نام مقاله

پیش‌بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جو سازمانی

نویسنده
محمود اکرامی ، محمد مهدی ذاکر خطیبانی ، ناهید فردوسی
تاریخ انتشار
چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جوّ سازمانی تهیه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 3957 نفر کارکنان 51 واحد ستادی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در تهران است. با استفاده از جدول مورگان، 350 نفر با شیوه تصادفی ساده در گروه نمونه مورد مطالعه تعیین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جوّ سازمانی شامل 35 پرسش و تعهد سازمانی شامل 102 پرسش در یک طیف چهارگزینه‌ای بر اساس مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی ابزار سنجش از طریق روایی صوری حاصل شده است. برآورد اعتبار پرسشنامه‌ها به ترتیب 807/0 و 927/0 از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. در این مطالعه، متغیرهای جوّ سازمانی و تعهد سازمانی یکپارچه و به مفهوم مطلق تلقی شد. به منظورپاسخ دادن به این پرسش اصلی پژوهش «تعهدسازمانی کارکنان تا چه میزان توسط جوّ سازمانی قابل پیش‌بینی است؟» ازمدل رگرسیون چند متغیری همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 7/46 درصد از واریانس تعهد سازمانی توسط جوّ سازمانی پیش‌بینی می‌شود و معادله خطی پیش‌بینی تعهد سازمانی به صورت (جوّ سازمانی) 625/0 + 974/0= ( تعهدسازمانی) است.
کلیدواژه ها:


سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله
نام شما:  
آدرس ایمیل:  
نظر شما:  

تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است