گزارشی از اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو مطرح در فضای تجارت جهانی

در جهت اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، و به منظور آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO)، بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های پیشرو و موفق داخلی و خارجی، و ضرورت برنامه‌ریزی به منظور حضور موفق شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی در صحنه رقابت جهانی و با چشم‌انداز برگزاری در 10 سال متوالی اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های پیشرو و مطرح در فضای تجارت جهانی برگزار شد

بررسی مقایسه‌ای نظام قدیم و جدید آموزش مدیران و کارکنان دولت با نگاه استراتژیک

در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان دولت به ارزیابی دو رویکرد قدیم و جدید آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دولت پرداخته شده است. ابتدا اهداف و برنامه‌های هر رویکرد، بررسی شده است. پس از آن با طرح آسیب‌های رویکرد اول که تیم پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام داده است، براساس الگوی ارزشیابی سیمایی "استیک" (سیف، 1375، ص81) دو رویکرد مقایسه شده است. این بررسی نشان می‌دهد هر یک از رویکردها بخشی از برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق (گام اول فرهنگ سازی، گام دوم تخصص‌گرایی، گام سوم بومی سازی آموزش مدیران و کارکنان دولت) را دنبال کرده است. طراحی و اجرای برنامه‌ها در رویکرد قدیم به فرهنگ‌سازی آموزش مدیران در دستگاه‌ها پرداخته است. طراحی و اجرای برنامه در رویکرد جدید بر مبنای تأمین نیاز دستگاه‌ها و لذا تخصص گرایی شکل گرفته است. در بخش نتیجه‌گیری عنوان شده است که رویکرد جدید به مانند رویکرد قدیم، مشکلاتی را در بر داشته و نیاز به آسیب‌شناسی دارد و همچنین وجود رویکرد جدید به معنای مردود شناختن رویکرد قدیم نیست. در پایان پیشنهادهایی مبنی بر سنجش و مقایسه اثربخشی دو رویکرد؛ آسیب شناسی رویکرد جدید و مقایسه آن با رویکرد قدیم، سازماندهی مجدد واحدهای تشکیلاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی، توجه به گام سوم برنامه استراتژیک یعنی بومی‌سازی ساختاری و محتوایی آموزش مدیران و کارکنان عنوان شده است.

بسترسازی برای استقرار دولت الکترونیکی

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور شرکت‌های مجازی و الکترونیکی، اندیشه ایجاد دولت الکترونیکی در بخش دولتی مطرح شد. دولت الکترونیکی حاصل استفاده از فناوری و مدیریت فناوری اطلاعات است و با پیاده کردن آن در سطح دولت، تغییرات شگرفی از نظر کارایی و اثربخشی سیستم‌های دولتی و نحوه خدمات رسانی ایجاد می‌شود و رضایت مردمی را در سطح وسیعی به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، چالش‌ها و مشکلات معمول در مسیر توسعه دولت الکترونیکی و همچنین عوامل بسترساز دولت الکترونیکی بررسی می‌شود. پس از استخراج پیش نیازهای استقرار دولت الکترونیکی بررسی می‌شود. پس از استخراج پیش نیازهای استقرار دولت الکترونیکی و تقسیم‌بندی آنها در چهار بعد انسانی، تکنولوژیکی، اقتصادی، و سازمانی از دیدگاه خبرگان فناوری اطلاعات که بیشتر آنها مدیران و کارشناسان دست اندرکار فناوری اطلاعات در سطح سازمان‌های دولتی و خصوصی‌اند در سطح 350 نمونه بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرایط و پیش نیازها به حد کافی در جامعه فراهم نیست و نیازمند تلاش بیشتر برای تأمین این شرایط است.

بررسی الگوی رفتار مصرفی مشترکان خانگی برق

ررسی میزان و وضعیت آگاهی، نگرش، و رفتار مشترکان برق خانگی کلانشهر تهران، که یکی از مؤلفه‌های محیط اختصاصی سازمان برق منطقه‌ای تهران و شرکت‌های توزیع است. نخستین گام برای شناخت محیط برونی در تدوین مسئله استراتژیک مصرف انرژی برق در کشور است. هدف این مقاله، بررسی وضعیت فعلی رفتار مصرفی مشترکان خانگی برق تهران در چارچوب رویکرد سیستمی الگوی بررسی مدیریت مصرف برق است. از این رو، پنج سوال پژوهشی در عرصه آگاهی، نگرش، و رفتار مطرح است. حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده سیستماتیک برابر 9559 مشترک خانگی برق تعیین شد. از آنجا که تحقیق جنبه توسعه‌ای دارد و روش آن توصیفی همبستگی است، از پرسشنامه‌ای در نه بخش و با 117 گزینه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. داده‌های تحقیق در چارچوب سئوالات پژوهشی در جداول دو و چند بعدی تنظیم و تحلیل می‌شوند. سپس با چند نتیجه و راهکار پیشنهادی بر ساختارگرایی و استمرار تدوین مدیریت مصرف انرژی به ویژه برق تأکید می‌شود

بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع

برای بررسی میزان کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع آن و شناسایی بود یا نبود الگوی مناسب کارآفرینی در حوزه مورد تحقیق، چهار پرسش به شرح زیر مطرح شده است: 1) کارآفرینی مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های تابع آن تا چه میزان است؟ 2)آیا کارآفرینی مدیران با جنسیت آنها ارتباط دارد؟ 3)آیا کارآفرینی مدیران با نوع و سطح تحصیلات آنها ارتباط دارد؟ و 4)آیا کارآفرینی مدیران با میزان سابقه خدمتی آنها ارتباط دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای 121 سوالی دست‌ساز با اعتبار و دارای روایی صوری، روی گروه نمونه 217 نفری از 500 نفر جامعه آماری شامل مدیر کل، مدیر، معاون مدیر، رییس گروه، و سرپرست اجرا و داده‌های حاصل در محاسبات وارد شد. برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش از مدل T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتیجه آزمون T تک‌نمونه‌ای نشان داد که میانگین کارآفرینی مدیران در جامعه‌ای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است، بالا است. برای پاسخ به پرسش‌های 2، 3و 4 پژوهش با توجه به طرح نمونه‌برداری، از آزمون همخوانی مربع کای استفاده شد. اما آزمون همخوانی مربع کای آن برای ارتباط بین کارآفرینی مدیران با جنسیت، تحصیلات، و تجربه خدمتی مدیران در نظر گرفته شده بود نشان داد که رابطه معناداری بین آنها وجود ندارد؛ یافته‌های فرعی نیز نشان داد که بین سن آزمودنی‌ها و کارآفرینی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین پست سازمانی و کارآفرینی مدیران ارتباط وجود دارد.

اثربخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعه موردی

با توجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران، به نظر می‌رسد که استفاده از تکنولوژی اطلاعات "کارا و اثربخش" بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید بتوان با جرأت گفت که در آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون به‌کارگیری سیستم اطلاعاتی، که اطلاعات استراتژیک "کارا و اثربخش" را براسی سازمان مهیا می‌سازد، نخواهد توانست با محیط متغیر و رقابتی رویارو شود یا به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است، که توجه نکردن درست به موارد فوق، موجب می‌شود که گسترش سیستم‌های اطلاعات در کسب و کار عموماً مشکلاتی جدید را به جای مشکلات قدیمی ایجاد کند و در نتیجه باعث می‌شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشود و به رغم افزایش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعات، بهره‌وری ارتقا نیابد؛ همین امر در سال‌های گذشته موجب مطرح شدن موضوع‌هایی چون پارادوکس بهره‌وری شده است. در این مقاله پژوهشی، اثربخشی سیستم اطلاعاتی، گروه صنعتی شهید شکری بررسی شده است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که سیستم اطلاعاتی بالاتر از حد متوسط اثربخش است و توانسته است به طور نسبی رضایت کاربران را جلب کند.

پیش‌بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جو سازمانی

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تعهد سازمانی بر پایه باورهای کارکنان نسبت به جوّ سازمانی تهیه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 3957 نفر کارکنان 51 واحد ستادی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در تهران است. با استفاده از جدول مورگان، 350 نفر با شیوه تصادفی ساده در گروه نمونه مورد مطالعه تعیین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه جوّ سازمانی شامل 35 پرسش و تعهد سازمانی شامل 102 پرسش در یک طیف چهارگزینه‌ای بر اساس مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی ابزار سنجش از طریق روایی صوری حاصل شده است. برآورد اعتبار پرسشنامه‌ها به ترتیب 807/0 و 927/0 از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. در این مطالعه، متغیرهای جوّ سازمانی و تعهد سازمانی یکپارچه و به مفهوم مطلق تلقی شد. به منظورپاسخ دادن به این پرسش اصلی پژوهش «تعهدسازمانی کارکنان تا چه میزان توسط جوّ سازمانی قابل پیش‌بینی است؟» ازمدل رگرسیون چند متغیری همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 7/46 درصد از واریانس تعهد سازمانی توسط جوّ سازمانی پیش‌بینی می‌شود و معادله خطی پیش‌بینی تعهد سازمانی به صورت (جوّ سازمانی) 625/0 + 974/0= ( تعهدسازمانی) است.

تدوین محورهای استراتژیکی توسعه منابع انسانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

دیدگاه‌های جدید، نیروی انسانی را به عنوان سرمایه‌های انسانی و فکری تلقی می‌کنند. هنگامی که نگاه خود را به انسان‌ها تغییر دهیم و آنها را به عنوان سرمایه و دارایی سازمان مورد توجه قرار دهیم، باید در خصوص این سرمایه و شیوه‌های توسعه و پرورش آن نیز بیشتر تأمل کنیم. بهره‌گیری از این سرمایه مستلزم استفاده از فعالیت‌ها و اقدامات توسعه‌‌محور، از جمله مشخص کردن استراتژی‌های توسعه منابع انسانی است. تدوین محورهای استراتژیکی نظام منابع انسانی مؤسسه می‌تواند چارچوبی مطمئن برای توسعه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی فراهم آورد. در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، نگارندگان با بررسی متون مربوط و با مصاحبه‌های اکتشافی از صاحب نظران و متخصصان آموزش و پژوهش، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مؤسسه مذکور را استخراج و از مدل سُوات (SWOT) برای تدوین محورهای استراتژیکی مؤسسه استفاده کرده‌اند. مدل سُوات را «دیوید» برای تدوین استراتژی‌های سازمان ارائه داد. به کمک این مدل، چهار استراتژی تهاجمی، تدافعی، محافظه‌کارانه یا تغییر جهت و سرانجام رقابتی حاصل می‌شود. استراتژی‌های مؤثر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در حال حاضر که براساس مطالعه میدانی به دست آمده، استراتژی محافظه‌کارانه یا تغییر جهت است. این استراتژی خاطر نشان می‌کند که مؤسسه برای رشد و توسعه منابع انسانی باید شایستگی‌های اصولی پرسنلی خود را حفظ کند و در زمینه آموزش و پژوهش رسوخ بیشتری داشته باشد. توسعه محصولات و خدمات آموزش و پژوهش در بخش عمومی و تنوع آنها برای حفظ و توسعه منابع انسانی، اساس کار است.

XML ارزیابی بینش مدیران ستادی و استانی سازمان تربیت بدنی کشور در سال 1383

بررسی بینش مدیران به عنوان مهمترین نیروی انسانی و اهمیت نقش این عامل در ارتقای کمی وکیفی عملکرد و کارآیی آنان وکارکنان زیرمجموعه زمینه اجرای پژوهشی را باعنوان «تعیین میزان بینش مدیران سازمان تربیت بدنی» و با هدف شناخت ویژگیهای شخصیتی مدیران سازمان تربیت بدنی و به منظور بهبود عملکرد آنان و زیر مجموعه های مربوطه و برای پاسخگویی به پرسشهای زیر: بینش مدیران سازمان تربیت بدنی تا چه میزان است؟ آیا بینش مدیران با پست سازمانی آنان ارتباط دارد؟ آیا بینش مدیران با تجربه خدمتی آنان ارتباط دارد؟ آیا بینش مدیران با سن آنان ارتباط دارد؟ آیا بینش مدیران با تحصیلات آنان ارتباط دارد؟ فراهم ساخت که براساس آن، در سال 1383 از میان جامعه آماری حدود 100 نفر مدیران عالی، میانی و پایه سازمان تعداد 80 نفر به عنوان گروه نمونه و به شیوه کومه‌ای، با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند که تنها 74 نفر از آنان تمایل و انگیزه پاسخگویی به پرسشنامه‌ها را داشتند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه شخصیتی با 40 گویه چهار گزینه‌ای که توسط بنیاد یادگیری بینش تهیه و توسط هومن ترجمه شده، می‌باشد. برای پاسخ به پرسش یکم پژوهش، آزمون t تک نمونه‌ای بکار گرفته شد و نتیجه آزمون نشان داد که بینش مدیران در سطح بالایی است. برای پاسخ به پرسش‌های دو، سه، چهار و پنج به منظور بررسی ارتباط بین بینش مدیران با پست سازمانی، تجربه خدمتی، سن و تحصیلات نیز از آزمون همخوانی مجذور کای و ضریب همبستگی استفاده شد و پس از ا نجام محاسبات آماری مربوط به اطلاعات موجود و استخراج نتایج حاصل ارتباط معناداری بین هیچ کدام از عوامل فوق با بینش مدیران بدست نیامد.

XML ساختارپذیر کردن کارها، زیربنای تحقق برنامه‌ها

به‌طور معمول در تدوین برنامه‌ها، رویکردهای اجرایی مدّ نظر قرار نمی‌گیرد. در حالی که روش‌های اجرا و تدوین نقشه اجرایی در بطن هر برنامه نهفته است. برای تهیه نقشه اجرایی برنامه‌ها، استفاده از ساختار کارهای هر برنامه ضروری است. در این تحقیق، با ارائه مدل ساختارپذیر کردن کارها، وضعیت نظم‌پذیری آنها در شرکت ملی نفت منطقه جنوب کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. تحقیق جنبه توصیفی پس ‌رویدادی دارد و با پاسخگویی به چهار پرسش پژوهشی و آزمون کردن دو فرضیه توصیفی و تطبیقی، میزان آگاهی و رعایت اصول نظم‌گرایی در کارها از منظر 221 نفر از مدیران و کارمندان دیپلم و بالاتر در شرکت نفت جنوب منطقه آغاجاری (سال 1384) سنجیده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دیدگاه مدیران و کارمندان درباره وضعیت نظم‌پذیری کارها تفاوت بارزی وجود دارد. از این رو کلیه کارهای جامعه آماری نتوانستند در مجموع، مولفه‌های ساختارپذیری را در سطح بالای نود درصد (90%) کسب کنند. این وضعیت را می‌توان یکی از دلایل بارز طولانی شدن اجرای برنامه‌ها، پیشرفت کند آنها و گاهی ناتمام ماندن آن برنامه‌ها ذکر کرد.

معرفی شاخص‌های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری در کلان شهر تهران

شهرها مرکز تحولات مبتنی بر فن‌آوری هستند و نقش بنیادی و اساسی در عملکردهای اقتصادی دارند. همچنین، شهرها محور اجتماعی، فرهنگی و مرکز پایه‌ریزی جدال‌‌های سیاسی چه صلح و چه خشونت و جنگ هستند. شهرها سهم تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارند. آینده توسعه کشورهای در حال توسعه در شهرها متمرکز است. تهران به عنوان اصلی‌ترین شهر ایران که حدود 20 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و تحولات آن به صورت گسترده و مستقیم در کل کشور تاثیرگذار است، بیش از دیگر شهرهای کشور باید از نظر توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه، شاخص‌های مطرح در زمینه ارزیابی توسعه شهری از جنبه های مختلف معرفی شده و به کمک آنها به بررسی شاخص‌های عمده توسعه‌ی شهری در تهران بین سال‌های 1375 تا 1381 (با توجه به اینکه داده‌های قبل از سال 1375 برای کلیه شاخص‌ها در دسترس نبود) و شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه شهری در این کلان شهر ایران پرداخته شده است.

واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با تحصیل فرزندان

سرمایه اجتماعی از مباحث مهم اجتماعی است که ابزاری برای رسیدن به انواع دیگر سرمایه‌ها از جمله سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و فرهنگی است. یکی از حوزه‌های مهم تأثیرپذیر از سرمایه اجتماعی، نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش است. از این رو پژوهش حاضر با درک اهمیت مسئله سرمایه اجتماعی و قبول این پیش فرض که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تحت تأثیر سرمایه اجتماعی خود و خانواده‌هایشان است، به تبیین ادبیات نظری و تجربی پیرامون سرمایه اجتماعی نظام خانواده و تأثیر آن بر تحصیل فرزندان می‌پردازد و در این تبیین پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور را از طریق فراتحلیل مورد بررسی قرار می‌دهد. چارچوب نظری این پژوهش بر پایه نظریه‌های کلمن در زمینه سرمایه اجتماعی خانواده و ترکیبی از چند نظریه دیگر در این حوزه قرار دارد و در آن تأثیر متغیرهای مستقل، شامل ارتباط‌های درون خانوادگی و ارتباط‌های بیرون خانوادگی بر متغیر وابسته موفقیت تحصیلی سنجیده می‌شود. روش پژوهش در این مطالعه اسنادی و از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل یافته‌های پژوهش‌های انجام گرفته، بیانگر این است که از بین ابعاد متغیر مستقل سرمایه اجتماعی، میان ارتباط با اقوام، خویشاوندان و همسایگان و ارتباط با اولیا و مربیان مدرسه و متغیر وابسته موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نیز از این متغیرهای مستقل تنها یک مؤلفه از متغیر مستقل ارتباط‌های بیرون خانوادگی (میزان حضور در مراسم گروهی و مذهبی) بر متغیر وابسته موفقیت تحصیلی، تأثیر معناداری دارند.

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »