نام مقاله

بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد بانک‌ها مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی

نویسنده
غلامرضا منصورفر ، فرزاد غیور ، یوسف راستی آذر
تاریخ انتشار
چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد شعب بانک ملّی استان آذربایجان‌غربی می‌باشد. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (92 شعبه) در سطح استان آذربایجان‌غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد بانک‌ها ارایه گردید. در مدل اول ریسک‌پذیری فردی و در مدل دوم ریسک‌پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهیلات و سپرده‌ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین ریسک‌پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت بالابودن سطح معنی‌داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی‌مانده نشان از رابطه مثبت و معنی‌دار بین مانده تسهیلات و سپرده‌ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی‌دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.
کلیدواژه ها:


سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله
نام شما:  
آدرس ایمیل:  
نظر شما:  

تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است