پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)

  سلامت عمومی     سلامت روانی     سلامت روان     بهداشت روانی     پرسشنامه سلامت عمومی     اضطراب     افسردگی     جسمانی سازی     سلامت روان‌شناختی     ضعف روابط اجتماعی  

پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) گلدبرگ و هيلر
نام نویسنده:
گلدبرگ و هيلر
نام لاتین :
General Health Questionnaire
سال انتشار:
1970
تعداد سوالات:
28

تعریف مفهومی پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) :

پرسشنامه سلامت عمومي توسط گلدبرگ و هيلر در سال 1972 تهيه شده و به طورسلامت عمومی یک موضوع چند بعدی می باشد که ابعاد آن بر یکدیگر تأثیرگذار بوده و تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند (۹). سلامت عمومی در واقع سازگاری مداوم با شرایط متغیر و تلاش برای تحقق اعتدال بين تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر است، بنابراین افرادی که بتوانند با محیط خود سازگار گردند از نظر سلامت عمومی بهنجار تلقی می شوند (۱۰). سازمان جهانی بهداشت، سلامت عمومی را به حالت بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی تعریف می کند که بین این سه بعد تأثیر متقابل و پویایی برقرار است (۱۱). سلامت عمومی وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی افراد است که ارزیابی آن در بیماران و درمانگران برای بهبود ارتباط بین بیمار و درمانگر، ارزیابی تأثیر درمان های مختلف، ارزیابی خدمات بهداشتی، تحقیقات و سیاست گذاری لازم می باشد (۱۲). برای سنجش سلامت عمومی از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده می شود.

گسترده در پژوهش‌هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته است و يكي از شناخته‌ترين ابزارهاي غربالگري در پژوهش‌هاي مربوط به سلامت رواني است. گلدبرگ و همكارانش ابتدا اين پرسشنامه را براي غربالگري اختلالات روان‌شناختي غير سايكوتيك، در مراكز درماني و ساير جوامع طراحي و تدوين كردند. فرم اصلي و اوليه اين پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال بوده است كه متن سوالات درباره وضع سلامتي و ناراحتي‌هاي فرد و به طور كلي سلامت عمومي او، با تاكيد بر مسائل روان‌شناختي و اجتماعي در زمان حال مي‌باشد. كه بعدها فرم‌هاي كوتاه‌تري مشتمل بر 12، 20، 28، 30 و 44 ماده نيز تهيه شد. برای سنجش وضعیت روانی فرد از پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر استفاده می شود.

معرفی پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) :

پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر علاوه بر استخراج نمره كلي وضعيت سلامت روان افراد، از چهار زير مقياس نيز تشكيل يافته كه هر كدام از آن‌ها داراي هفت سؤال مي‌باشند. سؤال‌هاي هر زير مقياس به ترتيب پشت سر هم آمده است. به گونه‌اي كه از سؤال يك تا هفت مربوط به زيرمقياس نشانه‌هاي جسماني، از سؤال هشت تا 14 مربوط به زيرمقياس اضطراب، از سؤال 15 تا 21 مربوط به زير مقياس اختلال در كاركرد اجتماعي و از سوال 22 تا 28 مربوط به زير مقياس افسردگي مي‌باشند. پايايي پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ-28)در فرهنگ‌هاي مختلف تاييد شده است. براي مثال، شيمجي[4]، مينو[5]، تيسودا[6] (2000) با انجام اين پرسشنامه برروي كارمندان ژاپني ضريب پاياني (آلفاي كرونباخ،90/0، را براي اين پرسشنامه گزارش كردند. چونگ[7] و اسپيرز[8] (1994) ضريب پاياني اين پرسشنامه را در گروه كامبوج‌هاي ساكن نيوزلند، به كمك روش بازآزمايي با فاصله زماني 2 تا 4 هفته و با استفاده از فرمول ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن به ميزان 55/0 برآورد نمودند و ضريب هماهنگي دروني اين پرسشنامه را با روش نمره‌گذاري ليكرت به ميزان 85/0 گزارش كردند (به نقل از قاسمي، 1388).
هومن (1376) در هنجاريابي پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي در ايران، هماهنگي دروني اين پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس‌هاي فرعي، به ترتيب 85/0، 87/0، 79/0 و 91/0 گزارش نمود و براي كل مقياس كه نشان‌دهنده سلامت عمومي است، برابر با 85/0 برآورد كرده است. گلدبرگ و بلك‌ول[9] (1972) با استفاده از يك چك ليست مصاحبه باليني در مورد 200 نفر از بيماران بخش جراحي در انگلستان، به اين نتيجه رسيدند كه بيش از 90% گروه نمونه توسط پرسشنامه به درستي به عنوان بيمار و سالم طبقه‌بندي مي‌شوند. به علاوه ضريب همبستگي بين نمرات پرسشنامه سلامت عمومي 28 سؤالي را با نتيجه ارزيابي باليني شدت اختلالات 80/0 گزارش نمودند. همچنين حساسيت و ويژگي آن به ترتيب 84/0 و 82/0 گزارش نمودند.
گلدبرگ و هيلر (1976) همبستگي بين داده‌هاي حاصل از اجراي دو پرسشنامه سلامت عمومي و فهرست علايم رواني SCL-90، برروي 224 آزمودني را به ميزان 78/0 گزارش نمودند. پالاهنگ در سال 1374 در هنجاريابي پرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي برروي 619 نفر از ساكنان بالاتر از 15 سال شهر كاشان، با روش نمره‌گذاري ليكرت، ضريب آلفاي كرونباخ 82/0 براي مردان و 81/0 براي زنان گزارش نموده است.

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) :

نمره‌گذاري آزمون سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر براساس مقياس ليكرت مي‌باشد، كه در آن براي هر فرد پنج نمره بدست مي‌آيد، كه چهار نمره به مقياس‌هاي فرعي و يك نمره به كل مواد پرسشنامه مربوط مي‌شود. در نتيجه نمره كل يك فرد، از صفر تا هشتاد و چهار و نمره هر زير مقياس از صفر تا بيست و يك متغير خواهد بود. كه نمره بيشتر در هر مقياس، نشانگر وضعيت نامطلوب آزمودني مي‌باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) :

1-از یک ماه گذشته تا به امروز در مورد سلامتی خود چه احساسی داشته اید؟

2- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟

3-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟


مشخصات فایل پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)

روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
4 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:
پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) دارای مولفه های علايم جسماني‌سازي، علايم اضطراب، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي می باشد

روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)

روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

قیمت به تومان:
8,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 
 

نظرات کاربران: