراحل رشدی
مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی
سبک های دلبستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری
بررسی ساختار عاملی و ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی
بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوعدوستی کودک
مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏ های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی
اثربخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران
اثربخشی آموزش گروهی مهارت‏های ارتباطی زوجین با استفاده از رویكرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش تعارضات زناشویی
ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‏ های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)
سبک‏ های دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش بینی‏ کننده سبک ‏های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر بندر عباس
الگوهای ارتباطی خانواده و تعارضات فرزندان و والدین
نقش واسطه ای طرحواره های شناختی ناسازگار در ارتباط با فرآیند و محتوای خانواده و شیوه های مقابله با تعارض نوجوانان
اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض های وابستگی، خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان
تأثیر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض بیماران سوء هاضمه کنشی
نقش هوش فرهنگی مدیران در توان حل تعارض کارکنان
بررسی تاثیر کار شیفتی بر تعارض کار-خانواده و رضایت زناشویی
هنجاریابی ویرایش دوم مقیاس تاکتیک‌های تعارض (CTS-2) در زنان و مردان
مقایسه وضعیت استحکام خانواده در خانواده‌های نظامی و غیرنظامی
رابطه تعارض کار-خانواده با سلامت کلی، نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی: نقش تعدیل‌کننده کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار-خانواده
سهم تعارض نقش جنسیتی در پیش‌بینی سلامت روانی دانشجویان
رابطۀ تعارض کار ـ خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه کاری اقماری و غیراقماری
ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی
نقش تعدیل کنندۀ کنترل شغلی در رابطۀ گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی
پیش‌بینی تعارض زناشویی از طریق ویژگی‌های شخصیتی، روانی و جمعیت‌شناختی زوج‌ها
رابطۀ عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج‌های در آستانۀ طلاق
تحلیل رابطه بین تعارض بین‌فردی در کار و صلاحیت‌های اجتماعی با تجربه رفتار غیرمدنی براساس الگوی معادلات ساختاری
تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر کاهش تعارضات زناشویی
طرّاحی و مقایسه­ی اثربخشی دو برنامه­ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه ­های قرآنی در کاهش تعارض‏های زناشویی
رابطه مهارت‌های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین مراجع کننده به مراکز مشاوره
رابطۀ هوش معنوی باراهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی دردانشجویان متأهل شهرتهران
اثربخشی آموزش مهارت‏های تنظیم منابع تکوین خود برکاهش تعارضات زناشویی زنان
اثربخشی زوج درمانی رفتاری ـ ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تعارضات والد- فرزندی در نوجوانان
بررسی اثر فرهنگ بر سبک تصمیم‌گیری سه گروه از روان‌درمانگران ایرانی در حل تعارض‌های بالینی
مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی الیس به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی