پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون


پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون ماتسون و همکارانn

مشخصات فایل پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

نام نویسنده:
ماتسون و همکاران
نام لاتین:
The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters - MESSY
سال انتشار:
1983
تعداد سوالات:
56
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون دارای مولفه های مهارت های اجتماعی مناسب، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

روش نمره گذاری پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

در متون روان شناسی، مفهوم مهارتهای اجتماعی، به صورتهای مختلف تعریف شده است. برای مثال هالینگر (۱۹۸۷) مهارتهای اجتماعی را عبارت از مهارتهایی میداند که برای داشتن ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش توسط آنها ضروری هستند. گرشام (۱۹۸۱) مهارتهای اجتماعی را رفتارهایی میداند که احتمال دریافت تقویت را به حداکثر می رسانند و احتمال تنبیه موکول به رفتار اجتماعی فرد را کاهش می دهند. از نظر او مهارتهای اجتماعی، رفتارهایی هستند که در موقعیت های معین، پیامدهای اجتماعی مهم را پیش بینی می کنند (گرشام و أليوت، ۱۹۸۷). شلونت و مک فال (۱۹۸۵) معتقدند که مهارتهای اجتماعی، عبارت از فرایندهای مؤلفه ای مشخصی است که فرد را قادر می سازد تا به گونه ای رفتار نماید که به عنوان فردی شایسته مورد قضاوت دیگران قرار گیرد و اشنایدر و همکاران (۱۹۸۵) مهارتهای اجتماعی را به عنوان وسیله ارتباط میان فرد و محیط تعریف می کنند و معتقدند که این وسیله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و سالم با همسالان به عنوان بخش مهمی از بهداشت روانی، مورد استفاده واقع می شود.

 از مقایسه این تعریف ها و نیز تعریف های دیگری که از مهارتهای اجتماعی در متون مختلف ارایه گردیده، چنین برمی آید که تعریفی واحد و مورد قبول همگان وجود ندارد. علت این مسأله را می توان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد. با وجود آنکه این واژه به ظاهر ساده به نظر می آید؛ اما به شدت تحت تأثیر سازه های روان شناختی و ویژگی های اساسی انسان، مانند شخصیت، هوش، زبان، ادراک، ارزیابی، نگرش و تعامل میان رفتار و محیط قرار دارد. برای سنجش مهارتهای اجتماعی از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

معرفی پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 

مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون" (فرم کودکان) توسط ماتسون و همکاران در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ ساله تدوین گردیده است. مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی توسط ماتسون و همکاران  در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ ساله تدوین گردیده است. فرم اولیه پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون دارای ۶۲ عبارت بود که توسط یوسفی و خیر(۱۳۸۱) تحلیل عاملی شده به ۵۶ عبارت کاهش یافت،که مهارتهای اجتماعی افراد را توصیف می کنند. برای پاسخگویی به  پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون، آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یک شاخص ۵ درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ای از نمره 1 (هرگز هیچوقت) تا ۵ (همیشه) مشخص نماید.

مولفه های پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 

برای پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون ، ۵ مقیاس فرعی در قالب پنج عامل جداگانه به شرح زیر تعریف شده است:

- عامل اول، مهارتهای اجتماعی مناسب است که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن، بکار بردن نام دیگران، و اشتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و موثر را در بر می گیرد.

- عامل دوم، جسارت نامناسب است که رفتارهایی مانند دروغ گفتن، کتک کاری، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صداهای ناهنجار و ناراحت کننده، و زیر قول خود زدن را شامل میشود.

- عامل سوم، تکانشی عمل کردن و سرکش بودن است که رفتارهایی از قبیل: به آسانی عصبانی شدن، یا یک دندگی و لجبازی، را در بر دارد.

- عامل چهارم، اطمینان زیاد به خود داشتن است و در بر دارنده رفتارهایی در مورد به خود نازیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چیز، و خود را برتر از دیگران دیدن است.

- عامل پنجم، حسادت / گوشه گیری است که در بردارنده تنهایی و حسادت می باشد.

در پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون علاوه بر نمراتی که پاسخگو در هر کدام از عوامل یاد شده بدست می آورد، جمع نمرات 56 عبارت موجود در مقیاس نیز یک نمره کلی که بیانگر مهارت اجتماعی آزمودنی است بدست می دهد (ماتسون و همکاران، ۱۹۸۳). لازم به تذکر است که در جمع نمرات به منفی یا مثبت بودن عبارات باید توجه شود.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون دارای ۵۶ سوال بوده و هدف پرسشنامه The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی)  است.

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون در قالب فایل Word به همراه روایی و پایایی، روش نمره گذاری، تفسیر، تفکیک مولفه ها آماده شده است که به محض پرداخت لینک دانلود آن در اختیار شما قرار می گیرد.

نمونه سوالات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون :

1 من هنگام صحبت با دیگران به آنها نگاه می کنم.
2 من به دوستی که رنج دیده باشد، کمک می کنم.
3 من دوستی را که غمگین است دلداری می دهم.
4 وقتی که فرد دیگری کارش خوب باشد، من احساس خوشحالی می کنم.
5 من به دیگران می گویم که چقدر خوب هستند.
6 من به سراغ دیگران می روم و سر صحبت را با آنها باز می کنم.
7 وقتی کسی کاری برایم انجام دهد، من خوشحال می شوم و از او تشکر می کنم.
8 من دوستانم را دلداری می دهم.
9 وقتی که دیگران صحبت می کنند من به آنها نگاه می کنم.
10 من چیزهایی را که دارم با دیگران قسمت می کنم.
11 من از اشیای دیگران طوری مراقبت می کنم که انگار مال خودم هستند.
12 من از اطرافیان می پرسم که آیا کمک می خواهند.
13 من از کمک کردن به دیگران خوشحال می شوم.
14 من به هنگام صحبت با دیگران، از آنها سوال هم می پرسم.
15 من وقتی کسی را اذیت می کنم، بعدا متاسف می شوم.
16 من به کسانی که با من خوب هستند، خوبی می کنم.
17 من از اطرافیان احوالپرسی کرده و جویای کار آنها و مسایلی از این قبیل می شوم.
18 من از لطیفه های دیگران و داستان های خنده آور آنها، خنده ام می گیرد.
19 من هنگاامی که یک نفر صحبت می کند وسط صحبت او می پرم و صحبتش را قطع می کنم.
20 به چیزهایی که متعلق به من نیست، بدون اجازه دست می زنم یا آنها را بر می دارم.
21 من وقتی که فرد دیگری کارش خوب باشد، احساس خشم یا حسادت می کنم.
22 من زیر قولم می زنم.
23 من برای بدست آوردن چیزهایی که می خواهم، دروغ می گویم.
24 من دیگران را مسخره می کنم.
25 من از خودم صداهایی در می آورم که دیگران را ناراحت می کند (مثل آروغ زدن، بینی را بالا کشیدن)
26 من با صدای خیلی بلند حرف می زنم.
27 من به دیگران حسودی می کنم.
28 من آنقدر نزد اطرافیانم می مانم و وقت آنها را می گیرم که از آمدنم خسته شوند.
29 من بیش از حد موضوعی را توضیح می دهم.
30 من دیگران را تهدید می کنم و مثل آدمهای قلدر با آنها رفتار می کنم.
31 من به آسانی عصبانی می شوم.
32 من مثل رئیس ها رفتار می کنم (یعنی برای انجام کارها به جای خواهش، به دیگران دستور می دهم).
33 من اغلب اوقات نق می زنم یا شکایت می کنم.
34 من وقتی عصبانی هستم به دیگران سیلی می زنم یا با آنها کتک کاری می کنم.
35 من به بچه های دیگر چشم غره می روم.
36 من بر دیگران خرده می گیرم تا آنها را عصبانی کنم.
37 من عمدا دیگران را آزرده می کنم و سعی می کنم ناراحتشان کنم.
38 من یک دنده و لجباز هستم.
39 من احساساتم را نشان می دهم (یعنی اگر از کسی عصبانی باشم یا خوشم بیاید به او می گویم).
40 من زیاد دعوا و مرافعه می کنم.
41 من آنقدر سر به سر دیگران می گذارم که آزرده شوند.
42 من همیشه دوست دارم در هر کاری نفر اول باشم.
43 من فکر می کنم که همه چیز را می دانم.
44 من طوری رفتار می کنم که انگار بهتر از دیگران هستم.
45 من سعی می کنم که از همه بهتر باشم.
46 من دوست دارم رئیس باشم.
47 به نظر من برنده شدن یعنی همه چیز.
48 من دوستان زیادی دارم.
49 من دوست دارم تنها باشم.
50 من می ترسم با دیگران صحبت کنم.
51 من می دانم که چطور دوست پیدا کنم.
52 من فکر می کنم که اطرافیان به من نیش و کنایه می زنند، در حالیکه چنین نمی کنند.
53 من غالبا دوستانم را می بینم.
54 من به تنهایی بازی می کنم.
55 من احساس تنهایی می کنم.
56 من در بازی با بچه های دیگر شرکت می کنم

قیمت به تومان:
15,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: