مقاله ساخت و اعتباریابی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان

مقاله عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بالینی از نظر مدرسان و فراگیران بیمارستان‌های شهرستان ساوه در سال 1398: یک مطالعه توصیفی

چکیده
زمینه و هدف: آموزش­های بالینی حلقه اتصال مطالب تئوری دانش­جویان رشته­ های گروه پزشکی و ارائه خدمات بالینی به بیماران می­باشد و این پژوهش عوامل مختلف تأثیرگذار بر آموزش­های بالینی را مورد ارزیابی قرار داده و عوامل مؤثر برکیفیت آموزش­ بالینی از نظر مدرسان و فراگیران شناسایی شده، تا با بهبود فرآیندها به بهبود کیفیت آموزشی کمک شود.

هنجار‌یابی مقیاس افسردگی سالمندان (GDS)؛ فرم 15 سوالی در ایران

سابقه و هدف: اختلال افسردگی در سالمندان در کشور‌های در حال رشد از مشکلات بهداشتی جامعه محسوب می‌گردد. از این رو وجود ابزار‌های غربالگری هنجار شده برای انجام مطالعات همه‌گیرشناسی ضروری است. هدف اصلی این تحقیق ساخت نسخه ایرانی فرم 15 سوالی مقیاس افسردگی سالمندان (15-(GDS و هنجار‌یابی آن می‌باشد. روش بررسی: نسخه فارسی این فرم به روش ترجمه و ترجمه معکوس و مطابقت آنها با یکدیگر تهیه شد. 204 نفر از سالمندان با سن بالاتر از 59 سال ساکن شهرک اکباتان تهران بصورت تصادفی انتخاب و GDS توسط آنها تکمیل گردید. ...

بررسي ويژگي هاي روانسنجي «شاخص رضايت زناشويي»

هدف اين پژوهش بررسي ويژگي هاي روانسنجي «شاخص رضايت زناشويي» در دو گروه آشفته و غيرآشفته از نظر زناشويي بود. به همين منظور به شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي، 33 زوج مراجعه كننده به پنج مركز خدمات روانشناختي و يك مركز كاهش طلاق بهزيستي در شهر اصفهان به عنوان گروه آشفته و 80 زوج نيز به طور تصادفي از جمعيت عادي به عنوان گروه غيرآشفته انتخاب گرديدند و «شاخص رضايت زناشويي» بر روي آنها اجرا گرديد. طرح اين پژوهش، علي - مقايسه اي و روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايشي مي باشد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش،‌ نقاط برش به دست آمده براي اين شاخص در گروه مردان، زنان و زوج ها به ترتيب 25، 28 و 27 بود.

رابطه بین مهارتهای ارتباطی با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی

مقدمه: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط در مدیریت اثربخش کلاس درس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشگاه با کیفیت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردید.

مهارت هاي ارتباطي و عوامل مرتبط آن در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي گيلان سال 94

مقدمه: ارتباط موثر، عنصر حياتي از مراقبت پرستاري کارآمد بحساب مي آيد. اين مطالعه به منظور بررسي مهارت هاي ارتباطي و برخي متغيرهاي دموگرافيک مرتبط با آن در پرستاران انجام شده است.روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحليلي مقطعي است که در آن 210 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي گيلان در سال 1394، که به روش تصادفي نسبتي انتخاب شدند، مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد مهارت هاي ارتباطي بارتون جي بود. ب

گزارشی از اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو مطرح در فضای تجارت جهانی

در جهت اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، و به منظور آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO)، بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های پیشرو و موفق داخلی و خارجی، و ضرورت برنامه‌ریزی به منظور حضور موفق شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی در صحنه رقابت جهانی و با چشم‌انداز برگزاری در 10 سال متوالی اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو و مطرح در فضای تجارت جهانی برگزار شد

بررسی مقایسه‌ای نظام قدیم و جدید آموزش مدیران و کارکنان دولت با نگاه استراتژیک

در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان دولت به ارزیابی دو رویکرد قدیم و جدید آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دولت پرداخته شده است. ابتدا اهداف و برنامه‌های هر رویکرد، بررسی شده است. پس از آن با طرح آسیب‌های رویکرد اول که تیم پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام داده است، براساس الگوی ارزشیابی سیمایی "استیک" (سیف، 1375، ص81) دو رویکرد مقایسه شده است. این بررسی نشان می‌دهد هر یک از رویکردها بخشی از برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق (گام اول فرهنگ سازی، گام دوم تخصص‌گرایی، گام سوم بومی سازی آموزش مدیران و کارکنان دولت) را دنبال کرده است. طراحی و اجرای برنامه‌ها در رویکرد قدیم به فرهنگ‌سازی آموزش مدیران در دستگاه‌ها پرداخته است. طراحی و اجرای برنامه در رویکرد جدید بر مبنای تأمین نیاز دستگاه‌ها و لذا تخصص گرایی شکل گرفته است. در بخش نتیجه‌گیری عنوان شده است که رویکرد جدید به مانند رویکرد قدیم، مشکلاتی را در بر داشته و نیاز به آسیب‌شناسی دارد و همچنین وجود رویکرد جدید به معنای مردود شناختن رویکرد قدیم نیست. در پایان پیشنهادهایی مبنی بر سنجش و مقایسه اثربخشی دو رویکرد؛ آسیب شناسی رویکرد جدید و مقایسه آن با رویکرد قدیم، سازماندهی مجدد واحدهای تشکیلاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی، توجه به گام سوم برنامه استراتژیک یعنی بومی‌سازی ساختاری و محتوایی آموزش مدیران و کارکنان عنوان شده است.

بسترسازی برای استقرار دولت الکترونیکی

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور شرکت‌های مجازی و الکترونیکی، اندیشه ایجاد دولت الکترونیکی در بخش دولتی مطرح شد. دولت الکترونیکی حاصل استفاده از فناوری و مدیریت فناوری اطلاعات است و با پیاده کردن آن در سطح دولت، تغییرات شگرفی از نظر کارایی و اثربخشی سیستم‌های دولتی و نحوه خدمات رسانی ایجاد می‌شود و رضایت مردمی را در سطح وسیعی به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، چالش‌ها و مشکلات معمول در مسیر توسعه دولت الکترونیکی و همچنین عوامل بسترساز دولت الکترونیکی بررسی می‌شود. پس از استخراج پیش نیازهای استقرار دولت الکترونیکی بررسی می‌شود. پس از استخراج پیش نیازهای استقرار دولت الکترونیکی و تقسیم‌بندی آنها در چهار بعد انسانی، تکنولوژیکی، اقتصادی، و سازمانی از دیدگاه خبرگان فناوری اطلاعات که بیشتر آنها مدیران و کارشناسان دست اندرکار فناوری اطلاعات در سطح سازمان‌های دولتی و خصوصی‌اند در سطح 350 نمونه بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرایط و پیش نیازها به حد کافی در جامعه فراهم نیست و نیازمند تلاش بیشتر برای تأمین این شرایط است.

بررسی الگوی رفتار مصرفی مشترکان خانگی برق

ررسی میزان و وضعیت آگاهی، نگرش، و رفتار مشترکان برق خانگی کلانشهر تهران، که یکی از مؤلفه‌های محیط اختصاصی سازمان برق منطقه‌ای تهران و شرکت‌های توزیع است. نخستین گام برای شناخت محیط برونی در تدوین مسئله استراتژیک مصرف انرژی برق در کشور است. هدف این مقاله، بررسی وضعیت فعلی رفتار مصرفی مشترکان خانگی برق تهران در چارچوب رویکرد سیستمی الگوی بررسی مدیریت مصرف برق است. از این رو، پنج سوال پژوهشی در عرصه آگاهی، نگرش، و رفتار مطرح است. حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده سیستماتیک برابر 9559 مشترک خانگی برق تعیین شد. از آنجا که تحقیق جنبه توسعه‌ای دارد و روش آن توصیفی همبستگی است، از پرسشنامه‌ای در نه بخش و با 117 گزینه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. داده‌های تحقیق در چارچوب سئوالات پژوهشی در جداول دو و چند بعدی تنظیم و تحلیل می‌شوند. سپس با چند نتیجه و راهکار پیشنهادی بر ساختارگرایی و استمرار تدوین مدیریت مصرف انرژی به ویژه برق تأکید می‌شود

بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع

برای بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع آن و شناسایی بود یا نبود الگوی مناسب کارآفرینی در حوزه مورد تحقیق، چهار پرسش به شرح زیر مطرح شده است: 1) کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع آن تا چه میزان است؟ 2)آیا کارآفرینی مدیران با جنسیت آنها ارتباط دارد؟ 3)آیا کارآفرینی مدیران با نوع و سطح تحصیلات آنها ارتباط دارد؟ و 4)آیا کارآفرینی مدیران با میزان سابقه خدمتی آنها ارتباط دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای 121 سوالی دست‌ساز با اعتبار و دارای روایی صوری، روی گروه نمونه 217 نفری از 500 نفر جامعه آماری شامل مدیر کل، مدیر، معاون مدیر، رییس گروه، و سرپرست اجرا و داده‌های حاصل در محاسبات وارد شد. برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش از مدل T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتیجه آزمون T تک‌نمونه‌ای نشان داد که میانگین کارآفرینی مدیران در جامعه‌ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است، بالا است. برای پاسخ به پرسش‌های 2، 3و 4 پژوهش با توجه به طرح نمونه‌برداری، از آزمون همخوانی مربع کای استفاده شد. اما آزمون همخوانی مربع کای آن برای ارتباط بین کارآفرینی مدیران با جنسیت، تحصیلات، و تجربه خدمتی مدیران در نظر گرفته شده بود نشان داد که رابطه معناداری بین آنها وجود ندارد؛ یافته‌های فرعی نیز نشان داد که بین سن آزمودنی‌ها و کارآفرینی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین پست سازمانی و کارآفرینی مدیران ارتباط وجود دارد.

اثربخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعه موردی

با توجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران، به نظر می‌رسد که استفاده از تکنولوژی اطلاعات "کارا و اثربخش" بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید بتوان با جرأت گفت که در آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون به‌کارگیری سیستم اطلاعاتی، که اطلاعات استراتژیک "کارا و اثربخش" را براسی سازمان مهیا می‌سازد، نخواهد توانست با محیط متغیر و رقابتی رویارو شود یا به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است، که توجه نکردن درست به موارد فوق، موجب می‌شود که گسترش سیستم‌های اطلاعات در کسب و کار عموماً مشکلاتی جدید را به جای مشکلات قدیمی ایجاد کند و در نتیجه باعث می‌شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشود و به رغم افزایش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعات، بهره‌وری ارتقا نیابد؛ همین امر در سال‌های گذشته موجب مطرح شدن موضوع‌هایی چون پارادوکس بهره‌وری شده است. در این مقاله پژوهشی، اثربخشی سیستم اطلاعاتی، گروه صنعتی شهید شکری بررسی شده است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که سیستم اطلاعاتی بالاتر از حد متوسط اثربخش است و توانسته است به طور نسبی رضایت کاربران را جلب کند.

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »