نام مقاله

تحلیل نهادینه‌سازی سیاست‌گذاری توسعه پایدار در ایران: بررسی موانع و ارایه مدلی برای آن

نویسنده
حمیدرضا ملک محمدی ، یحیی کمالی
تاریخ انتشار
چکیده مقاله

توسعه‌پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، شرکت‌های تجاری و سازمان‌های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست‌گذاری توسعه‌پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه‌سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه‌سازماندهی‌شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه‌گیری آن، نمونه‌‌گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی‌آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه‌ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه‌شدن سیاست‌گذاری توسعه‌پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه‌سازی سیاست‌گذاری توسعه‌پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین‌المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد
کلیدواژه ها:


سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله
نام شما:  
آدرس ایمیل:  
نظر شما:  

تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است