نام مقاله

بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع

نویسنده
مهدی مهدوی ، زینب عذاری
تاریخ انتشار
چکیده مقاله

برای بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع آن و شناسایی بود یا نبود الگوی مناسب کارآفرینی در حوزه مورد تحقیق، چهار پرسش به شرح زیر مطرح شده است: 1) کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع آن تا چه میزان است؟ 2)آیا کارآفرینی مدیران با جنسیت آنها ارتباط دارد؟ 3)آیا کارآفرینی مدیران با نوع و سطح تحصیلات آنها ارتباط دارد؟ و 4)آیا کارآفرینی مدیران با میزان سابقه خدمتی آنها ارتباط دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای 121 سوالی دست‌ساز با اعتبار و دارای روایی صوری، روی گروه نمونه 217 نفری از 500 نفر جامعه آماری شامل مدیر کل، مدیر، معاون مدیر، رییس گروه، و سرپرست اجرا و داده‌های حاصل در محاسبات وارد شد. برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش از مدل T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتیجه آزمون T تک‌نمونه‌ای نشان داد که میانگین کارآفرینی مدیران در جامعه‌ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است، بالا است. برای پاسخ به پرسش‌های 2، 3و 4 پژوهش با توجه به طرح نمونه‌برداری، از آزمون همخوانی مربع کای استفاده شد. اما آزمون همخوانی مربع کای آن برای ارتباط بین کارآفرینی مدیران با جنسیت، تحصیلات، و تجربه خدمتی مدیران در نظر گرفته شده بود نشان داد که رابطه معناداری بین آنها وجود ندارد؛ یافته‌های فرعی نیز نشان داد که بین سن آزمودنی‌ها و کارآفرینی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین پست سازمانی و کارآفرینی مدیران ارتباط وجود دارد.
کلیدواژه ها:


سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله
نام شما:  
آدرس ایمیل:  
نظر شما:  

تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است