پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران


پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران نوری و همکارانn

مشخصات فایل پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران

نام نویسنده:
نوری و همکاران
سال انتشار:
1385
تعداد سوالات:
82
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
5 درجه ای لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
ندارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران دارای 9 مولفه ارتباطات، روابط بین فردی، رهبری، کنترل، پردازش کمی و کیفی اطلاعات، مهارتهای فنی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، قضاوت می باشد که سوالات آن تفکیک شده است.

قالب فایل سوالات پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران

روش نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

معرفی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی است که با فلسفه ایجاد زمینه مناسب برای شایسته پروری انجام می شود و علاوه بر مراحل ارتقاء، انتقال و خروج کارکنان؛ فرایند جذب، به کارگماری و انتصاب را بر اساس معیارها بررسی می کند. در حقیقت سازمانها به عنوان موجودی اجتماعی به ضرورت، نیازمند قاعده ای برای ارزیابی شایستگی های کارکنان خود هستند تا در تصمیم گیریهای اجرایی، رشد و بالندگی کارکنان و بازخورد به کارکنان و همچنین پژوهشهای سازمانی از آن استفاده کنند. و پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران یک ابزار مهم در این زمینه است

فرایند ارزیابی عملکرد به دلیل اینکه نه فقط در بهره وری و رشد سازمانها بلکه در میزان خشنودی شغلی، رفتار شغلی، تعهدکاری و به طور کلی سلامت جسم و روان کارکنان تاثیر انکارناپذیری دارد؛ از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. همچنین ارزیابی عملکرد با رفتارهای فرانقشی در سازمان مانند رفتار مدنی سازمانی و انگیزش شغلی در ارتباط است.

پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران دارای مولفه های زیر است:

برنامه ريزي : مـنظور از بـرنامـه ريـزي، فـرآيند تعيين اهداف و راهـها ی رسيدن به آنهاست

تصميم گيري : منظـور از تصميم گيـري، فرايند شناسائي مسئله و انتـخاب بـهترين گزينه از ميان راه حلهاي موجود براي حل مسئله

قضاوت  : منظور از قضاوت ارزيابي نـقادانه يك شخص يا مـسائل انساني است. بعنوان مثال در روابط و اختلافات بين افراد به نوعي قضاوت مي كند.

ارتباطات : منظور از ارتباطات، انتقال يك پيام به ساير افراد از طريق كانالهاي رسمي و با استفاده از وسايل ارتباطي سازماني است . به گونه اي كه آنچه منظور گوينده است مخاطب آن را دريابد .

پردازش كمي يا كيفي اطلاعات : منظور از پردازش، سـرعت و دقـت مـحاسبات ساده ذهـني در زمـان كوتاه و قدرت حل مسائل پيچيده در زمان مناسب مي باشد .

مهارتهاي فني  : منظور از مهارتهاي فني، توانائي استفاده از مــهارت خاص يا تخصص مرتبط با روشــها فرايندها يا رويه هاي انجام كار مي باشد.

روابط بين فردي: منظور ازروابط بين فردي،  انتقال يك پيام از فردي به فرد ديگر يا افراد ديگر است به گونه اي كه آنچه منظـور گوينده است مخاطب همان برداشت را داشته باشد.

رهبري: منظور از رهبري، فر ايند تأثير گذاري مدير بـر كاركنان است به نـحوي كـه با ايجاد انگيزه قــوي و تـعهد سازماني بالا، عملكرد شغلي داشته باشد.

کنترل: منظور از كنترل، فـرايندي است كه طي آن اهداف و استانداردهاي عملكردي سنجش و با عملكرد واقعي مقايسه و اقدامات اصـلاحي لازم صورت مي گيرد( حـصول اطـمينان از اينكه كارها به درستي انجام مي گيرد ) .

 

نمونه سوالات پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران :

1 – اهداف واحد خود را به روشني تعيين مي كنم .
2 – اهداف واحد را براي كاركنان به روشني تشريح مي كنم .
3 – خط مشي هاي روشني را براي تحقق اهداف واحد خود وضع مي كنم .
4 – مي كوشم تا كاركنان در جريان دستور العملها و آئين نامه هاي مربوط 
      قرار  گيرند.
5 – تلاش مي كنم تا كاركنان از روشهاي انجام كار،  آگاهي كامل داشته باشند .
6 – فعاليتهاي واحد خود را اولويت بندي مي كنم .
7 – براي فعاليتهاي واحد خود برنامه زمانبندي شده دارم .
8 – آنچه را از كاركنان خود انتظار دارد به روشني براي آنها تشريح  مي كنم .
9 – كاركنان خود را در برنامه ريزي مشاركت مي دهم .
10 – چشم اندازها، اهداف و خط مشي هاي سازماني را به روشني درك مي كنم .


1 – قبل از هرگونه تصميم گيري، اطلاعات دقيق و قابل اعتماد گردآوري مي كنم . 
2– ازتصميم گيري شتاب زده اجتناب ميكند تا جوانب امر را به خوبي بررسي مي كنم.
3 – در تصميم گيري ها ي مهم با افراد ذيصلاح مشورت مي كنم .
4 – از مسئوليت تصميم گيري شانه خالي نمي كنم .
5- اجراي تصميمات را مستمراً پيگيري مي كنم .
6 – در انتخاب راه حلها سنجيده عمل مي كنم يعني پيامدهاي آن را مدنظر قرارمي دهم.
7 – در ارائه راه حلها خلاقيت نشان مي دهم .
8 – پيامدهاي اجراي تصميمات خود را مورد ارزيابي قرار مي دهم .


1 – هنگام قضاوت در مسائل انساني كاركنان به كامل بودن اطلاعات توجه دارم .
2 – قضاوت در مورد ديگران را منصفانه انجام مي دهم .
3 – هنگام قضاوت در مورد ديگران فقط به حرفهاي اطرافيان خود توجه دارم و تابع
      نظر آنان هستم . 
4 – هنگام قضاوت، ضمن توجه به نظرات ديگران از خود استقلال راي
       نشان مي دهم .
5 – قبل از شناختن ديگران در مورد آنان قضاوت مي كنم .
6 – هنگام قضاوت در مورد ديگران تأمل مي كنم . 
7 – بدون توجه و تحليل اطلاعات و نظرات ديگران قضاوت مي كنم .
8 – پس از قضاوت در مورد ديگران از خود قاطعيت نشان مي دهم . 

1 – خط مشي ها و چشم اندازهاي سازماني را به روشني به كاركنان واحد
     تفهيم مي كنم .
2 – تصميمات اداري را به روشني براي كاركنان بيان مي كنم .
3 – مطالب مورد نظر را متناسب با سطح اطلاعات مراجعان بيان مي كنم .
4- به راحتي با مديران ديگر در درون سازمان ارتباط برقرار مي كنم .
5 – به راحتي با مديران در بيرون سازمان ارتباط برقرار مي كنم .
6 – نظرات خود را به روشني براي كاركنان بيان مي كنم . 
7 – دستورالعملها را به گونه اي مي نويسم كه براي ديگران قابل درك باشد .
8 – در انتقال نتايج تصميمات به صورت كتبي مهارت دارم .
9 – در صورت لزوم از زبان خارجي ( زبان دوم ) براي ارتباط استفاده مي كنم .

1 –محاسبات ساده را با سرعت انجام مي دهم .
2 – در تفسير يا درك جداول يا نمودارها مهارت دارم .
3 – مفاهيم آماري را درك و آنرا تجزيه و تحليل مي كنم .
4 – مي توانم مسائل مربوط به مصالح سازمان را بررسي كنم .
5 – در صورت نياز مسائل فني شركت ( به عنوان مثال : تأمين،توزيع و مصرف ) را 
      تجزيه و تحليل مي كنم .
6 – مي توانم مشاهدات خود را يادداشت و از آن نتيجه گيري كنم .
7- در تجزيه و تحليل عمليات مالي (يعني صرفه جويي در هزينه ها ) مهارت دارم .
8 – در تجزيه و تحليل محاسبات مرتبط با بهره وري مهارت دارم .
9 – در حل مسائل از شيوه هاي ابتكاري استفاده مي كنم .

1 – در استفاده از ابزار يا تجهيزات فني مربوط تسلط دارم .
2 – در صورت لزوم از فن آوري كامپيوتر استفاده مي كنم .
3 –مسائل فني – تخصصي واحد خود را تشخيص مي دهم .
4 – به دستورالعمل ها و ضوابط فني – تخصصي كار خود مسلط هستم .
5 – مسائل فني – تخصصي واحد خود را حل مي كنم .
6 –به صورت بهينه در جهت حل مسائل فني – تخصصي اقدام مي كنم.
7 – مرجع حل مسائل فني – تخصصي سازمان هستم .

1 – به سخنان ديگران به دقت گوش مي دهم .
2 – در ارتباط با ديگران منظور خود را به خوبي تفهيم مي كنم .
3 – جلسات را به راحتي هدايت مي كنم .
4 – بين كاركنان زير مجموعه خود هماهنگي به وجود مي آورم .
5 – هر يك از كاركنان و مراجعان را در موارد لزوم راهنمايي مي نمايم .
6 -  ديگران ترجيح مي دهند براي حل مسائل خود با من مشورت كنند .
7 -  در مواجهه با مشكلات مراجعان ، وضعيت آنان را به خوبي درك مي كنم .
8 -  نسبت به مسائل ديگران احساس مسئوليت مي كنم .
9 –  در ارتباط خود با ديگران به اصول اخلاقي پايبند هستم .
10 – در حل اختلافات فردي كاركنان واحد خود تلاش مي كنم .

1 – به نحوه عملكرد افراد اهميت مي دهم .
2 – به پيشنهادات ديگران اهميت مي دهم .
3 – زمينه رشد كاركنان خود را فراهم مي نمايم .
4 – روحيه همكاري را در واحد خود تقويت مي كنم .
5 – قدرت تصميم گيري در بحرانها را دارم . 
 6 – كاركنان خود را به رقابت سالم تشويق مي كنم .
7 – كاركنان نظرات من را پذيرفته و از من پيروي مي كنند .
8 – در كاركنان سازمان خود انگيزة پيشرفت ايجاد مي كنم .
9 – كاركنان خود را با شيوه هاي مناسب به عملكرد مطلوب تشويق مي كنم .
10 – در ايجاد و تقويت احساس تعلق كاركنان به سازمان تلاش مي كنم .
11 – در ايجاد و بالابردن انگيزش كاري كاركنان سازمان تلاش مي كنم .
12 – نسبت به ديگران ( اعم از كاركنان يا مراجعان ) خيرخواهي خود را عملاً 
         نشان مي دهم .
13 – انتقاد پذير هستم .

1 – از كم و كيف عملكرد كاركنان خود آگاهي دارم .
2 – با ارائه نظرات اصلاحي خود عملكرد كاركنان را بهبود مي بخشم .
3 – به نحوه رفتار كاركنان در محيط كار توجه كافي نشان مي دهم .
4 –  اشتباهات را به موقع، تشخيص داده از وقوع آنها پيشگيري مي نمايم .
5 -  در صورت بروز اشتباهات كاري، براي رفع آنها به سرعت اقدام مي كنم .
6 – در برخورد با مشكلات خونسردي خود را حفظ مي كنم .
7 – در حفظ سرمايه ها، منابع و مصالح سازمان مي كوشم .
8 – به امور بهداشتي و ايمني محيط كار اهميت مي دهم .

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه ارزیابی عملکرد 360 درجه نوری و همکاران

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: