پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
پرسشنامه و مقیاس خود سنجی درجه بندی ADHD بزرگسالان
پرسشنامه خودآگاهی هیجانی
پرسشنامه خودمراقبتی دیابت (خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت)
مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی 10 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی
پرسشنامه خودکارآمدی زایمان لوئی
پرسشنامه تمایز یافتگی خود
پرسشنامه شفقت خود
پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی
پرسشنامه و مقیاس یادگیری خودراهبر
پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل
پرسشنامه خودپنداره ریاضی (اعتماد به خود در ریاضی)
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
رسشنامه خودبیمارانگاری اهواز
پرسشنامه خودارزیابی موضوعات و مشکلات مهم در کلاس درس
پرسشنامه خودپنداره یا مفهوم خویشتن
پرسشنامه خود پنداره
پرسشنامه خودکارآمدی شغلی
پرسشنامه خود تاب آوری
پرسشنامه شخصیت خودشیفته (نارسیس)
پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان
پرسشنامه خود پنداره
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
مقیاس کنار آمدن با خود
پرسشنامه خود کارآمدی معلم
مقیاس خودکارآمدی پژوهشی
آزمون خودپنداره (عزت نفس)
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی
پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶
پرسشنامه خود توصیفی بدنی
پرسشنامه خودکارآمدی جنسی
پرسشنامه عاطفه خود آگاه
پرسشنامه خود تخریبی
مقیاس خود کنترلی
پرسشنامه احترام به خود کودکان و نوجوانان
پرسشنامه خود کنترلی
پرسشنامه عزت نفس (حرمت خود)
مقیاس خود گزارشی فراوانی رفتار مشکل دار- بزهکارانه
پرسشنامه تمایز یافتگی خود
مقیاس احساس خودکفایی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود
پرسشنامه خودشناسی انسجامی
پرسشنامه سطوح خودانتقادی
پرسشنامه خود ارزیابی التزام عملی به اعتقادات اسلامی
پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار
پرسشنامه خودراهبری در یادگیری
پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز
پرسشنامه خود راهبری در یادگیری
پرسشنامه خود ارزیابی استرس
پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال
پرسشنامه خودناتوان سازی
مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری فیشر
پرسشنامه راهبردهای یادگیری پنتریچ و دیگروت
پرسشنامه خود کارآمدی دانش آموز جینک و مورگان
مقیاس احساس خودکفایی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه افکار خودکار
مقیاس خود کار آمدی کودکان لد و ویلر
پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی
پرسشنامه خود سنجی نوجوان به لاتین Youth Self-Report
پرسشنامه خود ابرازگری عاطفه منفی
مقياس خودکارآمدی برای موقعيت های اجتماعی
پرسشنامه خودکارامدی سبک زندگی
پرسشنامه خودتنظيمی عمومی ميلر و براون
پرسشنامه دشواری در خود نظم بخشی هيجانی گراتز
پرسشنامه خودکارآمدی سالمندان (SEEA)
مقياس خود گزارشی اختلال نارسايی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان آدلر
پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی کلارک - 20 سوالی
مقیاس احترام به خود جمعی کراکر و لاتنن
پرسشنامه میل به خودافزایی یون - 6 سوالی
آزمون عاطفه خود آگاه تانگنی- 16 سوالی
مقیاس حرمت خود روزنبرگ
آزمون عاطفۀ خودآگاه (تانگنی واگنر و گرمزو، 1992) TOSCA-2
پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی اون و فرانمن
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی اون و فرانمن
مقیاس خوداهمیت دهی هویت اخلاقی آکوئینو و رید - 10 سوالی
پرسشنامه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران و باور به دنیای عادل عمومی ساتون و داگلاس
پرسشنامه خودافشاسازی کان و هسلینگ
پرسشنامه ميل به خودافزايی يون
پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس
پرسشنامه خود سنجی شیدایی آلتمن
پرسشنامه خودپنداره کودکان پیرس-هریس - 78 سؤالی
پرسشنامه خودتنظیمی خودمختارانه والرند - 26 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی- 24 سوالی
پرسشنامه خودسنجی نوجوان -پرسشنامه سنجش مشکلات رفتاری نوجوان- 112 سوالی
پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز- 36 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز
پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک
پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن - 46 سوالی
مقیاس خودگزارشی ADHD بزرگسالان- 18 سوالی
پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری ریان و کانل - 32 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری
پرسشنامه تمایز یافتگی خود -27 سؤالی
پرسشنامه تمایز یافتگی خود 46 سوالی
پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون
پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک- 12 سوالی
پرسشنامه خود شکوفایی 25 سوالی
پرسشنامه خود پنداره راجرز 30 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی نئو 60 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 19 سوالی
پرسشنامه خودکنترلی تانجنی و همکاران -36 سوالی
پرسشنامه خودکشی بک 19 سوالی
پرسشنامه خود شکوفایی ASAI
پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش (1994)
پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (CSWS)
مقیاس خودپنداره راجرز
مقیاس خودپنداره کودکان پیرز – هریس
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد
پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر
مقياس خودکارآمدی تکاليف روزمره در سالمندان